Hjem
icon

Erstatning ved fødselsskader

Mor med nyfødt barn ligger i sengen og nyter øyeblikket

Har du blitt påført en skade i forbindelse med fødsel? I så fall kan du ha krav på erstatning. I denne artikkelen får du svar på dine spørsmål om erstatning etter fødselsskade.

Hva bør du vite om fødelsskader:

Hva er en fødselsskade?

En fødselsskade er en skade som påføres enten mor eller barn i forbindelse med en fødsel.

Hvordan oppstår en fødselsskade?

Fødselsskaden kan være et resultat av manglende oppfølging i svangerskap som for eksempel forsinket diagnose av svangerskapsforgiftning. Det kan også oppstå fødselsskade under selve fødselen.

Hva er vanlige typer fødselsskader?

De vanligste fødselsskader hos barn er hjerneskade som følge av surstoffmangel, eller plexusskade som følge av skade på skulder i forbindelse med fødsel.

Et eksempel på fødselsskade hos mor, er skade på endetarmsmuskel i forbindelse med fødsel, nerveskade eller infeksjon i forbindelse med keisersnitt.

Har du krav på erstatning for skade etter fødsel?

De grunnleggende vilkår for erstatning er:

 • Det må ha skjedd en svikt ved fødselshjelpen, også omtalt som at behandlingen ikke har vært i tråd med god medisinsk praksis (ansvarsgrunnlaget)
 • Det må foreligge en skade som medfører et økonomisk tap
 • Feilbehandlingen må være årsaken til skaden og det økonomiske tapet (årsakssammenheng)

Hva kan du som mor ha krav på i erstatning?

Du har krav på erstatning for hele det økonomiske tapet som feilbehandlingen har påført deg. Dette innebærer at dersom feilbehandlingen medfører at du ikke kan jobbe (helt eller delvis), har du krav på erstatning for inntektstap.

Videre har du krav på erstatning for rimelige og nødvendige merutgifter som feilbehandlingen har medført. Dette vil typisk være utgifter til medisiner, egenandeler til fysioterapeut og lege, samt utgifter som skal kompensere for redusert hjemmearbeidsevne.

Dersom feilbehandlingen har medført varig medisinsk invaliditet på over 15 %, har du også krav på menerstatning (erstatning for tap av livsutfoldelse).

Fødselsskade mor: Eksempler på saker

Nedenfor er noen eksempler på fødselsskader hos mor som har gitt rett til erstatning

 • Mor fikk alvorlig rift i underlivet med skade på lukkemuskulaturen i endetarmen (perinealrift) i forbindelse med fødsel. Det ble lagt til grunn at det forelå svikt ved fødselshjelpen fordi jordmor ikke brukte støttende håndgrep ved forløsning av barnets hode. Mor fikk varig skade med smerter ved avføring og ufrivillig luftlekkasje.
 • Mor fikk nerveskade i ryggen i forbindelse med spinalbedøvelse under keisersnitt. Mor fikk varig skade med blant annet store kroniske smerter og nedsatt kraft i høyre bein.
 • Mor fikk trykkskade mot peroneusnerven (nerven om leder impulser til muskulaturen på forsiden av leggen) i forbindelse med fødsel. Det ble lagt til grunn at det forelå svikt ved fødselshjelpen fordi mors bein ikke hadde vært godt nok polstret for å unngå trykket mot denne nerven. Det forelå også svikt ved fødselshjelpen ved at sykehuset ikke hadde vært tilstrekkelig oppmerksom på at komplikasjon med urinretensjon også kunne oppstå. Det ble derfor lagt til grunn at blæren skulle vært tømt ved kateterisering på et tidligere tidspunkt enn det den ble. Mor fikk varig skade på peroneusnerven med påfølgende droppfot og nedsatt følelse i venstre fot og bein, samt urinretensjon.
 • Mor fikk vedvarende bekkenplager og sfinterskade (skade på endetarmens lukkemuskulatur) med etterfølgende lekkasje for urin, luft og avføring og nedsatt følelse i underlivet etter fødsel. Det ble lagt til grunn at det forelå svikt ved fødselshjelpen at det ikke ble tatt ultralydundersøkelse i forbindelse med overtidsvurderingen. Det ble lagt til grunn at ultralydundersøkelsen ville påvist et stort barn og dermed medført at barnet hadde blitt forløst med keisersnitt fremfor fødsel. Skaden ville derfor ikke skjedd om barnet hadde blitt forløst med keisersnitt fremfor fødsel.
 • Mor fikk rift i forbindelse med fødsel. Denne ble sydd av jordmor. I ettertid var hun plaget av inkontinens for luft og avføring. Flere år etterpå ble det tatt ultralyd som viste delvis defekt i endetarmens lukkemuskulatur. Det ble lagt til grunn at det forelå svikt ved fødselshjelpen i form av forsinket diagnose av skade. Mor fikk varig skade med inkontinesplager.
 • Mor ble akutt innlagt sykehus med alvorlig svangerskapsforgiftning. Det ble utført hastekeisersnitt. Mor var bevisstløs etter keisersnittet. Det viste seg at hun hadde fått hjerneblødning og hjerneskade som følge av dramatisk blodtrykksstigning på grunn av alvorlig svangerskapsforgiftning. Det ble lagt til grunn at det forelå forsinket diagnose av svangerskapsforgiftning hos mor. Mor har fått varig skade med kognitiv svikt og nedsatt syn.
I de aller fleste tilfeller forløper en fødsel greit. Dessverre forekommer det likevel et fåtall ganger skade på mor og barn.

