Hjem
icon

Selvstendig næringsdrivende – er du dekket ved en yrkesskade?

En mann ute å jogger.

Når uhellet først er ute, og du skader deg på arbeid, er det godt å ha en forsikring som dekker ditt økonomiske tap. Som selvstendig næringsdrivende må du selv sørge for at en slik dekning er på plass når skaden oppstår. Videre går vi igjennom hvordan du går frem for å få en slik dekning, og hva du kan ha krav på.

Dette får du vite:

Har jeg krav på sykepenger fra NAV?

NAV utbetaler sykepenger til selvstendig næringsdrivende først etter 16 sammenhengende dager med sykefravær.

Sykepengene utbetales med 80 % av sykepengegrunnlaget, som er basert på gjennomsnittet av den pensjonsgivende inntekten de siste tre årene.

For selvstendig næringsdrivende tilbyr NAV en forsikring som gir utvidet rett på sykepenger. Du kan velge mellom følgende dekning:

 • 80 % sykepenger under 1.-16. dag med sykefravær
 • 100 % sykepenger fra 17. dag med sykefravær
 • 100 % sykepenger fra første dag med sykefravær

Obs! Sykepengegrunnlaget kan ikke overstige seks gange grunnbeløpet, som pr. 1.5.2019 utgjør i underkant av kr. 600.000,-. Dersom du har en årsinntekt som overstiger dette er det lurt med en privat forsikringsdekning som dekker det øvrige inntektstapet.

Har jeg krav på yrkesskadeforsikring som selvstendig næringsdrivende?

Som selvstendig næringsdrivende må du selv sørge for å tegne en yrkesskadeforsikring.

Hvis en slik forsikring ikke foreligger når uhellet først oppstår, har du ikke krav på yrkesskadeerstatning for det økonomiske tapet skaden påfører deg.

Obs! Yrkesskadeforsikringen må være tegnet før skaden oppstår!

Det er mange forsikringsselskap som tilbyr yrkesskadedekning for selvstendig næringsdrivende. Det kan variere fra forsikringsselskap til forsikringsselskap hvor omfattende forsikringsdekningen er, og det er viktig å få en forsikring tilpasset ditt aktuelle yrke.

Hva dekker yrkesskadeforsikringen?

En standard yrkesskadedekning dekker følgende erstatningsposter:

 • Menerstatning
 • Tapt arbeidsinntekt
 • Merutgifter
 • Tapt hjemmearbeidsevne

Utgangspunktet dersom du påføres en skade på arbeid, er at du skal stilles økonomisk som om skaden ikke hadde skjedd.

Er du en arbeidstaker har du ved påført yrkesskade/yrkessykdom krav på visse særfordeler fra NAV. Som selvstendig næringsdrivende kan du tegne en frivillig yrkesskadetrygd i NAV som gir tilsvarende dekning.

Fordelene gjelder blant annet:

 • Full dekning av nødvendige utgifter til helsehjelp/behandling
 • Arbeidsavklaringspenger og uføretrygd ytes ved nedsatt arbeidsevne til 30 %
 • Alternative beregningsgrunnlag for ytelser fra NAV kan gi høyere utbetaling
 • Menerstatning

Hvis du som selvstendig næringsdrivende har tegnet en frivillig yrkesskadetrygd, og er utsatt for en arbeidsulykke må du søke om å få godkjent arbeidsulykken av NAV innen ett år etter ulykken oppsto.

Godt å vite!
Yrkesskadeforsikringen dekker rimelige og nødvendige utgifter til advokat under behandlingen av din yrkesskadesak.

Codex Advokat hjelper deg i din situasjon.

Vi hjelper deg blant annet med:

 • Krav om yrkesskadeerstatning fra ditt forsikringsselskap
 • Klage på avslag på yrkesskadeforsikring
 • Beregninger av erstatningen
 • Klage på avslag på godkjent yrkesskade fra NAV
 • Klage på avslag på arbeidsavklaringspenger/uføretrygd med yrkesskadefordel
 • Vurdere dine muligheter ved et søksmål
 • Være din advokat i en rettssak

Vi bistår deg, uansett hvor du er. Snakk med oss.