Hjem

Dine rettigheter ved fibromyalgi

Av: Codex Advokat

I denne artikkelen har vi tatt en prat med psykomotorisk fysioterapeut Cathrine Bader ved vår samarbeidspartner Helsegruppen NEMUS, om diagnosen fibromyalgi og aktuelle behandlingsalternativer. Vi vil også gi deg en innføring i dine rettigheter hvis du faller ut av arbeid, og hva du kan gjøre i møte med NAV.

En dame holder seg til skulderen

Hva er fibromyalgi?

Fibromyalgi er en kronisk smertetilstand med mange tilleggssymptomer og et svært varierende sykdomsbilde.

Fibromyalgi rammer ca 2% av befolkningen (80% kvinner), og har stor innvirkning på livskvaliteten (1). Tilstanden til mennesker med fibromyalgi kan variere i stor grad, men for noen fører smertene til at de ikke lykkes å stå i arbeidslivet. Hvis du faller ut av arbeid kan du ha rett på ytelser fra NAV.

Fibromyalgidiagnosen settes etter bestemte kriterier basert på pasientens fortelling og undersøkelse hos lege/kiropraktor/manuell terapeut. Smertekartlegging, symptomgradering og andre symptomer gjøres rede for gjennom et skjema som pasienten fyller ut (2).

Smertene må ha vedvart i minimum 3 måneder og annen sykdom eller forklaring til plagene må utelukkes. Nyeste forskning indikerer at dette er en autoimmun sykdom, hvor man med tiden kan få klare svar på blodprøver (3,4).

Behandlingsmuligheter

Det finnes per i dag ingen “quick fix”, men vi vet at vi må reversere den autoimmune reaksjonen i immunforsvaret gjennom anti-inflammatorisk/ betennelsesdempende behandling, og underveis få hjelp til smertelindring (4-7). Nødvendige tiltak for alternativer til medikamenter er gjennom individuelt tilpasset ernæring, og det er viktig å oppsøke hjelp hos kvalifisert helsepersonell med kunnskap om tilstanden, som en funksjonellmedisiner eller ernæringsfysiolog (5-8). Videre vil andre tiltak som fungerer anti-inflammatorisk være trening, mentale og sosiale tiltak, og noen former for fysikalsk behandling (5,9-15). Det viktigste er å få hjelp av helsepersonell med god kunnskap om FMS, til å sortere i hvilken ende det er viktigst å starte for deg. Det kan være utfordrende å sorte utvalget av muligheter når helsen og livet føles kaotisk.

Det finnes flere behandlingsmuligheter:

Ernæring

 • Anti-inflammatorisk tilpasset (Funksjonellmedisiner, ernæringsfysiolog)

Trening (Individuelt tilpasset)

 • Styrke, kondisjon, mobilitet (psykomotorisk fysioterapeut, fysioterapeut, funksjonell trener, PT, manuell-terapeut, kiropraktor)
 • Pust (Hypopressiv trening, yoga, m.m.)
 • Hydroterapi (Svømming/bassengtrening)

Mentalt og sosialt

 • Samtaleterapi (Psykolog eller liknende samtaletjeneste)
 • Meditasjon (Qui gong, yoga, Tai Chi, m.m. (12,15))
 • Støttegrupper
 • Søvntiltak
 • Stressreduksjon (Psykolog o.l., meditasjon, m.m.)
 • Arbeidsveiledning (NAV, coach, o.l.)
 • Pårørende utdanning (Helsepersonell med god kunnskap om FMS)

Fysikalske tiltak

 • Smertelindrende og anti-inflammatorisk behandling av muskler, ledd og bindevev (Akupunktør, psykomotorisk fysioterapeut, fysioterapeut, osteopat, kiropraktor, manuell-terapeut, naprapat, muskel-terapeut)
 • Hydroterapi (varme- og kuldebehandling)
 • Sauna (infrarød og tørr)


De fleste vil ikke oppleve at én type behandling alene er løsningen, og har behov for en kombinasjon for å oppnå effekt, så hvor skal du starte?

Fibromyalgi er en sammensatt smertetilstand, og det er viktig å finne en behandler som ser dine symptomer med utgangspunkt i kroppen som helhet, og kroppens funksjon og dysfunksjon sammen med ditt liv, opplevelser og nåværende situasjon. Her vil en manuell-terapeut, kiropraktor, lege, fysioterapeut eller funksjonell medisinsk behandler være et godt sted å starte, og den du oppsøker bør videre henvise deg til flere typer behandlere. Dette for å tverrfaglig kunne dekke det behandlingstilbudet som vil ha best effekt samlet. Videre handler det om å bli kjent med egne forutsetninger, toleranse evne og behov. Behandling må tilpasses deg individuelt, enten det er snakk om ernæring, øvelser, kroppslig bevisstgjøring eller hjelp til å roe ned hverdags stresset (8,11,13-15).

«Finn en terapeut du kan utvikle en god relasjon med, som gjør gode vurderinger og setter realistiske mål sammen med deg.»

