Hjem

Får du dekket advokatkostnader?

Det er mange som vegrer seg fra å ta kontakt med advokat i frykt for at det vil innebære store kostnader. I slike tilfeller kan det være viktig å være klar over at advokatutgifter i flere tilfeller vil kunne dekkes av et forsikringsselskap eller det offentlige.

Veldig glad kvinne som snakker i telefonen.
icon

Viktige forhold knyttet til advokatkostnader:

Advokatkostnader ved yrkesskade og trafikkskade

Dersom du blir påført en skade som følge av arbeidsulykke eller trafikkulykke, skal det ansvarlige forsikringsselskapet som hovedregel dekke dine utgifter til advokat på lik linje med andre skaderelaterte utgifter.


Slik hjelper vi deg:

Vi bistår deg med å fremme et erstatningskrav overfor forsikringsselskapet.


Dette følger av skadeserstatningsloven § 3-1. Av forarbeidene til loven fremgår følgende:

”Frem til saksanlegg (stevning) er utgifter til juridisk bistand erstatningsmessige på linje med andre merutgifter.

Etter gjeldende rett skal disse erstattes av skadevolder – ikke skadelidte selv – innen det som er rimelig og nødvendig.”

At advokatutgiftene må være rimelige og nødvendige, innebærer at det normalt kun er bistand overfor det aktuelle forsikringsselskapet i forbindelse med personskadesaken som kan påregnes dekket.

Bistand overfor andre aktører vil som hovedregel ikke bli dekket uten særskilt avtale med forsikringsselskapet. Videre gjør forsikringsselskapene normalt en vurdering av om advokatutgiftene har vært rimelige og nødvendige sett i lys av sakens omfang og kompleksitet, og skadelidtes behov for bistand.

I trafikk- og yrkesskadesaker er det vanlig praksis at advokaten sender faktura for utgifter til juridisk bistand direkte til forsikringsselskapet. Det innebærer vanligvis at skadelidte vil slippe å dekke utgifter til advokat med egne midler underveis i saken.


Slik hjelper vi deg:

Advokaten gir deg råd angående muligheten for å få advokatkostnader dekket i din sak.


Advokatkostnader ved pasientskade

Dersom du har fått en foreløpig vurdering fra Norsk pasientskadeerstatning om at du kan ha krav på pasientskadeerstatning, skal NPE dekke dine utgifter til bruk av advokat i forbindelse med erstatningsoppgjøret.

Advokaten vil i slike tilfeller kreve utgiftene til juridisk bistand dekket direkte av Norsk pasientskadeerstatning ved det endelige erstatningsoppgjøret.

Før du har fått en foreløpig vurdering fra Norsk pasientskadeerstatning om at du kan ha krav på pasientskadeerstatning, vil du som hovedregel ikke få dekket utgifter til bruk av advokat. Det finnes kan imidlertid finnes unntak, for eksempel dersom pasienten eller pårørende ikke snakker norsk, eller dersom pasienten har reduserte mentale evner eller ikke klarer å ivareta egne interesser i tilstrekkelig grad.


Slik hjelper vi deg:

Vi bistår deg med å fremme et erstatningskrav og kommentere et erstatningstilbud fra NPE slik at du får den erstatningen du har krav på.


Rettshjelpsforsikring

I tilfeller der det oppstår tvist mellom deg og forsikringsselskapet, for eksempel der forsikringsselskapet avslår ditt krav om erstatning helt eller delvis, bør du undersøke om du har en rettshjelpsforsikring tilknyttet din innboforsikring eller bilforsikring.

Dersom du har en rettshjelpsforsikring, vil du kunne få dekket rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand i forbindelse med tvisten.

Det er imidlertid viktig å være klar over slike forsikringer vanligvis er begrenset til dekning av utgifter opp til kr. 100.000,-. Videre gjøres det fradrag for en egenandel som normalt utgjør kr. 4000,-, i tillegg til 20 prosent av det overskytende beløp. Dette vil fremgå av ditt forsikringsbevis.

Mange rettshjelpsforsikringer har videre unntak for dekning av advokatbistand i enkelte typer tvister.

Ønsker du advokatbistand i forbindelse med en tvist, kan advokaten som regel hjelpe deg med å undersøke om du kan ha krav på å få dekket deler av advokatutgiftene dine gjennom en rettshjelpsforsikring.

Advokatkostnader ved klage over vedtak

Dersom du ønsker advokatbistand med å klage over et vedtak fra for eksempel NAV eller Norsk pasientskadeerstatning, må du som utgangspunkt påregne å dekke advokatutgiftene selv.

Dersom klagen fører til at vedtaket blir endret til gunst for deg, har du imidlertid krav på å få dekket advokatkostnadene dine av det offentlige i henhold til forvaltningsloven § 36.

Advokaten vil som regel fremsette krav om dekning av advokatutgiftene på dine vegne.


Slik hjelper vi deg:

Vi tar ut stevning mot enten staten eller forsikringsselskapet og kan prosedere din sak i domstolen.

Dette kan Codex Advokat bistå deg med

 • Du får god og trygg juridisk rådgivning.
 • Du får svar på spørsmål knyttet til erstatningsrett.
 • Du får kvalifisert bistand i rettssak.

Bli kjent med våre advokater

Sitat - Ingrid

Våre Advokater

"Er veldig godt fornøyd med hjelpen jeg fikk av Margrethe Hansen, i forbindelse med en yrkesskade."

- Klient i Codex Advokat

Hva skjer når du tar kontakt med oss?

 • Du får en gratis førstekonsultasjon.
 • Du får informasjon om dine rettigheter etter en personskade.
 • Du får innledende råd og anbefalinger.
 • Du får en vurdering av behovet for advokatbistand.

Hvorfor bør du velge Codex Advokat?

 • Du får hjelp av spesialiserte advokater innenfor erstatnings- og forsikringsrett.
 • Med 13 advokater har vi Norges største avdeling for erstatnings- og forsikringsrett.
 • Du når oss over hele landet og i utlandet.
 • Vi har omfattende erfaring med å forhandle med forsikringsselskapene.
 • Du får en trygg støttespiller for deg i møte med hverdagen etter en personskade.
 • Vi bistår deg i nærliggende saker, for eksempel ved avslag på ytelser fra NAV.
 • Dersom vi ikke kommer til en løsning med forsikringsselskapet, bistår vi deg med søksmål for retten.

Dette lover vi deg

 • Du vil få bistand fra en spesialisert advokat som, sammen med deg, vil arbeide for å oppnå din rettmessige erstatning.
 • Vi vil gi deg grundige og ærlige råd om dine muligheter, slik at du er trygg på å ta beslutninger om hva som er neste steg i din sak.
 • Vi vil sørge for at din sak har en effektiv fremdrift.
 • Vi er tilgjengelig for deg med de spørsmål du måtte ha om din sak.