Hjem

Koronaviruset – Smittet på jobb: Får du erstatning?

Av: Codex Advokat

Det har til nå vært uklart hvorvidt helsepersonell, eller andre arbeidstakere som er særlig utsatt for smitte, har krav på erstatning dersom de blir smittet av koronaviruset på arbeid. Listen i loven som omfatter hvilke sykdommer som kunne godkjennes som yrkessykdom, inneholdt tidligere ikke koronasmitte (Covid-19), men er nå blitt oppført, og anses dermed som en yrkesskade. Regjeringen har besluttet at smitte av viruset er omfattet av yrkesskadedekningen fra og med 1. mars 2020 – både med yrkesskadefordeler fra NAV og dekning under yrkesskadeforsikringen.

Korona som yrkesskade

Kort om erstatning ved yrkessykdom

Dersom du blir skadet eller påført en sykdom på din arbeidsplass kan du ha krav på erstatning fra din arbeidsgivers forsikringsselskap, og utvidet ytelser fra NAV.

For yrkessykdommer er det oppført en liste i yrkessykdomsforskrifen (FOR-1960-02-19-6) over hvilke sykdommer som omfattes, og dermed gir rett på erstatning.

Helsepersonell og smitte av koronaviruset

For helsepersonell i frontlinjen i kampen mot viruset har det frem til nå vært stor usikkerhet rundt hvorvidt smitte av koronaviruset vil gi yrkesskadedekning. De store fagforeningene gikk forrige uke ut med klar oppfordring om å omfatte viruset i sykdomsforskriften, og ble i forrige uke hørt av regjeringen.

I en pressemelding uttalte regjeringen (Røe Isaksen):

– Vi vet enda lite om ettervirkningen av koronaviruset, og det er derfor viktig å få på plass gode sikkerhetsordninger for de som i spesielt stor grad utsettes for smitten. Med de nye reglene vil eksempelvis en sykepleier som smittes på jobb og som får alvorlige komplikasjoner, kunne få full erstatning for et eventuelt økonomisk tap.

De nye reglene omfatter primært ansatte i helsevesenet, men i pressemeldingen åpner regjeringen videre for yrkesskadedekning for andre arbeidstakere "i miljøer med særskilt sykdoms- eller smittefare, eller arbeidsområder hvor ansatte lett kan komme i kontakt med personer som er smittet av koronaviruset".

Fasit:
Det er fremdeles uklart hvilke yrker som omfattes, og det må foretas en vurdering i hver enkelt sak om hvor utsatt vedkommende sitt arbeid er for smitte.

Har smitten oppstått på arbeid eller på fritiden?

Det er derimot kun smitte påført på arbeidsplassen som er yrkesskadedekket, og dette reiser flere problemstillinger. Ved påvist smitte av koronaviruset er det ikke mulig å si med sikkerhet hvorvidt smitten har oppstått når vedkommende var på arbeid, eller om den oppsto i køen i nærbutikken.

Slik regelverket er i dag kreves det sannsynlighetsovervekt (mer enn 50 %) for at smitten har oppstått "i arbeid på arbeidsstedet i arbeidstiden". Dette følger av yrkesskadeforsikringsloven § 10, og folketrygdloven § 13-6.

Trolig blir vurderingstemaet i slike saker hvor utsatt vedkommende har vært for smitte i de konkrete arbeidsoppgavene, og om det dermed kan legges til grunn at det er sannsynlig at smitten oppsto på arbeid.

Den ansattes mulighet for smittevern vil trolig også bli en del av denne vurderingen.

I Danmark har Arbejdmarkedets Evervssikring presisert følgende om dette:

For at kunne anerkende smitte med COVID-19 som arbejdsskade, skal det derfor kunne sandsynliggøres, at personen har været udsat for en konkret smitte i forbindelse med arbejdet, eller at den smittede er udsat for en særlig risiko i forbindelse med sit arbejde. Det gælder for eksempel sundhedspersonale.

Smitte av koronaviruset på arbeidsplassen reiser dermed flere problemstillinger som enda er uavklart.

Dekkes utgifter til advokat?

I en sak mot din arbeidsgivers forsikringsselskap dekkes utgifter til advokat på lik linje med andre merutgifter som oppstår, og det er lurt å anvende en advokat med spesialisert kompetanse på yrkesskade.

Vi anbefaler også at advokat engasjeres på et tidlig tidspunkt i saken, for å sørge for at dine rettigheter blir ivaretatt fra starten.

Godt å vite: Forsikringsselskapet dekker rimelige og nødvendige utgifter til advokat på lik linje med andre merutgifter i saken.

Vi bistår deg, uansett hvor du er. Snakk med oss.

Del