Hjem
icon

Erstatning ved løsemiddelskade

Industriarbeider heldekket for å beskytte seg mot løsemidler.

Har du blitt utsatt for skade etter eksponering for løsemidler? Får man en skade eller sykdom etter eksponering for løsemidler i arbeid kan man ha rett på erstatning under yrkesskadeforsikringen. Har du fått en løsemiddelskade som er godkjent av NAV som yrkesskade eller yrkessykdom kan du ha rett på menerstatning fra NAV.

Viktige forhold du trenger å vise om løsemiddelskade og erstatning:

Hva er en løsemiddelskade?

Løsemiddelskade er en organisk skade av hjerne, perifere nerver, lever eller nyrer på grunn av innånding eller inntak av løsemidler.

Løsemidler kan man bli utsatt for både i hverdagen og på arbeid. Eksempler på vanlige løsemidler er etanol, bensin, benzen, aceton, rødsprit, whitesprit, kloroform og eter.

En løsemiddelskade gir i mange tilfeller synlige symptomer som for eksempel allergiske reaksjoner og utslett. Eksponeringen for løsemiddelskader trenger imidlertid ikke å gi synlige reaksjoner. Skader på hjernen, nervesystem, blodforgiftning eller skader på organer gir ofte mindre synlige symptomer, som nedsatt konsentrasjonsevne og nedsatt hukommelse, hodepine, svimmelhet, kvalme og tretthet. Det er viktig å huske på at dette ikke er en uttømmende liste over symptomer på løsemiddelskade.

I yrker der man håndterer kjemikalier vil det være en stor risiko for å bli påført en løsemiddelskade. Dette gjelder for eksempel arbeidstakere som jobber

 • i malingsindustrien,
 • på lakkeringsverksteder,
 • i renholdsbransjen, og
 • på laboratorier.

Dersom du får typiske symptomer på løsemiddelskade er det viktig å kontakte lege for å kartlegge situasjonen.

Jobber du innen industri har du ofte mer og hyppigere befatning med løsemidler.

Mye eksponering for løsemidler, spesielt over tid, gjør deg mer utsatt for løsemiddelskade.

Hva er symptomer på løsemiddelskade?

Synlige symptomer på løsemiddelskade kan være etseskader, utslett og allergiske reaksjoner. Ofte gir ikke en løsemiddelskade synlige reaksjoner, men det kan likevel foreligge skader på hjernen, nervesystemet eller andre organer. Løsemiddelskade kan også gi blodforgiftning. Slike skader kan gi mindre synlige symptomer som tretthet, hodepine, nedsatt konsentrasjon eller hukommelsessvikt.

Fordi symptomene på løsemiddelskade er generelle kan det ofte ta lang tid før man får påvist at man har fått en løsemiddelskade og man kan konkludere med at skaden skyldes påvirkning i arbeid.

Tips!
Hvis du mistenker at du har fått en løsemiddelskade bør du kontakte legen din og få utredet din helsetilstand så raskt som mulig.

Løsemiddelskaden må godkjennes som yrkessykdom

En løsemiddelskade er en av sykdommene som kan godkjennes som yrkessykdom, og det er derfor viktig å få vurdert om løsemiddelskaden er en følge av skadelig påvirkning fra arbeidsmiljøet.

Vilkår for å få løsemiddelskaden godkjent som yrkessykdom er blant annet at det må være sammenheng mellom påvirkningen du har vært utsatt for og det aktuelle sykdomsbildet. Dette innebærer at det stilles krav til tidsperioden og konsentrasjonen av skadelig påvirkning. Symptomene på løsemiddelskaden må også ha oppstått i rimelig tid etter påvirkningen.

Ofte er det slik at NAV utreder yrkessykdomssakene, og fatter eventuelt vedtak om godkjent yrkessykdom som kan benyttes også overfor yrkesskadeforsikringsselskapet. Dersom du mistenker at du har fått en løsemiddelskade bør du kontakte legen din og få utredet din helsetilstand så raskt som mulig.

Det følger av folketrygdloven at arbeidsgiver skal melde i fra om sykdommen og sende skademeldingsskjema til NAV. Erfaring tilsier at ikke alle arbeidsgivere er like pliktoppfyllende, så det anbefales at du følger opp dette selv.

Kan jeg få erstatning etter løsemiddelskade?

Har du fått en løsemiddelskade i forbindelse med ditt arbeid kan du ha krav på erstatning under din yrkesskadeforsikring.

