Hjem
icon

Erstatning ved yrkesskade under reisen til og fra jobb

Ung mann i dress på vei til arbeid

De fleste må reise til og fra sitt arbeidssted i forbindelse med sitt arbeid. Hvilke rettigheter har man dersom man er utsatt for en ulykke/skade under reisen til/fra arbeidet?

Dette får du vite om yrkesskader til og fra jobb:

Er jeg yrkesskadedekket på reisen til/fra arbeidet?

I utgangspunktet er man ikke yrkesskadedekket på reisen til/fra arbeidet. Dette har sammenheng med at en skade som skjer på reiseveien ikke er et følge av den risiko man er utsatt for gjennom arbeidet. Skaden er en følge av risikoen ved reiseveien.

Av denne grunn er utgangspunktet at skader som finner sted på reiseveien til/fra arbeidet faller utenfor yrkesskadedekningen.

Folketrygdloven oppstiller imidlertid unntak. Det er om reisen skjer i arbeidsgivers regi og dersom man er i arbeid under reisen.

Skjer skaden på reise mellom to arbeidssteder er utgangspunktet at man er yrkesskadedekket på reisen, arbeidet anses påbegynt før reisen starter.

Hva betyr bedriftsvilkårene ved reisen til/fra arbeidet?

Ulykkeshendelsen må også oppfylle de såkalte "bedriftsvilkårene". Det vil si at ulykken må ha skjedd "i arbeid", "i arbeidstiden" og "på arbeidsstedet".

Hvert vilkår må være oppfylt før det vil være tale om en arbeidsulykke/yrkesskade.

- I arbeid

Man er "i arbeid" når man utfører sine arbeidsoppgaver. Man er også i arbeid når man på sitt arbeidssted spiser lunsj, besøker toalettet mm.

- I arbeidstiden

Vilkåret "i arbeidstiden" innebærer at skaden må skje mellom arbeidstidens start og slutt.

- På arbeidsstedet

Arbeidsstedet er arbeidsplassen med tilhørende områder og som ikke er tilgjengelig for allmennheten.

Har man ambulerende arbeidssted, som for eks. sjåfør, så er arbeidsstedet der hvor arbeidet utføres.

Hva bør jeg gjøre dersom jeg blir skadet på vei til/fra arbeidet?

Ved skade til/fra arbeid bør du sjekke om din arbeidsgivers yrkesskadeforsikring har dekning på reise til/fra arbeidet.

Standard yrkesskadeforsikring har ikke slik dekning, men noen arbeidsgivere har tegnet yrkesskadeforsikring som også omfatter skader som skjer på direkte reise til/fra arbeidet.

Hvorvidt skaden har skjedd på direkte reise til/fra arbeidet vil da kunne være viktig å avklare. Skjer en skade mens du er på en avstikker på reiseveien for å gjøre et privat ærend, så vil skaden ikke være yrkesskadedekket.

Rettspraksis

Om en skade har skjedd på "arbeidsstedet" har vært vurdert i rettspraksis ved flere anledninger.

I Rt. 2000 s. 220 (Høyesterettsdom) er det en inspektør i et el-verk som omkommer i trafikkulykke på morgenen mellom sitt hjem og på direkte vei til en kunde. Han kjørte egen bil og fikk kjøregodtgjørelse fra sin arbeidsgiver.

Høyesterett viste til trygderettspraksis og uttalte:

Trygdemyndighetenes forvaltningspraksis over lang tid viser etter min mening at lovens uttrykk «på arbeidsstedet» har vært forstått slik at reise mellom hjem og arbeidssted faller utenfor yrkesskadedekningen selv når reisen finner sted i arbeidstiden, bruk av bil er nødvendig for å komme til forskjellige arbeidssteder og arbeidsgiver betaler en godtgjøring når arbeidstakeren bruker egen bil".

Skaden ble ikke godkjent som yrkesskade.

