Hjem

Får du dekket advokatkostnader?

Det er mange som vegrer seg fra å ta kontakt med advokat i frykt for at det vil innebære store kostnader. I slike tilfeller kan det være viktig å være klar over at advokatutgifter i flere tilfeller vil kunne dekkes av et forsikringsselskap eller det offentlige.

Veldig glad kvinne som snakker i telefonen.
icon

Viktige forhold knyttet til advokatkostnader:

Advokatkostnader ved yrkesskade og trafikkskade

Dersom du blir påført en skade som følge av arbeidsulykke eller trafikkulykke, skal det ansvarlige forsikringsselskapet som hovedregel dekke dine utgifter til advokat på lik linje med andre skaderelaterte utgifter.

Dette følger av skadeserstatningsloven § 3-1. Av forarbeidene til loven fremgår følgende:

”Frem til saksanlegg (stevning) er utgifter til juridisk bistand erstatningsmessige på linje med andre merutgifter. Etter gjeldende rett skal disse erstattes av skadevolder – ikke skadelidte selv – innen det som er rimelig og nødvendig.”

At advokatutgiftene må være rimelige og nødvendige, innebærer at det normalt kun er bistand overfor det aktuelle forsikringsselskapet i forbindelse med personskadesaken som kan påregnes dekket.

Bistand overfor andre aktører vil som hovedregel ikke bli dekket uten særskilt avtale med forsikringsselskapet. Videre gjør forsikringsselskapene normalt en vurdering av om advokatutgiftene har vært rimelige og nødvendige sett i lys av sakens omfang og kompleksitet, og skadelidtes behov for bistand.

I trafikk- og yrkesskadesaker er det vanlig praksis at advokaten sender faktura for utgifter til juridisk bistand direkte til forsikringsselskapet. Det innebærer vanligvis at skadelidte vil slippe å dekke utgifter til advokat med egne midler underveis i saken.

Advokaten vil som regel kunne gi deg uforpliktende råd angående muligheten for å få advokatkostnader dekket i din sak.

Advokatkostnader ved pasientskade

Dersom du har fått vedtak fra Norsk pasientskadeerstatning om at du er påført en pasientskade, har du krav på å få dekket rimelige og nødvendige utgifter til bruk av advokat i forbindelse med erstatningsoppgjøret.

Advokaten vil i slike tilfeller kreve utgiftene til juridisk bistand dekket direkte av Norsk pasientskadeerstatning ved det endelige erstatningsoppgjøret.

Før du har fått vedtak fra Norsk pasientskadeerstatning om at du er påført en pasientskade, vil du som hovedregel ikke få dekket utgifter til bruk av advokat. Det finnes kan imidlertid finnes unntak, for eksempel dersom pasienten eller pårørende ikke snakker norsk, eller dersom pasienten har reduserte mentale evner eller ikke klarer å ivareta egne interesser i tilstrekkelig grad.

Rettshjelpsforsikring

I tilfeller der det oppstår tvist mellom deg og forsikringsselskapet, for eksempel der forsikringsselskapet avslår ditt krav om erstatning helt eller delvis, bør du undersøke om du har en rettshjelpsforsikring tilknyttet din innboforsikring eller bilforsikring.

Dersom du har en rettshjelpsforsikring, vil du kunne få dekket rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand i forbindelse med tvisten.

Det er imidlertid viktig å være klar over slike forsikringer vanligvis er begrenset til dekning av utgifter opp til kr. 100.000,-. Videre gjøres det fradrag for en egenandel som normalt utgjør kr. 4000,-, i tillegg til 20 prosent av det overskytende beløp. Dette vil fremgå av ditt forsikringsbevis.

Mange rettshjelpsforsikringer har videre unntak for dekning av advokatbistand i enkelte typer tvister.

Ønsker du advokatbistand i forbindelse med en tvist, kan advokaten som regel hjelpe deg med å undersøke om du kan ha krav på å få dekket deler av advokatutgiftene dine gjennom en rettshjelpsforsikring.

Advokatkostnader ved klage over vedtak

Dersom du ønsker advokatbistand med å klage over et vedtak fra for eksempel NAV eller Norsk pasientskadeerstatning, må du som utgangspunkt påregne å dekke advokatutgiftene selv.

Dersom klagen fører til at vedtaket blir endret til gunst for deg, har du imidlertid krav på å få dekket advokatkostnadene dine av det offentlige i henhold til forvaltningsloven § 36.

Advokaten vil som regel fremsette krav om dekning av advokatutgiftene på dine vegne.

Dette kan Codex Advokat bistå deg med

  • Du får god og trygg juridisk rådgivning
  • Du får svar på spørsmål knyttet til erstatningsrett
  • Du får kalifisert bistand i rettssak

Har du spørsmål om advokatkostnader?

Ring oss, skriv en e-post eller fyll ut kontaktskjemaet.

Vi er her for å gi deg en bekymring mindre.