Hjem
icon

Erstatning ved nerveskade

Eldre mann tar en pause på løpetur.

Har du blitt påført en nerveskade i forbindelse med legebehandling? I så fall kan du ha krav på erstatning. I denne artikkelen får du svar på dine spørsmål om erstatning ved nerveskade.

Viktige forhold du trenger å vite om pasientskadeerstatning ved nerveskader:

Hva er en nerveskade?

Du har nerver i hele kroppen. Det sentrale nervesystemet består av hjernen og ryggmargen. Fra det sentrale nervesystemet går det ut nerver til hele kroppen.

Alle nerver i kroppen kan bli skadet.

Normalt vil skade på det sentrale nervesystemet medføre de største skadene. Men også skader på mindre nerver, kan gi skader som gir rett til høy erstatning.

I 2019 ble det i NPE gitt medhold i 70 av 303 saker som gjaldt nevrologi. Dette innebærer medhold i 23 % av kravene.

Slik hjelper vi deg:

Våre advokater bistår deg gjennom søknadsprosessen, slik at du kan være trygg på at saken har blitt grundig behandlet og du har fått et riktig resultat i saken din.


Når risikerer du en nerveskade?

De fleste former for behandling kan gi deg en nerveskade.

Et eksempel på behandling som kan gi nerveskade med rett til erstatning er gipsbehandling etter brudd i arm eller fot. I en del tilfeller blir gipsen satt for stramt på. Det kan gi en varig nerveskade som gir rett til erstatning.

Et annet vanlig eksempel på behandling som kan gi nerveskade, er alle kirurgiske inngrep. Ettersom du har nerver i hele kroppen, innebærer ethvert inngrep en fare for nerveskade.

De mest alvorlige nerveskadene oppstår ofte i forbindelse med ryggoperasjoner. Dersom de sentrale nervene i ryggen skades under operasjonen, vil det normalt føre til en stor skade som gir rett til høy erstatning.

Har du krav på erstatning etter nerveskade?

De grunnleggende vilkårene for erstatning er:

 • Det må ha skjedd en feil ved behandlingen (svikt)
 • Det må foreligge en skade som gir et økonomisk tap (økonomisk tap)
 • Feilbehandlingen må være årsak til skaden og det økonomiske tapet (årsakssammenheng)

Nerveskaden må for det første være et resultat av svikt i behandlingen.

Et typisk eksempel er der kirurgen ikke er tilstrekkelig varsom og skader en nerve under en operasjon.

Et annet eksempel er tilfeller der gips er satt for stramt på og trykker på nervene slik at det oppstår en nerveskade.

Du kan også ha krav på erstatning etter nerveskade selv om det ikke har skjedd en feil ved behandlingen. I så fall må du ha fått en stor og sjelden nerveskade. Det finnes flere eksempler på alvorlige nerveskader i forbindelse med ryggoperasjoner der pasienten har fått stor erstatning.


Slik hjelper vi deg:

Våre advokater argumenterer for ansvarsgrunnlag i din sak i de tilfeller det er grunnlag for erstatning.

Eksempler på nerveskade som har gitt erstatning

Her er noen eksempler på nerveskader som har gitt rett til erstatning:

 • Pasienten fikk påvist et prolaps i ryggen. Det ble foretatt en operasjon for å fjerne prolapset. Under operasjonen ble sentrale nerver i ryggmargen skadet. Pasienten fikk en varig nerveskade, som medførte at han ble sittende i rullestol. Han kunne ikke lenger være i arbeid, og fikk erstatning for tap av inntekt. Huset hans måtte bygges om. Utgiftene ble erstattet.
 • Pasienten fikk påvist et brudd i håndleddet. Bruddet ble behandlet med gisp. Pasienten ga beskjed til fastlegen om at gipsen føltes stram. Fastlegen mente at dette skyldtes en hevelse og at gipsen ikke ville være stram når hevelsen gikk ned. Pasienten kontaktet fastlegen på nytt da gipsen fremdeles var stram. Hun ble undersøkt på sykehuset og det ble påvist en varig nerveskade i armen som følge av stram gips.
 • Pasienten hadde smerter i skulderen. Sykehuset anbefalte operasjon. I forbindelse med operasjonen, ble det satt en nerveblokade. Nerven ble skadet, og pasienten hadde krav på erstatning for nerveskade i skulderen.

Hva har du krav på i erstatning?

Utgangspunktet er at du har krav på erstatning for hele det økonomiske tapet som nerveskaden har påført deg.

I noen tilfeller medfører en nerveskade at pasienten ikke lenger kan arbeide. I så fall har man krav på erstatning for tap av inntekt. I tillegg kan nerveskaden medføre tap av livsutfoldelse. Da har man krav på menerstatning, forutsatt at nerveskaden er av en viss størrelse.

