Hjem
icon

Erstatning ved klemskade

En lege holder en pasient i hånda.

Har du blitt påført en klemskade på jobb? Lurer du på om du kan ha krav på i erstatning etter en klemskade på for eksempel hånd eller fot? Er du usikker på hva du kan ha krav på i erstatning? Vi gir deg en oversikt over yrkesskadeerstatning i forbindelse med klemskader.

Hva er en klemskade og hvordan oppstår klemskader på jobb?

En klemskade i arbeidssammenheng kan for eksempel oppstå ved at du ved en ulykke får en arbeidsmaskin over foten din eller at du får et tre eller en annen stor gjenstand over hånden din. En klemskade kan også oppstå ved at du havner i en trafikkulykke i ditt arbeid som sjåfør og får eget kjøretøy over deg.

Klemskader oppstår oftest i yrker som for eksempel:

 • jordbruk
 • fiskeri
 • bygg/anleggsbransjen
 • transportbransjen.

Noen klemskader kan medføre bruddskade i for eksempel fot eller arm. I enkelte tilfeller kan dette kan gi langvarige plager. Andre klemskader kan gi enda mer alvorlige følger som for eksempel skade på indre organer, hodeskade eller nerveskader.

Dette bør du gjøre dersom du får en klemskade på jobb

Dersom du får en klemskade på jobb må du oppsøke lege så fort som mulig. Dette både fordi det er viktig å få medisinsk behandling raskt, men også fordi både forsikringsselskapet og NAV krever at det foreligger dokumenterte akuttsymptomer etter ulykken.

Her er det viktig at legen noterer ned hvordan klemskaden oppstod og hvilke akutte plager du har fått.

I tillegg bør du oppsøke lege med jevne mellomrom for å få dokumentert hvilke smerteplager og symptomer skaden har medført.

Hvis du som følge av klemskaden må ta smertestillende er det viktig at både hyppighet og dose noteres ned i journalen. Dersom det er arbeidsoppgaver du ikke klarer å utføre i hjemmet som følge av at du har fått en klemskade i foten kan det være lurt at du nevner dette til legen din.

Du bør også nevne for legen din dersom du har fått tilrettelagte arbeidsoppgaver på jobb som følge av klemskaden slik at denne informasjonen blir notert ned i journalen din.

Du bør melde skaden til din arbeidsgivers forsikringsselskap og til NAV. Meldefristen overfor NAV er ett år etter at klemskaden skjedde.

Hva kan du ha krav på i erstatning etter en klemskade?

 • Menerstatning – som regel kreves det at klemskaden har medført en varig medisinsk invaliditet på minst 15 %. Enkelte arbeidsgivere har imidlertid tegnet en utvidet yrkesskadedekning som gir grunnlag for menerstatning fra 1 % invaliditetsgrad.
 • Påførte og fremtidige utgifter – dette kan være for eksempel egenandeler, utgifter til medisiner, undersøkelser, kontroller eller fysioterapeut etc. Fra og med 2021 er egenandelskort 1 og 2 slått sammen til ett.
 • Inntektstap – for det tilfelle at klemskaden fører til at du får et inntektstap skal forsikringsselskapet dekke dette tapet. Forsikringsselskapet skal da dekke differansen mellom hva du mest sannsynlig ville tjent klemskaden tenkt borte og hva du faktisk har tjent/tjener med klemskaden. Et inntektstap kan eksempelvis oppstå hvis du ikke kan jobbe like mye overtid som du gjorde før du pådro deg klemskaden, eller dersom du blir sykemeldt og arbeidsgiver ikke dekker inntekt utover 6 G. Når du har vært sykemeldt ett år og går over på arbeidsavklaringspenger (som er 66 % av inntekten din) vil det også oppstå et inntektstap. Hvis klemskaden medfører at du ikke kommer deg ut i fullt arbeid igjen og du blir delvis uføretrygdet, eller dersom du faller helt ut av jobb og blir 100 % uføretrygdet vil du kunne kreve denne inntektsnedgangen dekket for fremtiden.
 • Redusert hjemmearbeidsevne – dersom klemskaden i f.eks armen eller foten fører til at du får redusert evne til arbeid i hjemmet vil du ha krav på å få dette tapet dekket. Med en klemskade i armen kan du f.eks ha problemer med å bære handleposer, vaske hus og støvsuge eller lage mat og vaske opp. Dersom du har en klemskade i foten kan dette f.eks gi deg problemer med å bevege deg noe som også gjør det vanskelig å støvsuge, gå i trapper med handleposer eller vaske gulv.
 • Rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand overfor forsikringsselskapet

Dekker forsikringen advokat­kostnader?

Godt å vite!
Dine rimelige og nødvendige utgifter til advokat blir som regel dekket av forsikringsselskapet når en klemskade har skjedd i arbeidssammenheng.

Dersom Codex sin bistand medfører at NAV omgjør og godkjenner din klemskade som yrkesskade vil du har krav på å få dekket utgifter til juridisk bistand som har vært nødvendig for å få endret vedtaket.

I forbindelse med en sak overfor domstolen kan du ved lav inntekt ha krav på fri rettshjelp. Hvis du har en rettshjelpsdekning eksempelvis via din innboforsikring vil deler av dine utgifter til juridisk bistand bli dekket i en domstolsprosess.

Hvordan hjelper Codex deg når du har fått en klemskade?

 • Vi kan representer deg i forbindelse med din sak mot arbeidsgivers forsikringsselskap
 • Codex advokat kan bistå deg med utredning av saken samt beregne et erstatningskrav
 • Dersom du har fått et avslagsvedtak fra NAV kan vi hjelpe det med å påklage dette videre til klageinstansen
 • Representere deg overfor Trygderetten dersom klageinstansen opprettholder avslagsvedtaket
 • Vi kan påklage et avslag fra forsikringsselskapet til FinKn (Finansklagenemnda)
 • Codex kan bistå deg med å ta ut stevning overfor domstolen og representere deg i den videre prosessen i retten

Vi bistår deg i din situasjon, uansett hvor du er. Snakk med oss.