Hjem
icon

Konsulentavtale ved innleie

En eldre konsulent er leid inn til en bedrift. Han lærer bort kunnskap til to ansatte.

Innleie av konsulenter og andre arbeidstakere karakteriseres av at de innleide er underlagt oppdragsgiverens ledelse. I tillegg til pris og andre økonomiske vilkår bør en avtale om innleie av konsulenter ta hensyn til om utleieren er et bemanningsforetak eller ikke har til formål å drive utleie.

Viktige forhold du trenger å vite om konsulentavtale ved innleie:

Hva menes med konsulentavtale?

Med avtale om innleie av en konsulent menes med vanlig språkbruk at konsulenten ikke ansettes hos innleier.

Innleieren er da oppdragsgiver, og ikke arbeidsgiver for den innleide konsulenten.

Den utøvende konsulenten kan være selvstendig innehaver av et eget enkeltpersonforetak eller ha et ansettelsesforhold i en annen form for foretak, som fakturerer oppdragsgiveren for den innleide konsulentens arbeid.

Innleide konsulenter og andre arbeidstakere karakteriseres av at den innleide er underlagt oppdragsgiverens ledelse iht. definisjonen i arbeidsmarkedsloven § 25. Noe som vanligvis innebærer at innleier selv også blir sittende med ansvaret for den innleides arbeidsresultater, på samme vis som for sine egne ansatte.

Hvis utleieren (oppdragstakeren) påtar seg ansvar for å levere et sluttresultat/produkt, snakker vi vanligvis ikke om en avtale om innleie, men om en entreprise eller resultatbasert konsulenttjeneste. For slike entrepriseavtaler gjelder andre regler og bør da også ha mer omfattende innhold enn avtaler om innleie av konsulenter.

Hva reguleres vanligvis i oppdragsavtaler om innleie av konsulenter?

Konsulentens kvalifikasjoner og tilgjengelighet er noe av det første som må avklares.

Altså hvilken faglige kompetanse (stilling) den utøvende konsulenten skal ha og hvor raskt vedkommende er tilgjengelig. Man bør også ta hensyn til konsulentens personlige egenskaper, som omgjengelighet og evne til å gi raske eller forståelige svar. Når dette er avklart er det vanlig å angi navn på en utøvende konsulent i oppdragsavtalen.

Prisen må også avklares og avtales.

Vanligst er det å avtale en timepris i oppdrag, men det kan også være aktuelt å avtale en fastere ukes- eller månedspris. Resultatbasert pris er ikke vanlig i en avtale innleie av konsulent, selv om bonusordninger kan komplisere prisstrukturen.

Med mindre noe annet avtales, må det kunne antas at den avtalte prisen inkluderer utleierens fortjeneste i tillegg til å dekke alle utgifter til lønn og sosiale utgifter som feriepenger, arbeidsgiveravgift, sykepenger og forsikringer. Merk at likebehandlingsregler kan slå inn og få betydning for prisen hvis konsulenten leies inn fra et bemanningsforetak, se nærmere nedenfor.

Innleieoppdragets varighet må også avklares i oppdragsavtalen.

Vanligst er det nok å avtale innleie for en avgrenset periode (fra dato – til dato). Ved behov for forlengelse står begge parter i så fall fritt til å avtale vilkårene for dette. Alternativt kan det avtales oppdrag på ubestemt tid, som avsluttes etter en avtalt oppsigelsesfrist.

Ikke ta det for gitt at oppdragsavtalen er oppsigelig i en avtalt oppdragsperiode, med mindre dette fremgår klart av oppdragsavtalen.

Oppdragsavtalen bør også regulere hva man gjør hvis innleieren ikke er fornøyd med den utøvende konsulenten, for eksempel fordi konsulenten har mye fravær, jobber tregere enn forventet eller resultatene rett og slett er for dårlige.

Med en innleieavtale kan oppdragsgiveren ikke regne med at utleieren vil utbedre den utøvende konsulentens eventuelle mangelfulle arbeidsresultater. I avtaler om innleie av konsulenter er det vanligste å regulere partenes adgang til å kreve at det utøvende konsulenten skal byttes med en annen konsulent.

Det bør også fremgå av konsulentavtalen hvor arbeidet skal foregå (arbeidssted) og hvilke tider arbeidet forventes å bli gjort (arbeidstid) og om konsulenten forventes selv å disponere bil eller noe annet utstyr. I mangel av annen avtale forventes oppdragsgiveren å stille nødvendig utstyr til disposisjon om ikke annet avtales ved innleieoppdrag

Får likebehandlingsregler betydning for prising av innleieoppdrag?

Det følger av arbeidsmiljølovens likebehandlingsregler at arbeidstakere som leies ut fra bemanningsforetak som hovedregel skal ha samme lønns- og arbeidsvilkår som om de hadde vært ansatt hos innleier for å utføre samme arbeid, se lovens §§ 14-12 a flg.

Innleide konsulenter også ha tilgang til samme felles goder og tjenester hos innleieren som oppdragsgiverens egne ansatte.

Disse likebehandlingsreglene gjelder likevel bare hvis innleier av konsulenten skjer fra et foretak som har til formål å drive utleie, i loven kalt bemanningsforetak. Om utleieren kalles for et bemanningsforetak eller ikke er likevel ikke avgjørende.

Hvis utleierens formål med ansettelse av konsulenten er utleie av vedkommende, så har Høyesterett tidligere kommet til at reglene om leie fra bemanningsforetak kommer til anvendelse. I så fall vil også likebehandlingsreglene slå inn.

Hvis likebehandlingsreglene får anvendelse, må partene forsikre seg om at prisen dekker et riktig lønnsnivå, feriepenger, tillegg for overtid mv. etter samme prinsipper som gjelder for innleierens egne ansatte. Noe som partene da også må kartlegge når man inngår en avtale om innleie av konsulenter.

Hvilke av arbeidsmiljølovens regler om innleie er det som gjelder?

Fra bemanningsforetak kan man bare leie inn konsulenter hvis innleieren har midlertidig behov eller avtale med sine tillitsvalgte om innleie iht. reglene om dette i arbeidsmiljøloven § 14-12.

Dette gjelder imidlertid ikke ved innleie fra virksomheter som ikke har til formål å drive utleie iht. arbeidsmiljøloven § 14-13. Innleie fra slike produksjonsbedrifter er det et vilkår at innleien skjer av personell innenfor det fagområde som utgjør utleierens hovedbeskjeftigelse og at utleien ikke utgjør mer enn 50% av utleierens ansatte. Innleieren må først også drøfte slik innleie med sine egne tillitsvalgte. Hvis innleien overstiger 10% av de ansatte hos innleieren, likevel ikke færre enn tre personer, må innleieren også inngås en avtale om innleien med sine tillitsvalgte.

Dette kan Codex Advokat hjelpe deg med

Ved utleie eller innleie av konsulenter kan vi bistå med å skrive nye eller vurdere innholdet av eksisterende oppdragsavtaler om innleie av konsulenter, herunder å vurdere

  • Hva prisen egentlig omfatter
  • Hva som kan gjøres hvis konsulenten ikke fungerer som forutsatt
  • Om avtalte oppdrag kan sies opp
  • Om konsulenten kan forventes å stille med eget utstyr
  • Om likebehandlingsregler kan innebære ytterligere utgifter til overtid og andre tillegg
  • Om innleie i den enkelte situasjon er lovlig iht. arbeidsmiljølovens regler

Har du spørsmål knyttet til konsulentavtale ved innleie? Snakk med oss.

Geir Kruge

Advokat og partner

Arbeids­rett

Alle advokater