Hjem
icon

Syk av vaksine - har du rett på erstatning?

Kvinne som sitter i et lyst rom med pledd og kakao.

Vaksiner bidrar i stor grad til å få kontroll over mange sykdommer. Dessverre forekommer det tilfeller der noen blir alvorlig syke etter vaksine. I slike tilfeller har du krav på pasientskadeerstatning.

Viktige forhold du trenger å vite om vaksine og pasientskadeerstatning:

Hva er egentlig en vaksine?

En vaksine er et preparat som inneholder midler som stimulerer kroppens immunapparat.

Formålet med en vaksine er å lure kroppen din til å tro at den er utsatt for en sykdom, slik at den begynner å produsere antistoffer.

Dette gjør at dersom du blir smittet for den spesifikke sykdommen, vil kroppen din allerede ha antistoffene klart.

Det finnes mange ulike virkestoffer i en vaksine. En vaksine kan inneholde bakterier eller virus. I tillegg kan en vaksine bestå av ulike andre stoffer, blant annet adjuvanser som tilsettes vaksinen. Adjuvanser fungerer som hjelpere og bidrar til å forsterke immunresponsen.


I en vaksineskadesak kan det oppstå mange kompliserte problemstillinger.

Rollen til våre advokater er å veilede deg trygt gjennom hele prosessen i Norsk pasientskadeerstatning og bistå deg slik at din sak får et riktig resultat.


Eksempler på sykdommer etter vaksine

I flere tilfeller har det blitt rapportert skader etter vaksine. Her er noen eksempler:

 • Vaksine mot svineinfluensa i 2009. Mange mennesker fikk påvist sovesyke (narkolepsi)
 • Flere rapporterer om utvikling av MS etter ulike vaksiner
 • Flere rapporter om CP (cerebral parese) og autisme etter vaksine
 • Les mer om: Pasientskadeerstatning

Når kan du kreve pasientskadeerstatning?

Det foreligger et objektivt ansvar ved skader etter vaksine. Det innebærer at du ikke trenger å dokumentere at det ble utført en feil da vaksinen ble tatt.

Du må imidlertid påvise at vaksinen kan være årsaken til skaden/tilstanden din.

Hvis du kan påvise at vaksinen har forårsaket en skade eller sykdom, har du krav på erstatning. Dette gjelder med mindre NPE kan bevise at det finnes en annen mer sannsynlig årsak til skaden eller tilstanden.


Slik hjelper vi deg:

Våre advokater hjelper deg med å innhente dokumentasjon for å sannsynliggjøre at skaden skyldes vaksinen.


Eksempler på pasientskadeerstatning

 • En pasient fikk diagnosen MS (multippel sklerose) noen måneder etter han tok sin andre dose av MMR-vaksine. Pasientskadenemnda og NPE fant ut at guttens MS skyldtes andre årsaker enn MMR-vaksinen, og derfor ikke kunne kreve erstatning. Høyesterett, tingretten og lagmannsretten kom til motsatt resultat. Her ble det lagt til grunn at guttens MS trolig hadde blitt utløst av MMR-vaksinen, og han hadde dermed krav på erstatning.
 • Kvinne på 35 år tok vaksinen for svineinfluensa. Bare 1,5 måneder etter vaksinen ble hun slapp, trøtt og svimmel. Deretter mistet hun taleevnen og styrken i føttene. Hun fikk diagnosen narkolepsi. NPE konstaterte at sykdommen kom som et resultat av svineinfluensavaksinen, og hun hadde derfor krav på erstatning.
 • I 1991 fikk en pasient vaksine mot hjernehinnebetennelse. I etterkant fikk hun flere helseplager. Hun fikk diagnosen kronisk utmattelsessyndrom (ME) i 2006. NPE og Pasientskadenemnda mente sykdommen ikke var et resultat av vaksinen. Men både tingretten og lagmannsretten la til grunn at sykdommen skyldtes vaksinen. Hun hadde derfor rett til erstatning.

Fra 2009 – 2019 har det blitt utbetalt 350 millioner kroner i erstatning på grunn av sykdom etter svineinfluensavaksinen.

Beregning av pasientskadeerstatning

Etter du har fått medhold i krav om erstatning, har du krav på å få erstattet hele ditt økonomiske tap som følge av skaden eller tilstanden.

Hvor mye du får utbetalt i erstatning varierer fra små til store beløp ettersom vaksinens skadeomfang varierer. Hvis skaden eller tilstanden din har medført at du mister jobben, blir erstatningen betydelig større enn hvis du ikke mister arbeidet.

Hvem avgjør om du får erstatning?

Erstatningskrav fremmes for NPE. De utreder saken, og avgjør om du har rett på erstatning eller ikke.

Hvis du har krav på erstatning (positivt ansvarsvedtak), vil NPE beregne hvor mye du skal få i erstatning. Dersom du derimot får et negativt ansvarsvedtak, kan du påklage dette til Pasientskadenemnda.

