Hjem
icon

Skadeserstatningsloven § 3-5: Oppreisning

En rødhåret mann som ser inn i kameraet.

Erstatning for oppreisning kalles også erstatning for tort og svie. Hjemmelen for denne erstatningsposten finner du i skadeerstatningsloven § 3-5. Det kreves ikke at du har blitt påført et økonomisk tap. Oppreisning skiller seg dermed fra de fleste andre erstatningsposter. Hovedvilkåret er at den som påfører deg en skade (skadevolder) har handlet grovt uaktsomt eller forsettlig.

Viktige forhold du trenger å vite om skadeerstatningsloven § 3-5 Oppreisning:

Hva er hensynet bak oppreisningserstatning?

 • Oppreisning skal har en straffende funksjon overfor skadevolder
 • Prevensjonshensyn – hindre at det skjer
 • Kompensasjonshensyn
 • Gi uttrykk for samfunnets misnøye mot den skadevoldende handling


Hva skal til for å bli tilkjent oppreisning?

 • Skadevolder må ha handlet grovt uaktsomt eller forsettlig
  og
 • Du må enten være påført en personskade eller skadevolder må ha brutt et av straffebudene som er opplistet i skadeerstatningsloven § 3-3

Det fremgår av lovens forarbeider at med personskade menes fysisk smerte, plager og ulemper ellers, sykehusopphold og hindringer i normal livsførsel.

Psykiske skader er likestilt med fysiske skader.

Kravet om at du må være påført en personskade praktiseres ikke veldig strengt i rettspraksis.

Det kreves ikke at skaden er av varig eller av betydelig art. En stikkskade eller et blåmerke kan være tilstrekkelig. Forbigående psykiske skader vil også kunne omfattes.

Det vil være en stor fordel dersom du kan dokumentere skaden enten med bilder eller ved at denne er beskrevet i dine medisinske journaler.

Du bør derfor forsikre deg om at skaden er riktig beskrevet av din lege.

Dersom du ikke er påført en personskade, kan du som nevnt over likevel tilkjennes erstatning for oppreisning dersom skadevolder har brutt et av straffebudene som nevnes i skadeerstatningsloven § 3-3. Denne opplistingen er uttømmende. Dette innebærer at dersom skadevolder har utført en skadevoldende handling som ikke nevnes i § 3-3, så må du være påført en personskade dersom du skal ha krav på oppreisning.


Slik hjelper vi deg:

Våre advokater hjelper deg med å fremskaffe dokumentasjon for å sannsynliggjøre at vilkårene for erstatning er oppfylt.


Hva vektlegges i uaktsomhetsvurderingen?

Det fremgår av rettspraksis at dersom en handling skal anses som grov uaktsom må skadevolders handling utgjøre et klart avvik fra det som er forsvarlig handlemåte.

Dette innebærer at handlingen må være kvalifisert klanderverdig.

Hvordan utmåles oppreisning?

Som hovedregel er utmålingen skjønnsmessig og beror på en rimelighetsvurdering.

Det er først og fremst Høyesterett som har utpenslet hvilke momenter som skal vektlegges i vurderingen. Utgangspunktet for vurderingen er en helhetsvurdering av krenkelsens art og partenes forhold.

Grovere krenkelser vil isolert sett tilsi høyere oppreisning. Det samme gjelder større grad av skyld. Andre momenter i vurderingen vil være hvordan skadelidte opplever krenkelsen, krenkelsens skadevirkning samt partenes økonomiske forhold.

Enten det er retten, Kontoret for voldsoffererstatning eller forsikringsselskapet som utbetaler er det naturlig å se hen til oppdatert praksis på området/rettspraksis.

For å få et enklere og raskere oppgjør er erstatning for oppreisning i noen typetilfeller normert. Dette innebærer at selve utgangspunktet for erstatningen er normert. Oppreisningen i den enkelte tilfelle kan likevel settes høyere eller lavere, men det kreves da særlige grunner for å avvike utgangspunktet. I dag er oppreisning normert ved forsettlig voldtekt, grov uaktsomt voldtekt, forsettlig drap og grovt uaktsomt drap.

Selv om man krever oppreisning direkte fra gjerningspersonen er det ikke sikkert at hun/han har mulighet til å utbetale erstatningen, f.eks fordi han ikke har inntekt eller og ikke eier noe som det kan tas utlegg i. I slike tilfeller vil det være praktisk å søke oppreisning for Kontoret for voldsoffererstatning (KFV).

For å bli tilkjent erstatning for oppreisning hos Kontoret for voldsoffererstatning må du være påført en personskade og saken må også være anmeldt til politiet.

Det foreligger ikke et krav om at anmeldelsen har medført at gjerningspersonen faktisk er domfelt. Du kan ha krav på oppreisning også i saker som er henlagt.


Slik hjelper vi deg:

Våre advokater bistår deg med å få oversikt over erstatningsnivået på oppreisningserstatning, fremmer erstatningskrav på dine vegne og forhandler med ansvarlig skadevolder.

Dette kan Codex Advokat bistå deg med

 • I forbindelse med eventuell sak mot forsikringsselskapet. Oppreisning kan inngå som en erstatningspost etter en trafikkulykke jf. bilansvarsloven § 4. Dersom du har vært utsatt for en bilulykke vil bilens forsikringsselskap dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokat.
 • Ved alvorlige tilfeller kan du ha krav på bistandsadvokat som dekkes av det offentlige.
 • I saker overfor Kontoret for Voldsoffererstatning. Da dekkes dine rimelige og nødvendige utgifter til advokat.

Lurer du på om du har krav på oppreisning? Har du spørsmål vedrørende andre erstatningsposter som menerstatning, inntektstap, pensjon, utgifter, tapt hjemmearbeidsevne eller merutgifter? Våre advokater har lang erfaring med erstatningsutmåling.

Bli kjent med våre advokater

Sitat - Christina

"Ingrid Moe Børseth har bistått meg med en pasientskadesak.

Hun har vært profesjonell, så vel som menneskelig og forståelsesfull. Nøyaktig, løsningsorientert og svært god på å lytte til meg og forstå saken.

Jeg har kun gode ord å si om Børseth og Codex og er evig takknemlig for jobben hun har gjort for meg."

- Klient i Codex Advokat

Hva skjer når du tar kontakt med oss?

 • Du får en gratis førstekonsultasjon.
 • Du får informasjon om dine rettigheter etter en personskade.
 • Du får innledende råd og anbefalinger.
 • Du får en vurdering av behovet for advokatbistand.

Hvorfor bør du velge Codex Advokat?

 • Du får hjelp av spesialiserte advokater innenfor Erstatnings- og forsikringsrett.
 • Med 13 advokater har vi Norges største avdeling for Erstatnings- og forsikringsrett.
 • Du når oss over hele landet og i utlandet.
 • Vi har omfattende erfaring med å forhandle med forsikringsselskapene.
 • Du får en trygg støttespiller for deg i møte med hverdagen etter en personskade.
 • Vi bistår deg i nærliggende saker, for eksempel ved avslag på ytelser fra NAV.
 • Dersom vi ikke kommer til en løsning med forsikringsselskapet, bistår vi deg med søksmål for retten.

Dette lover vi deg

 • Du vil få bistand fra en spesialisert advokat som, sammen med deg, vil arbeide for å oppnå din rettmessige erstatning.
 • Vi vil gi deg grundige og ærlige råd om dine muligheter, slik at du er trygg på å ta beslutninger om hva som er neste steg i din sak.
 • Vi vil sørge for at din sak har en effektiv fremdrift.
 • Vi er tilgjengelig for deg med de spørsmål du måtte ha om din sak.