Hjem
icon

Slik søker du om yrkesskadedekning fra NAV

To personer som skriver søknad.

Har du blitt påført en yrkesskade og skal kreve erstatning fra NAV? Hvordan går du frem for å få godkjent en yrkesskade hos NAV? Hvilke fordeler kan du oppnå ved å få en skade godkjent som yrkesskade hos NAV? Denne artikkelen gir deg svarene.

Alt du trenger å vite om søknad til NAV:

Hvorfor er det viktig å få skaden godkjent som yrkesskade hos NAV?

Formålet med folketrygdens yrkesskadedekning er å gi særfordeler utover folketrygdens ordinære stønadssystem.

Dette gjelder for eksempel for egenandeler ved medisinsk behandling, og at det i noen tilfeller ikke kreves opptjeningstid for å få en ytelse fra NAV.

Du kan også ha krav på ménerstatning dersom yrkesskaden har gitt deg en varig medisinsk invaliditet på minimum 15%. Det er viktig å være klar over at du kan ha krav på ménerstatning fra både NAV og fra yrkesskadeforsikringsselskapet.

Hvordan søker du om å få skaden godkjent som yrkesskade hos NAV?

Det følger av folketrygdloven at arbeidsgiver skal melde i fra om skaden og sende skademeldingsskjema.

Erfaring tilsier at ikke alle arbeidsgivere er like pliktoppfyllende, så det anbefales at du følger opp dette selv. Du finner skademeldingsskjema på NAV sine hjemmesider.

Det er et vilkår for rett til yrkesskadedekning at yrkesskaden er meldt til NAV innen ett år etter at arbeidsulykken skjedde. En yrkessykdom må være meldt innen ett år etter at du ble klar over årsaken til sykdommen.

Selv om skademelding ikke er gitt innen meldefristen, kan det gjøres unntak fra fristen når det er klart at forholdet er en yrkesskade og det foreligger særlige grunner til at melding ikke er gitt i rett tid.

Codex Advokat hjelper deg i din situasjon.

Vi i Codex advokat er spesialiserte på yrkesskadesaker og har lang erfaring på området. Vi ser nærmere på din sak og hjelper deg med veien videre.

Vi bistår deg blant annet med:

  • Å melde krav om å få godkjent en skade som yrkesskade til NAV
  • Skaffe dokumentasjon for å sannsynliggjøre hendelsen og plagene
  • Søke om ménerstatning fra NAV
  • Valg av sakkyndig som skal vurdere årsakssammenheng og omfanget av skaden
  • Kreve refusjon for egenandeler fra HELFO
  • Søke om yrkesskadefordeler ved ytelser som arbeidsavklaringspenger og uføretrygd

Vi bistår deg, uansett hvor du er. Snakk med oss.