Hjem
icon

Pasientskade­nemnda

En kvinne sitter i sengen.

Pasientskadenemnda er en uavhengig og selvstendig klagenemnd som er underlagt Helse- og omsorgsdepartementet. Dersom du klager på et vedtak fra Norsk pasientskadeerstatning, er det Pasientskadenemnda som behandler denne klagen.

Dette får du vite om Pasientskadenemnda:

Hva er Pasientskadenemnda?

Pasientskadenemnda (PSN) er et uavhengig og selvstendig klageorgan. PSN behandler klager på vedtak fra Norsk pasientskadeerstatning (NPE).

Nemnda er underlagt Helse- og omsorgsdepartementet, og er en av fem nemnder som til sammen utgjør Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten, bedre kjent som Helseklage. PSN holder til i Bergen.

Hvordan er Pasientskadenemnda satt sammen?

Pasientskadenemnda (PSN) er satt sammen av et sekretariat med jurister, selve nemnda og en rettssaksavdeling.

Sekretariatet

Sekretariatet består av jurister og en administrasjon. Juristene er saksbehandlerne i en klagesak. Hovedoppgaven til sekretariatet er å forberede klagene som kommer inn, slik at de kan behandles i nemnda.

I enkelte saker delegerer nemnda myndighet til sekretariatet. I slike saker kan sekretariatet selv fatte et vedtak, uten at saken blir behandlet i nemnda.

Nemnda

Nemnda består av enten 3 eller 5 medlemmer. Dette avhenger av sakens vanskelighetsgrad. En såkalt 5-nemnd består av to jurister, to leger og én brukerrepresentant, mens en 3-nemnd består av én jurist, én lege og én brukerrepresentant.

Sammensetningen varierer, og settes sammen fra et utvalg av 9 jurister, 10 leger og 6 brukerrepresentanter.

Rettssaksavdeling

Rettssaksavdelingen består av advokater som prosederer sakene hvor Pasientskadenemnda blir saksøkt.

Hvordan foregår saksbehandlingen i Pasientskadenemnda?

I første omgang blir en klage sendt til Norsk pasientskadeerstatning. Dersom de ikke finner grunnlag for å endre vedtaket, blir klagen sendt til Pasientskadenemnda (PSN). Saken blir da gitt til en av saksbehandlerne, som gjennomgår saken. Det blir da lagt spesielt fokus på forholdene som er påklaget.

Saksbehandler er ansvarlig for at saken er tilstrekkelig opplyst, noe som kan innebære å innhente ytterligere dokumentasjon. Saken kan også bli sendt til en ny sakkyndig for vurdering. Du har gjennom hele prosessen krav på å bli holdt orientert, og du har mulighet til å komme med innspill.

Når saksbehandleren anser saken din som tilstrekkelig utredet, skriver de en innstilling med forslag til resultat, som sendes til nemndsmedlemmene. Dette skjer omtrent 4 uker før nemndsmøtet. I dette møtet diskuterer nemndsmedlemmene saken din, og kommer med en avgjørelse. Du har ikke mulighet til å delta i dette møtet.

Vedtaket blir deretter sendt til deg, sammen med orientering om muligheten til å ta ut søksmål.

Hvor lang saksbehandlingstid har Pasientskadenemnda?

De siste årene har Pasientskadenemnda slitt med lang saksbehandlingstid. I 2018 var gjennomsnittlig behandlingstid på 23 måneder. På klager som omhandler erstatningsutmåling er saksbehandlingstiden opp mot 33 måneder, mens klager som omhandler ansvarsgrunnlag er på omtrent 20 måneder.

Hvor stor sannsynlighet er det for at klagen fører frem?

Alle saker på vurderes konkret, og det er derfor ikke lett å si hvorvidt klagen din vil føre frem. I 2018 ble imidlertid 12 % av vedtakene omgjort etter klage til PSN.

Kan du gå til rettssak mot Pasientskadenemnda, dersom avgjørelsen deres er feil?

Du kan først gå til rettssak når det foreligger et endelig vedtak fra Pasientskadenemnda. Fristen for å reise søksmål, er 6 måneder etter at du mottok vedtaket fra PSN. Du kan velge å reise søksmål i tingretten du sogner til, tingretten der skaden skjedde, eller i Bergen hvor PSN holder til.

Hva er sannsynligheten for å vinne søksmålet mot PSN?

Prosentandelen av saker hvor pasienten (saksøker) har vunnet:

2014

24 %

2015

32 %

2016

23 %

2017

32 %

2018

39 %

Har du krav på å få dekket advokatutgifter?

I utgangspunktet vil du få dekket advokatutgifter først når klagen fører frem. Dersom vedtaket fra NPE derimot ikke blir omgjort, vil du heller ikke få advokatutgiftene dekket.

Har du behov for juridisk bistand?

Vi i Codex Advokat har lang erfaring fra klagesaker til Pasientskadenemnda. Vi vet hva som øker sjansen for at din klage gis medhold i PSN, og vil derfor kunne hjelpe deg med prosessen.

Har du spørsmål knyttet til Pasientskadenemnda? Snakk med oss.

Har du spørsmål om pasientskadenemnda?

Kontakt oss