Hjem

Invaliditets­tabellen

Invaliditetstabellen er et verktøy som brukes for å beregne hvor stor erstatning som skal utbetales i personskadesaker. Invaliditetstabellen gir konkrete tall på hvor stor varig medisinsk invaliditet (VMI) ulike skader gir. Denne artikkelen tar for seg de viktigste aspektene ved invaliditetstabellen.

En mann i rullestol sammen med hunden sin.
icon

Dette får du vite om invaliditetstabellen:

Hva er invaliditetstabellen?

Invaliditetstabellen er en oversikt over ulike skader og sykdommer, og hvilken varig medisinsk invaliditet (VMI) de ulike skadene og sykdommene gir. Invaliditetstabellen er altså et verktøy for å måle hvor stor og alvorlig en skade/sykdom er.

Invaliditetstabellen er utarbeidet av Arbeids- og sosialdepartementet, og er tatt inn i forskrift om menerstatning ved yrkesskade. Tabellen er i utgangspunktet utviklet for å kunne beregne menerstatning ved yrkesskade, men den benyttes også ved andre skader og sykdommer.

Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) har utarbeidet en intern invaliditetstabell. De benytter fortsatt den ordinære tabellen, men ettersom denne er utarbeidet for yrkesskader, er den ikke alltid like anvendelig ved pasientskader. De har derfor utarbeidet en invaliditetstabell som kan sees på som et tillegg til den ordinære tabellen, og som kan benyttes ved særskilte pasientskader.

Når brukes invaliditetstabellen?

Invaliditetstabellen er et verktøy som benyttes når størrelsen på en menerstatning skal utmåles.

Menerstatning er erstatning for tap av livsutfoldelse.

Dersom du har fått varige og betydelige skader, kan du ha krav på menerstatning. Hvor stor menerstatning du har krav på, vil avgjøres avhengig av hvor stor varig medisinsk invaliditet (VMI) skaden har gitt deg. VMI avgjøres ved hjelp av invaliditetstabellen.

Hva er varig medisinsk invaliditet (VMI)?

Varig medisinsk invaliditet (VMI) er en måte å måle hvor stor og alvorlig skaden din er.

VMI måles fra 0 % til 100 %, hvor 0 % innebærer at du er helt frisk.

VMI-prosenten fastsettes basert på hvor mye du blir påvirket av skaden, og hvor alvorlig skaden er. VMI fastsettes individuelt, noe som innebærer at den samme skaden kan ha ulik VMI hos ulike personer. Det er som hovedregel en medisinsk sakkyndig eller en spesialist som fastsetter VMI.

VMI-en danner grunnlaget for hvor mye du kan kreve i menerstatning. For å ha krav på menerstatning, må du ha en VMI på minst 15 %. Jo større VMI du har, jo mer har du krav på i erstatning. Dersom du har flere skader, skal den samlede invaliditetsgraden fastsettes etter en samordning, og reduksjonsmetoden skal anvendes.

Det finnes noen unntak hvor skader ikke legges sammen. Disse unntakene er presisert i invaliditetstabellen.

Dersom en skadefølge er nevnt direkte i invaliditetstabellen, fastsettes VMI til det som fremkommer i tabellen. Dersom skadefølgen ikke er nevnt direkte i tabellen, vil invaliditetsgraden avgjøres på grunnlag av en skjønnsmessig sammenligning med skadefølger som er nevnt i invaliditetstabellen.

Den medisinske invaliditeten er ofte angitt i et intervall. For eksempel gir en tilbakevendende hudskade en VMI på 15–24 %. Den medisinske sakkyndige vil da avgjøre hvor i intervallet den aktuelle skadefølgen befinner seg.

 • For fullstendig oversikt over hvilken VMI ulike skader gir, les mer på personskadeadvokater.no: Invaliditetstabellen

Når har man krav på menerstatning?

For å ha krav på menerstatning, er det tre vilkår som må være oppfylt:

 1. Skaden må være varig
 2. Skaden må være betydelig
 3. Skaden må være av medisinsk art

Det er VMI som danner grunnlaget for hvor stor erstatningen blir.

Bli kjent med våre advokater

Sitat - Karin

"Gällande yrkesskadesak!

Jag kom i kontakt med Codex advokatfirma gällande min yrkesskada efter en skidolycka i Norge. Fick utomordentlig hjälp utav en kunnig och proffsig advokat Line Naja Ronander som varit helt fantastisk hela vägen från början till slut.

Jag är så oerhört tacksam för hennes drivkraft och viljan att hjälpa mig och känslan av att den är genuin.

Det har varit enkelt att jobba med Line och hon har varit tydlig, noggrann och hjälpsam i sitt arbete och jag har hela tiden känt en trygghet och tillit i hennes arbete. Jag känner inte att det hade funnits något som Line skulle kunnat förbättra i sitt arbete utan kan endast ge henne de bästa rekommendationerna.

Skulle jag vara i behov av en advokat igen är det Line jag vänder mig till utan att tveka."

- Klient i Codex Advokat

Hva skjer når du tar kontakt med oss?

 • Du får en gratis førstekonsultasjon.
 • Du får informasjon om dine rettigheter etter en personskade.
 • Du får innledende råd og anbefalinger.
 • Du får en vurdering av behovet for advokatbistand.

Hvorfor bør du velge Codex Advokat?

 • Du får hjelp av spesialiserte advokater innenfor Erstatnings- og forsikringsrett.
 • Med 13 advokater har vi Norges største avdeling for Erstatnings- og forsikringsrett.
 • Du når oss over hele landet og i utlandet.
 • Vi har omfattende erfaring med å forhandle med forsikringsselskapene.
 • Du får en trygg støttespiller for deg i møte med hverdagen etter en personskade.
 • Vi bistår deg i nærliggende saker, for eksempel ved avslag på ytelser fra NAV.
 • Dersom vi ikke kommer til en løsning med forsikringsselskapet, bistår vi deg med søksmål for retten.

Dette lover vi deg

 • Du vil få bistand fra en spesialisert advokat som, sammen med deg, vil arbeide for å oppnå din rettmessige erstatning.
 • Vi vil gi deg grundige og ærlige råd om dine muligheter, slik at du er trygg på å ta beslutninger om hva som er neste steg i din sak.
 • Vi vil sørge for at din sak har en effektiv fremdrift.
 • Vi er tilgjengelig for deg med de spørsmål du måtte ha om din sak.

Har du spørsmål knyttet til invaliditetstabellen? Snakk med oss.

Finn L. Eriksen

Advokat og partner


Håvard Bjørnstad

Advokat og partner


Har du spørsmål om invaliditetstabellen?

Kontakt oss