Hva kan barnet ditt ha krav på i erstatning?

Ved store fødselsskader hos barn, vil skaden også ofte medføre behov for tilpasninger i bolig, økt transportbehov og økt behov for bistand. Du vil da ha krav på erstatning for utgifter som følge av dette.

Dersom feilbehandlingen har medført varig medisinsk invaliditet på over 15 %, har du også krav på menerstatning (erstatning for tap av livsutfoldelse).

Ved skader før 01.03.18 vil tidligere lovbestemmelse om standarderstatning for barn under 16 år gjelde. Standarderstatningen utmåles som et engangsbeløp ut ifra påført varig medisinsk invaliditet. Standarderstatningen dekker inntektstap og menerstatning. I tillegg til standarderstatningen har du krav på erstatning for rimelige og nødvendige merutgifter fødselsskaden medfører.

Dersom barnet ditt ikke kommer seg ut i jobb kan det også ha krav på erstatning for inntektstap (etter de nye reglene som gjelder etter 2018). Hva barnet kan ha krav på i erstatning avhenger av om erstatningen skal utmåles etter gammel lov eller ny lov fra mars 2018.

Fødselsskade barn: Eksempler på saker

Nedenfor følger eksempler på skader hos barn i forbindelse med fødsel som har gitt rett til erstatning.

 • Barn fikk alvorlig hjerneskade (cerebral parese) i tillegg til synsproblemer og ernæringsproblemer som følge av oksygenmangel i forbindelse med fødsel. Det ble lagt til grunn at det forelå svikt ved fødselshjelpen på grunn av forsinket forløsning av barnet.
 • Barn fikk alvorlig hjerneskade (cerebral parese) etter hjerneinfarkt oppstått som følge av mangelfull fødselshjelp. Det ble lagt til grunn at sykehuset skulle ha foretatt ytterligere undersøkelse av mor da hun oppsøkte fødeavdelingen på grunn av at hun kjente lite liv. Ytterligere undersøkelsen ville da mest sannsynlig ha ført til en tidligere forløsning av barnet og forhindret hjerneinfarkt. Skadelidte har fått varig hjerneskade.
 • Barn fikk plexusskade i høyre arm i forbindelse med fødsel. Det ble lagt til grunn at det forelå svikt i fødselshjelpen ved at behandler hadde vært for hardhendt ved forløsning av skulder ved fødsel.

Når bør du bruke advokat?

Norsk pasientskadeerstatning (NPE) er et statlig organ som skal ta stilling til erstatningskravet ditt på objektivt grunnlag. Frem til NPE har tatt stilling til om det foreligger grunnlag for erstatning eller ikke (ansvarsdelen av saken), dekkes ikke advokatutgifter.

Dersom du får godkjent din søknad på erstatning, dekker NPE dine utgifter til advokat i forbindelse med erstatningsberegningen.

Erstatningssaker knyttet til fødselsskader byr på mange vanskelige vurderinger av både medisinsk og juridisk art, særlig i de saker der barn blir skadet. Dette blant annet fordi dokumentasjonen rundt fødselshjelpen i mange saker er sparsomme, samt at legene ofte har ulike oppfatninger av normen for hva som er god fødselshjelp eller ikke.

Dersom barnet ditt blir påført en fødselsskade, vil det få store økonomiske og praktiske konsekvenser for barnet og familien. Erstatningen vil også i de fleste saker utgjøre betydelige beløp. Vi anbefaler deg derfor å benytte advokat med særskilt kompetanse i disse sakene.

Codex sine spesialiserte advokater har lang erfaring med å håndtere denne sakstypen i alle stadier, fra saksbehandlingen i NPE til domstolsbehandling.

Du skal få erstatningen du har krav på. Dette skal Codex Advokat kjempe for.

Hva kan Codex Advokat bistå deg med?

 • Vi hjelper deg å melde inn fødselsskaden til NPE
 • Du får god og trygg rådgivning under saksbehandlingen i NPE
 • Vi utarbeider kommentarer til den sakkyndige vurderingen som NPE innhenter
 • Vi utarbeider kommentarer til klage ved avslag
 • Vi fremmer erstatningskravet ved godkjent fødselsskade
 • Vi bistår deg under klagebehandlingen hos Helseklage/Pasientskadenemnda
 • Vi prosederer saken din dersom du vil bringe denne inn for domstolen

Har du spørsmål knyttet til pasientskadeerstatning ved fødselsskade? Codex Advokat ønsker å gi deg en bekymring mindre. Snakk med oss.