Hittil i år 2020 har NPE utbetalt kr 47 millioner i erstatning for nevrologiske skader.

Hvem avgjør erstatningskravet?

Norsk pasientskadeerstatning (NPE) avgjør om du har krav på erstatning.

Dersom Norsk pasientskadeerstatning kommer frem til at du ikke har krav på erstatning, kan du klage til Pasientskadenemnda. Her vil du få en ny behandling av erstatningskravet ditt.

Dersom heller ikke behandlingen i Pasientskadenemnda gir deg rett til erstatning, kan du ta saken til domstolen.


Slik hjelper vi deg:

Våre advokater har omfattende erfaring med pasientskadesaker, og vil gi deg råd om du bør ta saken videre til domstolen eller ikke


Bør du bruke advokat?

Norsk pasientskadeerstatning er et statlig organ som skal ta stilling til erstatningskravet ditt på objektivt grunnlag. En del opplever likevel ikke Norsk pasientskadeerstatning som objektive.

Dersom du bruker advokat med mye erfaring fra pasientskadesaker, kan du være trygg på at rettighetene dine blir ivaretatt.

Vi opplever at bruk av erfaren advokat innen pasientskadesaker øker sannsynligheten for at du får rett til pasientskadeerstatning.

Får du dekket utgifter til advokat?

Du har som hovedregel ikke krav på å få dekket utgifter til advokat, før Norsk pasientskadeerstatning har konkludert med at du har rett på erstatning.

Dersom det foreligger rett til erstatning, er Norsk pasientskadeerstatning pliktig til å dekke dine nødvendige utgifter til advokat i forbindelse med erstatningsutmålingen.

Dersom du klager til Pasientskadenemnda på et vedtak fra Norsk pasientskadeerstatning, har du krav på å få dekket utgifter til advokat dersom klagen fører frem.

Ved søksmål for domstolen, må du i utgangspunktet dekke egne utgifter til advokat og i enkelte tilfeller også motpartens utgifter dersom du taper rettssak. Dersom du vinner rettssaken skal motparten dekke dine utgifter.

Mange har rettshjelpsforsikring, som dekker deler av utgiftene ved en rettssak.

I noen sjeldne tilfeller kan du ha krav på fri rettshjelp.

Dette kan Codex Advokat bistå deg med

 • Juridisk rådgivning knyttet til pasientskadeerstatning ved nerveskader
 • Spørsmål knyttet til pasientskadeerstatning ved nerveskader
 • Bistand i rettssak

Bli kjent med våre advokater

Sitat - Christina

"Jeg fikk hjelp av Natalie Naini til å få en erstatning fra Norsk Personskade erstatning.

Jeg er veldig fornøyd og tilfreds med den håndteringen som Natalie Naini har gjort. Dette har vært en lang å kompleks sak, men jeg syntes den har blitt håndtert på en meget profesjonell måte.

Vi fikk også en liten erstatning fra et forsikringsselskap, så jeg er meget godt fornøyd. Mange takk for god hjelp."

- Klient i Codex Advokat

Hva skjer når du tar kontakt med oss?

 • Du får en gratis førstekonsultasjon.
 • Du får informasjon om dine rettigheter etter en personskade.
 • Du får innledende råd og anbefalinger.
 • Du får en vurdering av behovet for advokatbistand.

Hvorfor bør du velge Codex Advokat?

 • Du får hjelp av spesialiserte advokater innenfor Erstatnings- og forsikringsrett.
 • Med 13 advokater har vi Norges største avdeling for Erstatnings- og forsikringsrett.
 • Du når oss over hele landet og i utlandet.
 • Vi har omfattende erfaring med å forhandle med forsikringsselskapene.
 • Du får en trygg støttespiller for deg i møte med hverdagen etter en personskade.
 • Vi bistår deg i nærliggende saker, for eksempel ved avslag på ytelser fra NAV.
 • Dersom vi ikke kommer til en løsning med forsikringsselskapet, bistår vi deg med søksmål for retten.

Dette lover vi deg

 • Du vil få bistand fra en spesialisert advokat som, sammen med deg, vil arbeide for å oppnå din rettmessige erstatning.
 • Vi vil gi deg grundige og ærlige råd om dine muligheter, slik at du er trygg på å ta beslutninger om hva som er neste steg i din sak.
 • Vi vil sørge for at din sak har en effektiv fremdrift.
 • Vi er tilgjengelig for deg med de spørsmål du måtte ha om din sak.

Har du noen spørsmål knyttet til pasientskadeerstatning ved nerveskader? Snakk med oss.

Finn L. Eriksen

Advokat og partner


Håvard Bjørnstad

Advokat og partner