Hjem

Dine rettigheter ved fibromyalgi

Av: Codex Advokat

I denne artikkelen har vi tatt en prat med psykomotorisk fysioterapeut Cathrine Bader ved vår samarbeidspartner Helsegruppen NEMUS, om diagnosen fibromyalgi og aktuelle behandlingsalternativer. Vi vil også gi deg en innføring i dine rettigheter hvis du faller ut av arbeid, og hva du kan gjøre i møte med NAV.

En dame holder seg til skudleren

Hva er fibromyalgi?

Fibromyalgi er en kronisk smertetilstand med mange tilleggssymptomer og et svært varierende sykdomsbilde.

Fibromyalgi preger mange mennesker, og har stor innvirkning på livskvaliteten. Tilstanden til mennesker med fibromyalgi kan variere i stor grad, men for noen fører smertene til at de ikke lykkes å stå i arbeidslivet. Hvis du faller ut av arbeid kan du ha rett på ytelser fra NAV.

Fibromyalgidiagnosen settes etter bestemte kriterier basert på pasientens fortelling og legens undersøkelse. Smertekartlegging, symptomgradering og andre symptomer gjøres rede for gjennom et skjema som pasienten fyller ut.

Smertene må ha vedvart i minimum 3 måneder og annen sykdom eller forklaring til plagene må utelukkes.

Behandlingsmuligheter

Det finnes per i dag ingen “quick fix” eller klare retningslinjer for hva eller hvilken behandling som er best (1). Det er sterk evidens for at kondisjon- og styrketrening har god effekt for fibromyalgipasienter (2), men kanskje skal ikke trening være førstevalg dersom plagene dine er uforståelige og livet fremstår som et kaos.

Det finnes flere behandlingsmuligheter:

 • Psykolog
 • Fysioterapeut
 • Kognitiv atferdsterapi
 • Akupunktur
 • Hydroterapi
 • Meditative behandlinger som quigong, yoga og tai chi (3)
 • Psykomotorisk fysioterapi (4)

For mange er realiteten lite eller ingen effekt av de aktuelle behandlingstiltak, men det finnes også dem som opplever klar bedring av sin tilstand (5), så hvor skal du starte?

Har du hovedsakelig muskelsmerter, er kanskje fysioterapeuten et naturlig sted å starte. Fibromyalgi er en sammensatt smertetilstand, og det er viktig å finne en behandler som ser dine symptomer med utgangspunkt i kroppen som helhet, og kroppens funksjon og dysfunksjon sammen med ditt liv, opplevelser og nåværende situasjon. Videre handler det om å bli kjent med egne forutsetninger, toleranseevne og behov (5). Behandling må tilpasses deg enten det er snakk om øvelser, kroppslig bevisstgjøring eller hjelp til å roe ned hverdagsstresset.

«Finn en terapeut du kan utvikle en god relasjon med, som gjør gode vurderinger og setter realistiske mål sammen med deg.»

Vit at det krever en god dose med tålmodighet, prøving og feiling på veien mot å bli bedre.

Ytelser fra NAV

Hvis du får en nedsatt arbeidsevne som følge av sykdom eller skade, kan det utløse rettigheter fra NAV. I det første året er det sykepenger som er aktuelt. I denne perioden skal du sammen med din fastlege, arbeidsgiver og NAV forsøke å finne ut hvordan du kan stå i arbeid.

Hvis sykepengeperioden utløper uten at du har fått tilbake din arbeidsevne, kan du ha rett på arbeidsavklaringspenger hvis fibromyalgien fører til at du ikke klarer å arbeide minimum 50 prosent eller mer. Er din arbeidsevne redusert, men under halvparten, får du ikke arbeidsavklaringspenger. Denne ytelsen utløser en aktivitetsplikt for deg som mottaker. Du må enten være i utredning/behandling for din helsetilstand og/eller gjennomføre arbeidsrettede tiltak.

