Hjem
icon

Utsatt for arbeidsulykke – hva må du huske på?

Dame som holder seg på nakken

Hvert år skjer det et betydelig antall arbeidsulykker. Vår erfaring er dessverre at en del ikke får erstatningen eller ytelsene som de har krav på, fordi det gjøres feil i etterkant av en arbeidsulykke. For å unngå avslag på yrkesskadeerstatning og yrkesskaderettigheter etter folketrygden er det enkle grep man kan gjøre.

Dette får du vite om arbeidsulykke:

Etter yrkesskadeforsikringsloven § 3 er alle arbeidsgivere i Norge lovpålagt å tegne yrkesskadeforsikring for sine ansatte. Yrkesskadeforsikringen dekker økonomisk tap og varige men som er forårsaket av yrkesskade. Etter en arbeidsulykke har en arbeidstaker også krav på ytelser fra NAV.

Det er den som har vært utsatt for en arbeidsulykke som har bevisbyrden. Det vil si at det er den som har skadet seg som må bevise at det skjedde en arbeidsulykke, bevise at plagene/skadene oppstod ved arbeidsulykken og at det er de skadeutløste plagene som er årsaken til utgifter og inntektstap. En sen skademelding til NAV og forsikringsselskapet vil lett kunne medføre feil i gjengivelsen av hvordan arbeidsulykken skjedde, og at viktige vitner for å oppklare hendelsesforløpet ikke lenger husker hva som skjedde. Derfor er det viktig at arbeidsgiver og arbeidstaker sørger for at yrkesskaden blir meldt til NAV og arbeidsgivers yrkesskadeforsikring så snart som mulig etter arbeidsulykken.

Viktig med presis skademelding

Det må ikke slurves med skademeldingen til NAV og forsikringsselskapet. Det må gis en korrekt, presis og detaljert skadebeskrivelse til både NAV og forsikringsselskapet.

Sørg for at det ikke gis ulike beskrivelser av hvordan ulykken skjedde og/eller hvilke skader arbeidstaker ble påført. Gis det avvikende forklaringer i skademeldingen til NAV og forsikringsselskapet, eller skademeldingene er lite grundige, vil det lett kunne oppstå tvist og uenighet om hva som faktisk skjedde ved arbeidsulykken, og om hendelsen er en arbeidsulykke etter folketrygdloven og yrkesskadeforsikringsloven.

Det er også svært viktig å være oppmerksom på at fristen for å melde ifra om yrkesskade til NAV er innen ett år etter arbeidsulykken. Meldes skaden etter meldefristens utløp kan den som har skadet seg miste yrkesskaderettigheter fra NAV, som menerstatning, rett til å få dekket behandlingsutgifter og yrkesskadefordeler på arbeidsavklaringspenger og uføretrygd.

Hva må til for å få erstatning?

Det er tre vilkår for å få erstatning etter en arbeidsulykke. Det må foreligge ansvarsgrunnlag, årsakssammenheng og økonomisk tap. I praksis er det vilkåret om årsakssammenheng som det oftest oppstår uenighet om.

I vurderingen av om det er årsakssammenheng mellom en arbeidsulykke og en skade legges det stor vekt på om det foreligger tilstrekkelig dokumentasjon for plagene/skaden både umiddelbart etter arbeidsulykken og i tiden etter arbeidsulykken.

Lege må oppsøkes

Vår erfaring er dessverre at en del arbeidstakere vegrer seg for å oppsøke lege. For å unngå avslag på yrkesskadeerstatning er det viktig at den som har skadet seg kontakter fastlege eller annet helsepersonell innenfor de første 2-3 døgn etter arbeidsulykken, og sørger for at alle symptomer/plager og skader blir journalført. Sørg også for at det blir journalført at skadene/plagene skyldes en arbeidsulykke, og gi en grundig beskrivelse av hva som skjedde.

I en etterfølgende erstatningssak vil forsikringsselskapet hente inn journaler fra fastlege og øvrige behandlere. Dersom det ikke er journalført at arbeidsulykken medførte skader/plager kort tid etter arbeidsulykken, anføres det fra forsikringsselskapene at det ikke er sannsynliggjort at arbeidsulykken medførte skader eller plager.

Vedvarer plagene må man få det jevnlig dokumentert ved journalføringer fra lege eller andre behandlere. Journalføres ikke vedvarende plager etter arbeidsulykken anføres det fra forsikringsselskapene, at plagene/skadene som oppstod ved arbeidsulykken ble bra og at dagens plager har andre årsaker.

Dekker yrkesskadeforsikringen advokatutgifter?

Ved yrkesskade har man krav på å få dekket rimelige og nødvendige advokatutgifter slik at man kan få hjelp av en advokat med erstatningssaken mot forsikringsselskapet.

Advokaten vil sørge for at frister overholdes, bistå med utredning av saken, veilede ved valg av spesialist og gjøre erstatningsberegninger. For å sikre et riktig erstatningsoppgjør er vår erfaring at det lønner seg å få bistand fra advokat med erfaring innen yrkesskadeerstatning.

Har du eller noe du kjenner vært utsatt for en arbeidsulykke? Ta gjerne kontakt med vår personskadeavdeling. 

Margrethe Hansen

Advokat og assosiert partner