Det er viktig at du i så fall blir utredet riktig for å fastslå hvor omfattende din skade er. Har du vært eksponert for skadelige løsemidler over lang tid kan skaden være irreversibel. Løsemiddelskaden kan da få omfattende påvirkning på din helse. Dette kan igjen få store konsekvenser for dine muligheter til å stå i arbeid og dette kan føre til et betydelig økonomisk tap.

Utgangspunktet er at du skal stilles i samme økonomiske situasjon som om du ikke hadde løsemiddelskaden. En løsemiddelskade kan gi omfattende skader og funksjonstap, og dermed også betydelige erstatningskrav.

Det er viktig at du husker på at dersom løsemiddelskaden har påført deg en varig og betydelig skade kan du også ha rett på ménerstatning, både fra NAV og fra yrkesskadeforsikringsselskapet .

Andre aktuelle erstatningsposter ved påført løsemiddelskade er:

 • Påførte og fremtidige merutgifter
 • Påført og fremtidig inntektstap
 • Erstatning relatert til tap av hjemmearbeidsevne

Har du blitt påført et økonomisk tap som følge av løsemiddelskaden kan du ha rett på erstatning.

Har løsemiddelskaden påført deg en varig og betydelig skade kan du også ha rett på menerstatning. Er løsemiddelskaden godkjent av NAV som yrkesskade eller yrkessykdom kan du også ha rett på menerstatning fra NAV.

Våre tips til deg!

1. Meld fra til din arbeidsgiver om plagene. Du bør sørge for at det skjer en parallell behandling av saken både opp mot forsikringsselskapet og NAV.

2. Sjekk hvilke andre forsikringer du har som kan komme til anvendelse. Har du en helseforsikring kan en løsemiddelskade utløse rett på erstatning.

Bør jeg bruke advokat?

Fordi symptomene på løsemiddelskade er så generelle, kan slike skader i mange tilfeller være vanskelig å bevise/dokumentere.

I saker som gjelder erstatning etter løsemiddelskade er det helt avgjørende at du blir utredet riktig av leger med rett kompetanse på din skade/sykdom.

Forsikringsselskapene kan velge leger for spesialistutredning som du ikke uten videre bør akseptere. Det er svært ofte hensiktsmessig at du blir bistått av en advokat med god erfaring med å håndtere slike saker.

Ofte kan det ta lang tid å behandle en erstatningssak etter en løsemiddelskade. Det er ikke uvanlig at saksbehandlingen kan gå over flere år. Det kan være lurt å ha en advokat som håndterer saken din for deg og som følger opp og sørger for nødvendig fremdrift.

Godt å vite! Som hovedregel skal forsikringsselskapet dekke rimelige og nødvendige utgifter til juridisk bistand hvis du har blitt utsatt for en løsemiddelskade på arbeid.

Codex Advokat hjelper deg i din situasjon.

Regelverket rundt yrkessykdomssakene er komplisert. Vurderingen av om det foreligger en løsemiddelskade etter eksponering i arbeid, rettigheter en løsemiddelskade utløser hos NAV og under yrkeskadeforsikringsordningen, og vurderinger knyttet til årsakssammenheng og utmåling er vanskelig i yrkessykdomssaker. I og med at løsemiddelskader ofte gir redusert kognitiv funksjon, kan det være ekstra viktig å få advokatbistand i saken.

Vi i Codex er spesialiserte på yrkesskadesaker og har lang erfaring på området. Vi ser nærmere på din sak og hjelper deg med veien videre. Ta kontakt med oss for en uforpliktende samtale om din sak.

Godt å vite!
Som hovedregel skal forsikringsselskapet dekke rimelige og nødvendige utgifter til juridisk bistand hvis du har blitt utsatt for en løsemiddelskade på arbeid.

Vi hjelper deg blant annet med:

 • Å melde krav om å få godkjent en løsemiddelskade som yrkessykdom
 • Skaffe dokumentasjon for å sannsynliggjøre eksponering i arbeidssituasjonen
 • Valg av sakkyndig som skal vurdere årsakssammenheng og omfanget av løsemiddelskaden
 • Beregne erstatning og utarbeide erstatningskrav som følge av løsemiddelskaden
 • Kontrollere og vurdere erstatningstilbud fra forsikringsselskap
 • Vurdere eventuelt avslag på å få løsemiddelskaden godkjent som yrkessykdom.

Har du spørsmål knyttet til løsemiddelskade og erstatning? Snakk med oss.