Hjem
icon

Krav på uføretrygd fra NAV [Guide]

Kvinne med vondt i nakken

Denne artikkelen skal gi deg en guide for hvordan du søker uføretrygd, vilkårene for uføretrygd, hvordan uføretrygd beregnes, skatt på uføretrygd og hvordan klage på avslag på uføretrygd.

Dette får du vite om uføretrygd:

Hva er uføretrygd?

Uføretrygd er en ytelse fra NAV som skal sikre inntekt for deg som har fått varig nedsatt inntektsevne på grunn av sykdom eller skade.

Når kan du søke uføretrygd?

Du kan søke uføretrygd fra NAV hvis du har sykdom eller skade som medfører varig nedsatt inntektsevne. Hovedregelen er at inntektsevnen må være nedsatt med minst 50 %. Men, hvis du mottar AAP er det nok at inntektsevnen er nedsatt med minst 40 %. Ved yrkesskade er den samme regelen bare 30 %.

Hvordan søker du uføretrygd?

Du søker uføretrygd ved å sende søknad til NAV. Vanligvis søker du uføretrygd sammen med din veileder hos NAV, men du kan også sende inn søknad selv. Husk at du alltid har krav på råd og veiledning fra NAV.

Det er NAV som avgjør søknaden din om uføretrygd, men et avslag kan klages videre til NAV Klageinstans, og ankes til Trygderetten og i siste instans de alminnelige domstolene.

Vilkår – Har du krav på uføretrygd?

10 hovedvilkår for krav på uføretrygd:

 1. Medlem i folketrygden
 2. Alder mellom 18 og 67 år
 3. Varig sykdom, skade eller lyte
 4. Forsøkt behandling og arbeidsrettede tiltak
 5. Varig nedsatt inntektsevne på minst 50 % (40 % ved AAP, og 30 % ved yrkesskade)
 6. Du er medlem i folketrygden hvis du er bosatt i Norge. Det gjelder imidlertid unntak ved lengre fravær fra Norge. Likevel regnes offshorearbeidere i Norge for medlem i folketrygden, og det samme gjelder statsansatte, studenter m.m. som midlertidig oppholder seg i utlandet. I tillegg kan personer utenfor Norge søke om frivillig medlemskap i folketrygden etter nærmere regler i folketrygdloven.
 7. Din alder er mellom 18 og 67 år
 8. Varig sykdom, skade eller lyte gjelder både fysiske og psykiske helseplager. Sykdomsbegrepet omfatter det som er alminnelig anerkjent i medisinsk praksis, men det er ikke et absolutt krav om en konkret diagnose. Det kan altså innvilges uføretrygd selv om legene ikke har klart å stille en diagnose. Det avgjørende er om det foreligger varig sykdom eller skade. Formålet med ytelsen uføretrygd er å hjelpe personer med varige helseplager, og sosiale eller økonomiske problemer gir ikke rett til uføretrygd.
 9. Det er et vilkår for rett til uføretrygd at du har gjennomgått hensiktsmessig behandling og arbeidsrettede tiltak. Du kan imidlertid få unntak fra arbeidsrettede tiltak hvis åpenbare grunner tilsier at det ikke er hensiktsmessig – typisk på grunn av alvorlig sykdom eller skade.
 10. Videre er hovedregelen for rett til uføretrygd at evnen til å utføre inntektsgivende arbeid (inntektsevnen) er varig nedsatt med minst halvparten. Hvis du mottar arbeidsavklaringspenger (AAP) er det tilstrekkelig at inntektsevnen er varig nedsatt med 40 prosent. Ved varig uførhet som følge av yrkesskade kan uføretrygd ytes ved uføregrader ned til 30 prosent.

Et avslag på uføretrygd fra NAV kan ha store økonomiske konsekvenser.
Rollen til advokaten er å sørge for at din sak er tilstrekkelig opplyst og at de juridiske vurderingene er riktige, slik at du kan få de ytelsene du har krav på fra NAV.

Hvilke diagnoser gir deg krav på uføretrygd?

Det er som nevnt et vilkår for uføretrygd at du har sykdom eller skade. Det legges til grunn et sykdomsbegrep som er vitenskapelig basert og alminnelig anerkjent i medisinsk praksis. Sosiale eller økonomiske problemer gir ikke rett til uføretrygd.

Det er ikke krav om at det foreligger en diagnose, men noen diagnoser gir ofte krav på uføretrygd.

De vanligste diagnosene ved uføretrygd er innen psykisk lidelse og atferdsforstyrrelse, og muskel- og skjelettsyndrom.

Diagnosene kan blant annet være:

 1. Posttraumatisk stresslidelse (PTSD)
 2. Depressiv lidelse
 3. Aspergers syndrom
 4. ADHD
 5. Fibromyalgi
 6. ME
 7. Artrose

Uføretrygd og jobb

Du kan jobbe så mye du har mulighet til ved siden av uføretrygd. Hvis du har inntekt ved siden av uføretrygden vil det kunne føre til at uføretrygden nedjusteres. Uføretrygden nedjusteres imidlertid mindre enn inntekten. NAV opplyser at det skal lønne seg å jobbe fordi uføretrygd og inntekt er høyere enn uføretrygd alene.

Du kan ha inntekt på inntil 0,4 G (grunnbeløpet i folketrygden) i året, uten at uføretrygden din nedjusteres. Hvis du har delvis uføretrygd er inntektsgrensen din individuelt fastsatt for deg. Det skal fremgå av vedtaket fra NAV.

Husk at du må melde fra om inntekter til NAV.

