Hjem
icon

Erstatning for dødsfall

Kvinne ser på en dataskjerm med et seriøst uttrykk.

Norge har et av de beste helsevesenet i verden. Dessverre forekommer det likevel et fåtall ganger at skadelidte dør som følge av behandling i helsevesenet, eventuelt manglende eller forsinket behandling. I slike tilfeller kan etterlatte ha krav på erstatning.

Dette får du vite:

Har du krav på erstatning for dødsfall?

De fleste saker hvor det det tilkjennes pasientskadeerstatning etter dødsfall, gjelder forsinket behandling av kreft.

Et typisk eksempel er at kreftdiagnosen ble oppdaget for sent, enten som følge av oversette symptomer, feil tolkninger av prøvesvar, og i noen få tilfeller bytte av prøvesvar blant pasienter.

De grunnleggende vilkår for erstatning er:

 1. Det må ha skjedd en svikt ved behandlingen eller diagnostiseringen, også omtalt som at behandlingen eller diagnostiseringen ikke har vært i tråd med god medisinsk praksis (ansvarsgrunnlaget).
 2. Det må foreligge en skade som medfører et økonomisk tap.
 3. Feilbehandlingen/diagnostiseringen må være årsaken til skaden/dødsfallet og det økonomiske tapet (årsakssammenheng).

Eksempler på saker med rett på erstatning etter dødsfall

Nedenfor er noen eksempler på saker som har gitt rett til pasientskadeerstatning etter dødsfall.

Eksempel 1: Forsinket diagnose og behandling av føflekkreft

Skadelidte fjernet en føflekk på legg.

Det ble tatt vevsprøver, og hudforandringene ble oppfattet som godartet.

Flere år senere oppdaget skadelidte en kul i lyske. Kulen var spredning fra føflekkreft, og det ble i løpet av kort tid påvist omfattende spredning av kreftsykdommen til flere steder på kroppen.

Skadelidte døde dessverre kort tid etter.

Etterlatte fikk tilkjent erstatning for forsinket diagnostisering og behandling av føflekkreft.

Eksempel 2: Forsinket diagnose og behandling av magekreft

Skadelidte var hos lege på grunn av magesmerter og oppkast.

Det ble tatt prøver, og skadelidte ble henvist til gastroskopi.

På grunn av systemsvikt kom ikke henvisningen frem til sykehuset.

Dette førte til forsinket diagnostisering og behandling av skadelidtes magekreft som da etterlatte fikk utbetalt erstatning for.

Eksempel 3: Mangelfull diagnose og behandling av infeksjon i bukveggen

Skadelidte var til undersøkelse ved sykehus, og hvor det ble påvist kompliserende divertikkelsykdom i tykktarmen.

Det ble satt opp time for vurdering av kirurgi. I mellomtiden ble pasienten igjen innlagt på grunn av diaré og kvalme.

Tarmen ble undersøkt, men på grunn av sammenvoksinger og fiksert tarm, fikk man bare undersøkt deler av denne.

Det ble også påvist betennelsesforandringer i store deler av bukveggen med fisteldannelse.

Senere undersøkelser påviste dystoni i øyemuskulaturen, samt illeluktende gass fra tarmen. Cirka en måned senere ble skadelidte innlagt sykehuset med alvorlig infeksjon i lyske, med utgangspunkt i fistel i buken.

Infeksjonen medførte behov for flere operasjoner, fjerning av død muskulatur og amputasjon av hofte.

Skadelidte døde dessverre etter dette kompliserte sykdomsforløpet. Det ble lagt til grunn at etterlatte hadde krav på erstatning som følge av mangelfull diagnostikk av infeksjoner i bukveggen.

Eksempel 4: Mangelfull tilsyn og overvåkning i forbindelse med sykehusinnleggelse

Skadelidte var innlagt sykehus på grunn av plager på ene side av ansikt og øre, og med akutt forvirring og uro.

Det ble påvist et lite hjerneinfarkt. I forbindelse med innleggelsen falt skadelidte i en trapp på sykehuset.

CT viste hjerneblødning og skadelidte døde dessverre noen timer senere.

