Hjem

Oslo kommune er erstatningsansvarlig etter stupeulykke

En ny rettsavgjørelse fra Oslo tingrett har satt søkelys på kommuners erstatningsansvar ved personskade på kommunens eiendom.

En som bader og strekker hånden opp av vannet
icon

Alvorlig skadet etter stuping fra brygge

Bakgrunnen for saken er at en mann ble alvorlig skadet etter å ha stupt fra et bryggeanlegg utenfor Munchmuseet i Bjørvika i Oslo, og deretter gikk til søksmål mot Oslo kommune med krav om erstatning. I dommen slo tingretten fast at kommunen hadde handlet uaktsomt ved å ikke foreta tilstrekkelige sikringstiltak med tanke på å unngå badeulykker ved bryggeanlegget. Oslo kommune ble derfor funnet erstatningsansvarlig.

Dette er ikke første gang en kommune eller eier av et anlegg har blitt kjent erstatningsansvarlig for personskade etter manglende sikringstiltak, og tilsvarende problemstillinger har blitt behandlet i en rekke andre dommer. I slike saker kan erstatningsansvaret potensielt bli på millionbeløp.

Når foreligger erstatningsansvar?

For å kunne kreve erstatning etter en personskade må tre vilkår være oppfylt. Det må foreligge et ansvarsgrunnlag, skadelidte må være påført en skade, og det må være årsakssammenheng mellom den skadevoldende handlingen eller unnlatelsen og skaden. I saken for Oslo tingrett var et sentralt tema om det forelå et ansvarsgrunnlag i form av uaktsomhetsansvar.

Det avgjørende ved vurderingen av om det foreligger ansvarsbetingende uaktsomhet er om skadevolder kunne og burde handlet annerledes for å unngå skaden.

Ansvar for å ivareta sikkerheten

Både offentlige og private aktører som eier områder har et overordnet ansvar for å ivareta sikkerheten til besøkende. Det innebærer at man må sørge for å gjøre nødvendige tiltak for å minimere risikoen for at personskader inntreffer på området.

Tiltak kan omfatte alt fra vedlikehold av infrastruktur til implementering av sikkerhetstiltak samt å sikre at det gis tilstrekkelig informasjon om potensielle farer. Er det stor risiko for personskade vil det normalt være større grunn til å iverksette tiltak. At tiltaket enkelt lar seg gjennomføre uten store kostnader vil også være et argument for å handle.

I avgjørelsen fra Oslo tingrett ble det eksempelvis vektlagt at mer og bedre skilting om stupeforbud ville vært et relativt enkelt og rimelig tiltak å iverksette, selv om dette ville gått på bekostning av arkitektoniske hensyn og tilgjengeliggjøring av vannet. Også i andre saker har nettopp skilting vært et sentralt tema, slik som i saker om ulykker i alpinanlegg der manglende skilting av farer førte til erstatningsansvar for eier av anlegget.

Ikke rettskraftig dom

Stupeulykken i Bjørvika har fått stor oppmerksomhet, og i etterkant av ulykken satte Oslo kommune opp flere varslingsskilt i området for å forhåpentligvis unngå lignende hendelser i fremtiden.

Saken har også bidratt til å kaste lys over hvilke plikter eieren av et anlegg har med tanke på å iverksette tiltak for å forebygge personskade. Dommen er imidlertid ikke rettskraftig ennå, og det gjenstår å se om den blir anket.

Har du spørsmål om erstatning etter ulykke? Snakk med oss.

Finn L. Eriksen

Advokat og partner