Trygderetten har også uttalelser om temaet. I Trygderettsavgjørelsen TRR-2013-1092 er det en mann som blir skadet etter et jobbmøte. Etter møtet var ferdig hadde han en jobbrelatert telefonsamtale, under samtalen sklir han på is faller og skader seg. Skaden skjedde ca. klokka 13.45 den aktuelle dagen og båten han skulle reise hjem med skulle gå klokka 16. Han har også forklart at hans arbeid i stor grad besto i å være tilgjengelig også på reise.

Trygderetten la til grunn:

at Ap var lønnet på det tidspunktet uhellet skjedde. At han hadde en arbeidssamtale da han falt, illustrerer etter rettens oppfatning at han fortsatt var i arbeid.

Han var ennå ikke nådd det transportmiddel han skulle benytte hjemover. Etter rettens oppfatning befant han seg ennå ikke i en situasjon der han tids- og stedsmessig var gått over i den private sfære som vanlige reiser til og fra arbeid tilhører.

Trygderetten la ved sin avgjørelse vekt på at personen ikke var gått over "i den private sfære", som reise til og fra arbeid anses å være. Skaden ble godkjent som yrkesskade.

En annen trygderettsavgjørelse (TRR 1998 s. 659) omhandlet en sak hvor en politifullmektig var på vei fra hjemmet til et rettsmøte og ble utsatt for en trafikkulykke.

Avstanden fra hjemmet og til rettslokalet var 200 km hver vei.

Trygderetten uttalte i denne sammenheng:

Når reisetiden utgjør en stor del av den betalte arbeidsdag, vil det oppstå en stor innskrenkning av et tidsmessig normalt dekningsområde om kjøringen faller utenfor yrkesskadedekningen.

Slik retten ser det er det en vesentlig forskjell på slike reiser og på reiser som er ment foretatt i arbeidstidens ytterkant. Retten finner det dessuten mindre naturlig å la arbeidstakeren dra med seg diskvalifiserende forhold av rettsteknisk art, langt inn i arbeidsdagens kjerne. Etter en helhetsvurdering der det er lagt hovedvekt på dekning av lønn, kjøregodtgjørelse og reisens lengde er retten kommet til at transporten har skjedd i arbeidsgivers regi."

Skaden ble deretter godkjent som yrkesskade.

Når bør man engasjere advokat ved skade på reise til/fra arbeid?

Vårt generelle råd er at det anbefales å søke bistand ved advokat dersom det oppstår diskusjoner med forsikringsselskapet.

Erstatningsoppgjør etter yrkesskader innebærer ofte kompliserte vurderinger innenfor både jus og medisin og det vil ofte være utfordrende for skadelidte å håndtere saken på egen hånd.

Det anbefales også å søke juridisk bistand dersom forsikringsselskapet presenterer et erstatningstilbud i saken.

Ofte vil et erstatningsoppgjør innebære erstatning som skal vare livet ut. At et slik erstatningsoppgjør er et riktig oppgjør sett i forhold til den konkrete skaden vil naturlig nok være svært viktig.

Å la en advokat gjennomgå erstatningstilbudet og forutsetningene det baseres på – før tilbudet aksepteres som oppgjør i saken – er etter vår vurdering svært viktig.

Dekker forsikringen utgifter til egen advokat?

Utgifter til juridisk bistand knyttet til en slik gjennomgang vil normalt også bli dekket av det ansvarlige forsikringsselskapet.

Bistand fra advokat vil gi deg trygghet for at oppgjøret går riktig for seg.

Codex Advokat Oslo AS er landsdekkende og har landets største avdeling med advokater som arbeider dedikert med personskadeerstatning/yrkesskadeerstatning og forsikringsrettslige spørsmål.

Codex Advokat hjelper deg i din situasjon. Vi bistår deg, uansett hvor du er. Snakk med oss.

Finn L. Eriksen

Advokat og partner


Håvard Bjørnstad

Advokat og partner