Det ble lagt til grunn at skadelidte døde etter fall i trapp på grunn av mangelfullt tilsyn og overvåkning ved sykehuset.

Eksempel 5: Forsinket diagnose og behandling av hjerteinfarkt

Skadelidte oppsøkte legevakten på grunn av kraftige smerter i bryst med utstråling til venstre arm.

Plagene ble oppfattet som muskel- og skjelettsmerte fra ryggen, og skadelidte fikk beskjed om å kontakte fastlegen for videre utredning. To dager senere fikk skadelidte brystsmerter og kollapset på gulvet.

Det ble forsøkt hjertelungeredning, men skadelidte døde dessverre som følge av massivt hjerteinfarkt.

Det ble lagt til grunn at diagnostiseringen av skadelidte ved legevakten ikke hadde vært i tråd med god medisinsk praksis, og etterlatte hadde derfor krav på erstatning.

Feilbehandlingen kan få store økonomiske konsekvenser for de etterlatte. Særlig der avdøde forsørget barn.

Hva kan du ha krav på i erstatning ved dødsfall?

 • Dersom avdøde meldte inn skaden til NPE før dødsfallet, kan arvingene tre i kravet når det gjelder påført tap og menerstatning beregnet fra skademeldingen ble sendt inn til NPE og frem til dødsfallet.
 • Det vil typisk være lidt inntektstap, merutgifter og utgifter til redusert hjemmearbeidsevne.
 • I tillegg kommer eventuell menerstatning for en begrenset periode.
 • Videre vil etterlatte (barn og gjenlevende ektefelle/samboer) ha krav på forsørgertapserstatning.
 • Gravferdsutgifter og andre utgifter i anledning dødsfallet erstattes også.

Dersom det er de etterlatte selv som melder inn skaden, vil det kun være begravelsesutgifter og andre utgifter i anledning dødsfallet, samt forsørgertap som er aktuelle erstatningsposter.

Når bør du bruke advokat?

Norsk pasientskadeerstatning (NPE) er et statlig organ som skal ta stilling til erstatningskravet ditt på objektivt grunnlag.

Frem til NPE har tatt stilling til om det foreligger grunnlag for erstatning eller ikke (ansvarsdelen av saken), dekkes ikke advokatutgifter.

Dersom du får godkjent din søknad på erstatning, dekker NPE dine utgifter til advokat i forbindelse med erstatningsberegningen.

Erstatningssaker knyttet til dødsfall byr på flere vanskelige vurderinger av både medisinsk og juridisk art. Dette fordi leger har ulike oppfatninger av hva som anses som god medisinsk praksis innenfor de ulike medisinske områdene.

I de tilfeller der dødsfallet skyldes forsinket diagnose, kan det også være vanskelig vurderinger knyttet til om dødsfallet skyldes forsinkelsen, eller dessverre ville inntrådt som følge av den sykdommen man skulle blitt behandlet for.

Feilbehandlingen kan få store økonomiske konsekvenser for de etterlatte. Særlig der avdøde forsørget barn. Vi anbefaler deg derfor å benytte advokat med særskilt kompetanse i disse sakene slik at etterlatte får den erstatningen de har krav på.

Vi har lang og utdypende erfaring med å håndtere erstatningssaker for dødsfall i alle stadier, fra saksbehandlingen i NPE til domstolsbehandling.

Ta kontakt med oss for å finne ut hvordan vi kan hjelpe deg i din situasjon.

Dette kan Codex Advokat bistå deg med

Vi er opptatt av å gi våre klienter en bekymring mindre. Derfor støtter vi deg hvor vi kan.

 • Vi hjelper deg å melde inn skaden til NPE
 • Vi gir deg gode råd under saksbehandlingen i NPE
 • Sammen med deg utarbeider vi kommentarer til den sakkyndige vurderingen som NPE innhenter
 • Vi utarbeider også kommentarer til klage ved avslag
 • Vi fremmer erstatningskrav ved godkjent pasientskade
 • Vi gir råd under klagebehandlingen hos Helseklage/Pasientskadenemnda
 • Vi prosederer saken din dersom du vil bringe den inn for domstolen

Snakk med oss om din skade. Vi hjelper deg.