Hvordan beregnes uføretrygd – hva har du krav på?

Du har krav på uføretrygd med 66 % av tidligere inntekt opp til 6 G (folketrygdens grunnbeløp). Tidligere inntekt beregnes som hovedregel som gjennomsnittet av de tre beste, av de fem siste, årene før uføretidspunktet. Ved yrkesskade er reglene annerledes og kan gi deg høyere uføretrygd.

Uføretrygd vil for mange innebære reduksjon i inntekt på 1/3. Det kan være økonomisk svært vanskelig. Hvis du er påført skade eller sykdom som følge av for eksempel trafikkulykke eller arbeidsulykke, kan du ha krav på trafikkskadeerstatning eller yrkesskadeerstatning. Vi kan bistå deg med erstatningskrav. Forsikringsselskapet skal også erstatte utgifter til advokat.

Slik hjelper vi deg:
Våre advokater hjelper deg å kontrollere NAVs beregninger, og klage dersom de er feil.

Uføretrygd og skatt

Uføretrygd skattlegges som lønnsinntekt. Det er imidlertid ikke skattetrekk på utbetalingen av uføretrygd i juni, og det er halvt skattetrekk i desember. Du kan bestille, se eller endre ditt skattekort hos skatteetaten.

Uføretrygd og feriepenger

Det er ikke feriepenger på uføretrygd, men uføretrygden utbetales 12 måneder i året. Det trekkes ikke skatt av uføretrygden som utbetales i juni. Dermed er situasjonen lik de fleste som er i alminnelig arbeid med ferie og feriepenger.

Hva er uføretidspunkt?

Uføretidspunkt er tidspunktet da du fikk varig nedsatt inntektsevne med minst 50 % (40 % ved AAP, og 30 % ved yrkesskade). Begrepet varig nedsatt inntektsevne viser til et økonomisk uførebegrep. Det vil si at NAV skal vurdere eventuell nedgang i inntekt, og ikke bare nedgang i antall arbeidstimer.

Har du fått avslag på uføretrygd?

Har du fått avslag på uføretrygd? Hvis du er usikker på om vedtaket er riktig, bør du søke veiledning og hjelp fra NAV eller advokat. Hvis du mener vedtaket er feil bør du vurdere å klage på vedtaket. NAV skal oppgi klagefristen i vedtaket. Ved avslag på uføretrygd kan det alltid være lurt å få en juridisk vurdering av avslaget.

Slik hjelper vi deg:
Våre advokater gir deg en grundig og ærlig vurdering av dine muligheter til å nå frem med en klage, og bistår deg med klageprosessen.

Hvis du velger å bruke advokat til å klage på avslag på uføretrygd, kan Codex Advokat tilby deg rask og profesjonell hjelp. Vår personskadeavdeling jobber spesialisert med erstatning og NAV-saker. Vi har lang erfaring med klagesaker mot NAV, og kan bistå deg med å øke sjansene for å vinne saken.

Hvis du får medhold i klagen din, skal NAV dekke de nødvendige utgiftene du har hatt til advokat.

Uføretrygd: Dette kan Codex Advokat hjelpe deg med

 • Klage på avslag på uføretrygd
 • Klage på beregningen av uføretrygd
 • Klage på fastsettelsen av uføretidspunktet
 • Klage på krav om tilbakebetaling fra NAV
 • Klage på stans av ytelse
 • Klage på avslag på andre ytelser som sykepenger og arbeidsavklaringspenger (AAP)

Bli kjent med våre advokater

Sitat - Karin

"Gjelder yrkesskade.

Jeg fikk en veldig god hjelp av advokat Karin Pauline Gjerlaug. Hun fikk til en 100 % god løsning for meg. Hun holdt tett kontakt med meg, var alltid tilgjengelig og opptatt av saken min.

Jeg opplevde meg godt tatt vare på. Det ga meg en god trygghet. Skulle jeg ha behov for advokat igjen, ville jeg brukt Karin Pauline Gjerlaug."

- Klient i Codex Advokat

Hva skjer når du tar kontakt med oss?

 • Du får en gratis førstekonsultasjon.
 • Du får informasjon om dine rettigheter etter en personskade.
 • Du får innledende råd og anbefalinger.
 • Du får en vurdering av behovet for advokatbistand.

Hvorfor bør du velge Codex Advokat?

 • Du får hjelp av spesialiserte advokater innenfor Erstatnings- og forsikringsrett.
 • Med 13 advokater har vi Norges største avdeling for Erstatnings- og forsikringsrett.
 • Du når oss over hele landet og i utlandet.
 • Vi har omfattende erfaring med å forhandle med forsikringsselskapene.
 • Du får en trygg støttespiller for deg i møte med hverdagen etter en personskade.
 • Vi bistår deg i nærliggende saker, for eksempel ved avslag på ytelser fra NAV.
 • Dersom vi ikke kommer til en løsning med forsikringsselskapet, bistår vi deg med søksmål for retten.

Dette lover vi deg

 • Du vil få bistand fra en spesialisert advokat som, sammen med deg, vil arbeide for å oppnå din rettmessige erstatning.
 • Vi vil gi deg grundige og ærlige råd om dine muligheter, slik at du er trygg på å ta beslutninger om hva som er neste steg i din sak.
 • Vi vil sørge for at din sak har en effektiv fremdrift.
 • Vi er tilgjengelig for deg med de spørsmål du måtte ha om din sak.Vi kan hjelpe deg. Snakk med oss!

Finn L. Eriksen

Advokat og partner


Håvard Bjørnstad

Advokat og partner