Dersom du ikke er fornøyd med vedtaket, kan du ta saken videre til domstolen. Noen vinner frem med sitt krav om erstatning, først etter de har tatt saken til domstolen.


Slik hjelper vi deg:

Våre advokater går gjennom vedtaket fra NPE og vurderer om det er grunnlag for å klage til Pasientskadenemnda.


Bør du benytte advokat?

NPE tar stilling til flere spørsmål underveis i saksbehandlingen.

I mange tilfeller er det detaljer som avgjør om du har krav på erstatning eller ikke.

Hvis du melder inn saken til NPE, er du selv ansvarlig for oppfølging under hele prosessen. Hvis du benytter deg av advokat, vil du få hjelp til både å melde saken til NPE samt at du får hjelp til å kommentere behandlingsstedets- og sakkyndiges uttalelser.

Vi har erfart at det kan være avgjørende for sakens utfall at du benytter deg av hjelp og rådgivning fra en advokat.

Får du dekket utgifter til advokat?

Etter at du har fått godkjent at sykdommen er et utfall av vaksinen blir advokatkostnader dekket av NPE.

Hvis du skal påklage et vedtak til Pasientskadenemnda, dekkes det i utgangspunktet ikke utgifter til advokat. Men, hvis Pasientskadenemnda endrer NPEs vedtak, får du dekket nødvendige utgifter til advokat.

I utgangspunktet dekkes ikke utgifter til advokat ved søksmål. Mange har derimot forsikring som dekker deler av utgiftene til advokat.

Hvis din eller husstandens inntekt er under et visst nivå, kan du ha rett på fri rettshjelp. Dersom du vinner frem i domstolen skal i utgangspunktet motstanden dekke dine utgifter.

Dette kan Codex Advokat bistå deg med

 • Spørsmål knyttet til pasientskadeerstatning ved vaksine
 • Juridisk rådgivning
 • Melde krav om pasientskadeerstatning til NPE
 • Bistå med utredningen av saken
 • Bistå med kommentarer og innspill til den sakkyndige vurderingen som NPE innhenter
 • Utforme et detaljert erstatningskrav med oversikt over alle aktuelle erstatningsposter
 • Bistå i forhandlinger med NPE om erstatningen størrelse
 • Påklage avslag fra NPE til Pasientskadenemnda
 • Bistå med kommentarer og innspill til den sakkyndige vurderingen som Pasientskadenemnda eventuelt innhenter
 • Oppnå riktig erstatningsoppgjør
 • Foreta en vurdering av om du bør gå til rettssak
 • Være din advokat i en eventuell rettssak

Bli kjent med våre advokater

Sitat Håvard
"Gjelder bistand i pasientskadesak. Jeg var klient hos Codex og Line Ronander i mer enn fem år. Saken har vært omfattende og tidvis svært krevende, både for meg og advokatfirmaet.

Likevel; i hele denne perioden har jeg ved enhver anledning møtt seriøsitet og raushet i rikt monn. Og en oppriktig medfølelse mens tålmodigheten min gang på gang har blitt satt på prøve, når motparten har jobbet imot oss.

Det endte godt, og de viste, om mulig, enda større begeistring enn undertegnede. Jeg anbefaler Codex og Line Ronander på det varmeste."

- Morten Lilleng, klient i Codex Advokat

Hva skjer når du tar kontakt med oss?

 • Du får en gratis førstekonsultasjon.
 • Du får informasjon om dine rettigheter etter en personskade.
 • Du får innledende råd og anbefalinger.
 • Du får en vurdering av behovet for advokatbistand.

Hvorfor bør du velge Codex Advokat?

 • Du får hjelp av spesialiserte advokater innenfor erstatnings- og forsikringsrett.
 • Med 13 advokater har vi Norges største avdeling for erstatnings- og forsikringsrett.
 • Du når oss over hele landet og i utlandet.
 • Vi har omfattende erfaring med å forhandle med forsikringsselskapene.
 • Du får en trygg støttespiller for deg i møte med hverdagen etter en personskade.
 • Vi bistår deg i nærliggende saker, for eksempel ved avslag på ytelser fra NAV.
 • Dersom vi ikke kommer til en løsning med forsikringsselskapet, bistår vi deg med søksmål for retten.

Dette lover vi deg

 • Du vil få bistand fra en spesialisert advokat som, sammen med deg, vil arbeide for å oppnå din rettmessige erstatning.
 • Vi vil gi deg grundige og ærlige råd om dine muligheter, slik at du er trygg på å ta beslutninger om hva som er neste steg i din sak.
 • Vi vil sørge for at din sak har en effektiv fremdrift.
 • Vi er tilgjengelig for deg med de spørsmål du måtte ha om din sak.

Har du spørsmål knyttet til vaksine og erstatning? Snakk med oss.

Finn L. Eriksen

Advokat og partner


Håvard Bjørnstad

Advokat og partner