Hjem
icon

Rettigheter ved ervervsmessig uførhet

Dame som sitter i rullestol og noterer i en skrivebok.

Har du blitt ervervsmessig ufør og lurer på hvilke rettigheter du har? Begrepet ervervsmessig uførhet står sentralt i vurderingen av ulike typer trygdeytelser. Kan noen stilles til ansvar for din ervervsmessige uførhet får begrepet betydning i vurderingen av din rett på erstatning for inntektstap.

Du kan ha rett på erstatning fra ansvarlig forsikringsselskap hvis din ervervsmessige uførhet f.eks. skyldes en arbeidsulykke eller trafikkulykke.

Viktige forhold du trenger å vite om ervervsmessig uførhet:

Hva er ervervsmessig uførhet?

Generelt defineres uførhet som en tilstand av nedsatt arbeids- eller ervervsevne som følge av sykdom, ulykke eller medfødt skade. Uførhetsbegrepet praktiseres og defineres forskjellig i forskjellige ordninger.

Ervervsmessig uførhet knyttes opp mot din evne til å utføre ethvert arbeid.

Det er en bred vurdering hvor det er din generelle arbeidsevne som skal vurderes. Dette i motsetning til yrkesmessig uførhet som knyttes opp mot din evne til å utføre det aktuelle arbeidet, som ved en sykemelding.

Når får ervervsmessig uførhet betydning?

Din ervervsmessige uførhet legges til grunn ved vurdering av uføretrygd i folketrygden og andre offentlige og private pensjonsordninger, og utbetaling av uførekapital i livsforsikring.

Skyldes din ervervsmessig uførhet en arbeidsulykke eller trafikkulykke kan du ha krav på erstatning for ditt inntektstap i tillegg til ytelser fra NAV.

Krav om erstatning rettes da mot det ansvarlige forsikringsselskapet.

Vurderingen av uføregraden skjer ut ifra din inntektsevne, det vil si din mulighet til å forsørge deg selv gjennom inntektsgivende arbeid.

Kan jeg få ytelser fra NAV ved ervervsmessig uførhet?

Blir du ervervsmessig ufør på grunn av en skade eller sykdom kan du ha krav på visse ytelser fra NAV som skal kompensere for de økonomiske konsekvensene.

Normalt vil du det første året ha krav på sykepenger fra NAV. Opphører retten til sykepenger kan du ha krav på arbeidsavklaringspenger (AAP) dersom du fremdeles ikke kan gå tilbake i arbeid. Blir du varig ervervsmessig ufør kan du søke om uføretrygd. Som hovedregel stilles det krav om at din inntektsevne må være varig nedsatt med minst 50 % for at uføretrygd kan innvilges.

Husk! Skyldes den ervervsmessige uførheten en yrkesskade er det nok at din inntektsevne er varig nedsatt med minst 30 % for at uføretrygd kan innvilges.

Kan jeg få erstatning ved ervervsmessig uførhet?

Har du blitt ervervsmessig ufør på grunn av en arbeidsulykke eller trafikkulykke kan du ha krav på erstatning i tillegg til ytelser fra NAV. Det samme gjelder hvis du har blitt ervervsmessig ufør etter en pasientskade eller en voldsoffersak.

Krav om erstatning rettes mot det ansvarlige forsikringsselskapet, eventuelt Norsk Pasientskadeerstatning eller Kontoret for Voldsoffererstatning. Kan ingen stilles til ansvar for din ervervsmessige uførhet vil du uansett kunne ha krav på ytelser fra NAV.

Bør jeg bruke advokat?

Fordi ytelsene fra NAV vanligvis er betydelig lavere enn din tidligere inntekt vil det være viktig å kjenne til mulighetene du har til å kreve erstatning for ditt økonomiske tap dersom du blir ervervsmessig ufør.

Godt å vite! Som hovedregel skal forsikringsselskapet dekke rimelige og nødvendige utgifter til juridisk bistand hvis du har blitt ervervsmessig ufør som følge av en arbeidsulykke eller en trafikkulykke.

Dette kan Codex Advokat hjelpe deg med

Codex Advokat har lang erfaring med håndtering av personskadesaker. Er du blitt ervervsmessig ufør som følge av en arbeidsulykke eller en trafikkulykke kan det økonomiske tapet være betydelig og erstatningsberegninger kan være kompliserte. Det vil svært ofte være behov for juridisk bistand for å sikre at de riktige vurderinger blir foretatt.

Codex Advokat vil jobbe for å sikre at du får den erstatningen du har krav på.

Vi hjelper deg blant annet med:

  • innhente og vurdere dokumentasjon i saken
  • beregne og fremsette erstatningskrav overfor forsikringsselskap
  • kontrollere og vurdere erstatningstilbud fra forsikringsselskap
  • vurdere eventuelt avslag på erstatning

Vi bistår deg, uansett hvor du er. Snakk med oss.

Finn L. Eriksen

Advokat og partner


Håvard Bjørnstad

Advokat og partner