Hjem

Skal innleide arbeidstakere inkluderes i bonusordningen?

Av: Codex Advokat

NHO og LO har sett ulikt på hvilke bonusordninger som må likebehandles ved innleie fra bemanningsforetak. Høyesterett har nå fastslått at innleide kan ha krav på bonus i flere situasjoner. Dette kan skape praktiske problemer, bl.a. hvis innleieoppdraget er avsluttet når bonusen beregnes etterskuddsvis. Dette bør virksomheten tenke igjennom ved utforming av vilkår og ved beregning av bonus til virksomhetens medarbeidere.

Mann som arbeider på kontoret.

Viktige forhold du trenger å vite om innleide arbeidstakere i virksomhetens bonusordning:

Likebehandling av innleide arbeidstakere - generelt

Arbeidstakere som leies inn fra bemanningsforetak skal minst sikres de vilkår som ville kommet til anvendelse dersom de hadde vært ansatt hos innleier for å utføre samme arbeid, når det gjelder lønn og en del andre arbeidsvilkår som er nevnt i arbeidsmiljøloven (aml) § 14-12a.

Innleieren skal derfor gi bemanningsforetaket de opplysninger som er nødvendige for slik likebehandling iht. aml. § 14-12 b. Som den utleides arbeidsgiver er bemanningsforetaket hovedansvarlig for utbetalinger av lønn mv. Den innleide kan imidlertid velge å gjøre gjeldende noen krav på lønn og bonus også mot innleieren som solidarisk ansvarlig, se aml. § 14-12 c.

Høyesterett om at også bonus som skal likebehandles som lønn

Høyesterett kom til at likebehandlingsreglene gir innleide arbeidstakere samme rett til resultatbasert bonus som innleierens egne ansatte.

Bonusordninger skal likebehandles så lenge det kan sies å være vederlag for arbeid, enten det er tale om individuelle bonusordninger eller ordninger på gruppe- eller virksomhetsnivå. Det har ikke betydning om bonusen fastsettes på grunnlag av formelt bindende regler. Også bonus som er ensidig fastsatt av virksomheten må likebehandles slik at også innlede arbeidstakere har krav på sin del av bonusen.

I november 2020 fikk tre arbeidstakere dom på utbetaling av slik bonus knyttet til de fire siste årene de hadde vært utleid, altså lenge etter at innleier-virksomheten hadde beregnet og utbetalt bonus for disse årene til sine egne ansatte.

Virksomheten bør nevne sin bonusordning ved forespørsel om tilbud på innleie

I Høyesterett anførte arbeidsgiveren at det vil medføre store praktiske utfordringer om også innleide må inngå i innleierens bonusordning. Høyesterett antok at dette kunne løses ved at det i tilbud om utleie tas forbehold om at eventuell plikt til å utbetale bonus i henhold til senere opplysninger fra innleier, vil bli etterberegnet. Høyesterett viste også til innleieforetakets solidarforpliktelse for den innleides krav på lønn og bonus.

Virksomheten risikerer altså at innleide medarbeidere fremmer bonuskrav direkte mot innleieren dersom bemanningsforetaket ikke betaler. Hvis et bemanningsforetak må utbetale bonus som følge av likebehandlingsreglene vil muligheten for å fakturere innleieren for kostandene ved dette bero på en tolkning av de avtalte vilkårene for arbeidsleieoppdraget.

I mange tilfeller vil nok bemanningsforetak fakturere innleieren for bonuskostnadene, uansett om dette ble diskutert eller ikke da oppdragsavtalen om innleie ble inngått.

Vi anbefaler derfor våre klienter å informere bemanningsforetak om virksomhetens bonusordning når man innhenter tilbud om leie av arbeidskraft.

Ta høyde for også innleide arbeidstakere i virksomhetens bonusordning

Virksomheten som leier inn arbeidskraft fra bemanningsforetak bør ta høyde for at også innleide arbeidstakere kan ha krav på bonus på de samme vilkår som virksomhetens egne ansatte.

Dette må virksomheten tenke igjennom både når bonusvilkårene fastsettes før en bonusperiode og senere når bonusen skal beregnes og fordeles.

Det er et ikke uvanlig vilkår for bonus er at medarbeiderne må stå i uoppsagt stilling på utbetalingstidspunktet for å ha rett til bonus. Slike vilkår vil normalt være oppfylt i lange innleieoppdrag som fortsatt består på utbetalingstidspunktet. Hvis oppdragsavtalen er utløpt, sagt opp eller endret før utbetalingstidspunktet, vil retten til bonus bero på en tolkning av bonusvilkårene.

I så fall kan også en samlet vurdering av situasjonen og formålsbetraktninger spille inn. Noe som fikk betydning for en del av bonuskravet til en av de innleide som ble behandlet i Høyesterett i 2020.

Dersom virksomhetens bonusordning tilsier at et bestemt samlet beløp skal deles på virksomhetens medarbeider eller blant mindre grupper av ansatte, bør det uansett vurderes om også innleide medarbeidere kan ha krav på en forholdsmessig andel av den samlede bonuspotten før potten fordeles og utbetaling skjer til egne ansatte.

Ellers risikerer virksomheten senere krav fra innleide arbeidstakere, eller fra deres bemanningsforetak, om utbetaling av ytterligere bonus etter at hele potten allerede er fordelt.

Dette kan Codex Advokat bistå deg med

  • Spørsmål knyttet til innleide arbeidstakere i virksomhetens bonusordning
  • Juridisk rådgivning
  • Støtte i rettssak

Har du spørsmål knyttet til innleide arbeidstakere i virksomhetens bonusordning? Snakk med oss.

Lasse Groven Egeberg

Senioradvokat

Arbeids­rett

Del