Vit at det krever en god dose med tålmodighet, prøving og feiling på veien mot å bli bedre.

Ytelser fra NAV

Hvis du får en nedsatt arbeidsevne som følge av sykdom eller skade, kan det utløse rettigheter fra NAV. I det første året er det sykepenger som er aktuelt. I denne perioden skal du sammen med din fastlege, arbeidsgiver og NAV forsøke å finne ut hvordan du kan stå i arbeid.

Hvis sykepengeperioden utløper uten at du har fått tilbake din arbeidsevne, kan du ha rett på arbeidsavklaringspenger hvis fibromyalgien fører til at du ikke klarer å arbeide minimum 50 prosent eller mer. Er din arbeidsevne redusert, men under halvparten, får du ikke arbeidsavklaringspenger. Denne ytelsen utløser en aktivitetsplikt for deg som mottaker. Du må enten være i utredning/behandling for din helsetilstand og/eller gjennomføre arbeidsrettede tiltak.

Du kan gå på arbeidsavklaringspenger i opp til 3 år, med mulighet for 2 års forlengelse gitt visse vilkår (folketrygdloven § 11-12, første og annet ledd).

Hvis du etter perioden på arbeidsavklaringspenger fremdeles ikke er i stand til å arbeide, kan du ha rett på uføretrygd. Hovedkriteriene for uføretrygd er at du må være ferdig med «hensiktsmessig behandling» av diagnosen og har gjennomført arbeidsrettete tiltak, og din inntektsevne anses å være «varig nedsatt» med minimum halvparten.

Fibromyalgi som årsak til varig arbeidsuførhet

Dessverre opplever vi at en del klienter med fibromyalgi får utfordringer i møte med NAV og rett på ytelser ved nedsatt arbeidsevne. Vi ser dessverre at flere klienter ikke blir trodd på sitt sykdomsbilde og hvordan det påvirker arbeidsevnen.

Et eksempel som går igjen ved avslag på uføretrygd, kommer til uttrykk i dom fra Lagmannsretten (LB-2011-173954:

«Staten bestrider ikke at saksøker har reelle og omfattende plager, og at disse har økt de senere år. Selve diagnosen fibromyalgi sier imidlertid lite om hva hennes arbeidsevne er.»

Det avgjørende ved slike problemstillinger er at vilkåret «hensiktsmessig behandling» og «arbeidsrettet tiltak» er gjennomført. Det er likevel viktig å skille mellom behandling som vil ha en effekt på arbeidsevnen og såkalt «vedlikeholdsbehandling». Er det sistnevnte som gjenstår, er ikke det til hinder for å få innvilget uføretrygd for NAV.

Før en søknad om uføretrygd fra NAV er det viktig å forsøke å gjøre den behandling som anbefales til deg av dine behandlere, og prøve deg i arbeidsrettet tiltak. Hvis deltagelsen i slik behandling og tiltak medfører en forverring av helsetilstanden, kan det fort tilsi at det ikke anses hensiktsmessig.

Det er viktig, som psykomotorisk fysioterapeut Baden viser til, å finne en behandler som du har tillitt til og som kan støtte deg i prosessen.

Dette kan Codex Advokat hjelpe deg med:

 • Klage på avslag på sykepenger, arbeidsavklaringspenger og uføretrygd
 • Klage på beregningen av ytelsen
 • Klage på fastsettelsen av uføretidspunktet
 • Klage på krav om tilbakebetaling fra NAV
 • Klage på stans av ytelse
 • Rettslig prosess ved avslag fra Trygderetten

Denne artikkelen er skrevet av:

Tonje

Karin Pauline Gjerlaug Lian

Advokat

Codex Advokat


Tonje

Cathrine Bader

Psykomotorisk fysioterapeut

Nemus


Kilder:

1. Mengshoel AM, Tid for å tenke nytt om fysioterapi til pasienter med fibromyalgi.Fysioterapeuten. 2021;6.21: 28-33 A European Journal. 2014; 17 (4): 609-624

2. Macfarlane GJ, Kronisch C, Dean LE, Atzeni F, Hauser W, Fluss E, et al. EULAR revised recommendations for the management of fibromyalgia. Ann Rheum Dis 2017;76:318-28. DOI: 10.1136/annrheumdis-2016-209724

3. Sarzi-Puttini P, Atzeni F, Salaffi F, Cazzola M, Benucci M, Mease PJ. Multidisciplinary approach to fibromyalgia: What is the teaching? Best Pract Res Clin Rheumatol 2011;25:311-9. https://doi.org/10.1016/j.berh.2011.03.001

4. Sviland R, Martinsen K, Råheim M. To be held and to hold one’s own: narratives of embodied transformation in the treatment of long lasting musculoskeletal problems.

5. Eik H, Kirekevold MK, Solbrække KN, Mengshoel AM, Rebuilding a tolerable life: narratives of women recovered from fibromyalgia. Physiotherapy Theory and Practice. 2020; 38 (9): 1188-1197. DOI 0.1080/09593985.2020.1830454

Del