Du kan gå på arbeidsavklaringspenger i opp til 3 år, med mulighet for 2 års forlengelse gitt visse vilkår (folketrygdloven § 11-12, første og annet ledd).

Hvis du etter perioden på arbeidsavklaringspenger fremdeles ikke er i stand til å arbeide, kan du ha rett på uføretrygd. Hovedkriteriene for uføretrygd er at du må være ferdig med «hensiktsmessig behandling» av diagnosen og har gjennomført arbeidsrettet tiltak, og din inntektsevne anses å være «varig nedsatt» med minimum halvparten.

Fibromyalgi som årsak til varig arbeidsuførhet

Dessverre opplever vi at en del klienter med fibromyalgi får utfordringer i møte med NAV og rett på ytelser ved nedsatt arbeidsevne. Vi ser dessverre at flere klienter ikke blir trodd på sitt sykdomsbilde og hvordan det påvirker arbeidsevnen.

Et eksempel som går igjen ved avslag på uføretrygd, kommer til uttrykk i dom fra Lagmannsretten (LB-2011-173954:

«Staten bestrider ikke at saksøker har reelle og omfattende plager, og at disse har økt de senere år. Selve diagnosen fibromyalgi sier imidlertid lite om hva hennes arbeidsevne er.»

Det avgjørende ved slike problemstillinger er at vilkåret «hensiktsmessig behandling» og «arbeidsrettet tiltak» er gjennomført. Det er likevel viktig å skille mellom behandling som vil ha en effekt på arbeidsevnen og såkalt «vedlikeholdsbehandling». Er det sistnevnte som gjenstår, er ikke det til hinder for å få innvilget uføretrygd for NAV.

Før en søknad om uføretrygd fra NAV er det viktig å forsøke å gjøre den behandling som anbefales til deg av dine behandlere, og prøve deg i arbeidsrettet tiltak. Hvis deltagelsen i slik behandling og tiltak medfører en forverring av helsetilstanden, kan det fort tilsi at det ikke anses hensiktsmessig.

Det er viktig, som psykomotorisk fysioterapeut Baden viser til, å finne en behandler som du har tillitt til og som kan støtte deg i prosessen.

Dette kan Codex Advokat hjelpe deg med:

 • Klage på avslag på sykepenger, arbeidsavklaringspenger og uføretrygd
 • Klage på beregningen av ytelsen
 • Klage på fastsettelsen av uføretidspunktet
 • Klage på krav om tilbakebetaling fra NAV
 • Klage på stans av ytelse
 • Rettslig prosess ved avslag fra Trygderetten

Denne artikkelen er skrevet av:

Tonje

Karin Pauline Gjerlaug Lian

Advokat

Codex Advokat


Tonje

Cathrine Bader

Psykomotorisk fysioterapeut

Nemus


Kilder:

1. Mengshoel AM, Tid for å tenke nytt om fysioterapi til pasienter med fibromyalgi.Fysioterapeuten. 2021;6.21: 28-33 A European Journal. 2014; 17 (4): 609-624

2. Macfarlane GJ, Kronisch C, Dean LE, Atzeni F, Hauser W, Fluss E, et al. EULAR revised recommendations for the management of fibromyalgia. Ann Rheum Dis 2017;76:318-28. DOI: 10.1136/annrheumdis-2016-209724

3. Sarzi-Puttini P, Atzeni F, Salaffi F, Cazzola M, Benucci M, Mease PJ. Multidisciplinary approach to fibromyalgia: What is the teaching? Best Pract Res Clin Rheumatol 2011;25:311-9. https://doi.org/10.1016/j.berh.2011.03.001

4. Sviland R, Martinsen K, Råheim M. To be held and to hold one’s own: narratives of embodied transformation in the treatment of long lasting musculoskeletal problems.

5. Eik H, Kirekevold MK, Solbrække KN, Mengshoel AM, Rebuilding a tolerable life: narratives of women recovered from fibromyalgia. Physiotherapy Theory and Practice. 2020; 38 (9): 1188-1197. DOI 0.1080/09593985.2020.1830454

Del