Hjem

Erstatning ved fallskade

Av: Codex Advokat

Har du vært utsatt for en fallulykke, men er usikker på om ulykken omfattes av en forsikringsordning? Hva er egentlig fallskader? Når kan en fallskade godkjennes som en yrkesskade? Hva har du rett på i erstatning etter en fallskade på jobb? Les under for å få svar på dette.

Fallskade

Nå er en fallskade en yrkesskade?

For at en ulykke skal kvalifisere som en arbeidsulykke må det som utgangspunkt være en plutselig eller uventet ytre hending. Følger av fall godkjennes som regel som yrkesskade, også selv om fallet skjer på samme plan uten påviselig ytre påkjenning.

Fallulykker relateres ofte til arbeidsulykker, og er relativt vanlig innenfor bygg- og anleggsbransjen. Det kan for eksempel være fall fra stiger, fall på byggeplass, fall fra stillas eller andre installasjoner.

Det trenger ikke å være fall fra store høyder for at det skal kvalifisere som en arbeidsulykke. Også skader ved at en arbeidstaker glir på glatt underlag og faller kan karakterisere som en arbeidsulykke.

Skader som skjer i forbindelse med hopp godkjennes som utgangspunkt ikke som yrkesskade med mindre noe uforutsett oppstår. Har man kontroll over hoppets høyde og lengde får man som utgangspunkt ikke godkjent skaden som yrkesskade.

Det kan imidlertid være unntak fra dette utgangspunktet ved at hoppet skjer ved tidspress eller andre omstendigheter som gjør at skaden likevel godkjennes som yrkesskade.

Hva har du krav på i erstatning etter en fallskade på jobb?

Dersom du har pådratt deg en skade etter et fall på jobb, kan du ha krav på erstatning under yrkesskadeforsikringen.

Som yrkesskadet kan det være aktuelt å fremme krav om erstatning for mange ulike erstatningsposter. I henhold til norsk erstatningsrett er det et sentralt hensyn at skadelidte skal settes i samme økonomiske situasjon som om yrkesskaden ikke hadde skjedd.

Ved yrkesskader går det imidlertid et skille mellom påført økonomisk tap og fremtidig økonomisk tap. Det påførte tapet beregnes konkret og utgangspunktet er krav om full erstatning.

Det fremtidige tapet ved yrkesskade beregnes imidlertid etter en standardisering fastsatt i forskrift.

Påførte og fremtidige utgifter

Du har krav på å få erstattet alle rimelige og nødvendige merutgifter som du har på grunn av yrkesskaden. Merutgifter kan typisk være behandlingsutgifter og økte reiseutgifter utover det som vil bli dekket fra NAV. Ved godkjent yrkesskade vil du ha utvidede rettigheter til dekning av utgifter hos NAV, og dette må du undersøke hos ditt lokale NAV-kontor.

Menerstatning

I tillegg til erstatning for økonomisk tap, kan du kreve menerstatning for ikke-økonomisk tap. Krav om ménerstatning forutsetter imidlertid at du har blitt påført skade med en varig medisinsk invaliditetsgrad på 15% eller mer.

Hvor stor medisinsk invaliditetsgrad du har, er noe som normalt avgjøres av en lege eller spesialist, som holder din skade opp mot invaliditetstabellen. I yrkesskadesaker vil du også kunne fremme krav om menerstatning overfor NAV.

Dekker forsikringen utgifter til advokat ved fallskade?

Ved påført yrkesskade skal utgiftene til advokat dekkes på lik linje med alle andre kostnader du har som følge av yrkesskaden.

Codex Advokat hjelper deg i din situasjon.

Vi hjelper deg blant annet med med:

  • Å vurdere om fallulykken kan karakteriseres som en arbeidsulykke
  • Å melde fallulykken til forsikringsselskap og NAV
  • Skaffe dokumentasjon for å sannsynliggjøre hendelsen og plagene
  • Valg av sakkyndig som skal vurdere årsakssammenheng og omfanget av skaden
  • Foreta erstatningsberegninger og utarbeide erstatningskrav

Vi bistår deg, uansett hvor du er. Snakk med oss.

Del