Hjem
icon

Erstatning ved feilbehandling på sykehus

En sykepleier hjelper en kvinnelig pasient med å kle på seg.

Dersom du har fått en skade i forbindelse med et sykehusbesøk, kan du ha krav på pasientskadeerstatning. Et av vilkårene er at det må ha vært en svikt ved ytelsen av helsehjelpen. I enkelte tilfeller vil du også kunne ha krav på erstatning dersom skaden blir spesielt stor, eller er uventet.

Dette får du vite om erstatning ved feilbehandling på sykehus:

Hva regnes som en feilbehandling?

Dersom du har mottatt en behandling som ikke ble utført etter god medisinsk praksis, vil dette regnes som en feilbehandling, og du vil kunne kreve erstatning. Det samme gjelder dersom du får komplikasjoner som ikke blir fulgt tilstrekkelig opp.

Dersom du ikke burde fått behandlingen i utgangspunktet, enten fordi du ikke oppfyller kravene til behandlingen, eller dersom du hadde andre medisinske utfordringer som tilsa at du ikke burde få den aktuelle behandlingen, kan du også ha krav på erstatning. Disse tilfellene vil som regel også bli ansett som feilbehandlinger.

Det er imidlertid ikke slik at du automatisk vil få krav på erstatning dersom du får komplikasjoner etter en behandling. En komplikasjon kommer ikke nødvendigvis som følge av en feilbehandling.

En del behandlinger har kjente komplikasjoner, og dersom det foreligger et godt grunnlag for å gjennomføre behandlingen, og du i forkant av behandlingen blir informert om mulige komplikasjoner, vil du ikke ha krav på erstatning så lenge inngrepet og oppfølgingen i etterkant har vært riktig gjennomført. Slike komplikasjoner vil da bli sett på som en risiko som pasienten må akseptere.

Erstatningsutbetalinger

Erstatningsutbetalingene i forbindelse med feilbehandling, dekker blant annet utgifter, inntektstap, menerstatning og tap av forsørger. Pasienter som har fått varige skader, vil også få erstatning for redusert livskvalitet.

Erstatningsbeløpene kan variere fra minstebeløpet på 10.000,- kroner til flere millioner kroner, avhengig av feilbehandlingen og den omfattende og varige skaden pasienten har fått.

Har du krav på erstatning etter feilbehandling i utlandet?

Det er viktig å være klar over at du ikke har samme erstatningsrettigheter dersom du har blitt feilbehandlet i utlandet. Dette gjelder både planlagte og uplanlagte behandlinger.

Dersom du for eksempel skal utføre en planlagt behandling i utlandet fordi prosedyren kanskje er billigere enn i Norge, vil du ikke kunne søke erstatning hos Norsk pasientskadeerstatning (NPE) dersom det skjer en feilbehandling. Det samme gjelder dersom du trenger en uforutsett behandling på grunn av sykdom eller skade.

Dersom du mener at du har fått en skade etter feilbehandling i utlandet, må du kontakte behandlingsstedet. Det er heller ikke slik at du automatisk vil kunne gå til en norsk klinikk for å få løst opp komplikasjoner som følge av behandlingen i utlandet. Det kan da mulig at du må betale denne behandlingen ut av egen lomme.

Dersom du får en pasientskade etter behandling i utlandet, vil det lønne seg å undersøke hvilke ordninger og forsikringer som gjelder ved behandlingsstedet.

Unntaket her er dersom du blir sendt til utlandet som resultat av ventelistegarantien. Det samme gjelder hvis du blir sendt til utlandet på grunn av manglende kompetanse i Norge.

Har du spørsmål knyttet til erstatning ved feilbehandling på sykehus? Snakk med oss.

Finn L. Eriksen

Advokat og partner


Håvard Bjørnstad

Advokat og partner


Har du spørsmål om erstatning ved feilbehandling på sykehus?

Kontakt oss