Hjem

Permittering

Er du utsatt for permittering, eller må bedriften ta midlertidige grep etter for eksempel omsetningssvikt? I en permittering består arbeidsforholdet og det er forutsatt at den ansatte kan gå tilbake til lønnet arbeid senere. I denne artikkelen går vi gjennom hvilke regler som gjelder før og under permittering.

Forretningsmann på et tomt kontor snakker med noen på mobil
icon

Dette får du vite om permittering:

Har du blitt permittert på grunn av koronaviruset?

Vi har skrevet flere artikler som handler om koronaviruset, og hvilke endringer viruset har medført. En oversikt finner du her:

Koronavirus – FAQ
Regjeringens krisepakke 1

Hva er permittering?

Permitteringen er en midlertidig ordning og skal ikke benyttes som en “billig” måte å bli kvitt uønskede arbeidstakere på. Dessverre ser man at den del permitteringer bærer preg av skjulte oppsigelser.

Permittering er en midlertidig ordning hvor den ansatte får et midlertidig opphold fra arbeidet.

En permittering kan være enten hel eller delvis. En hel permittering betyr det midlertidige oppholdet fra arbeidet faller fullstendig ut. En delvis permittering går ut på at det er en reduksjon i arbeidstiden.

Det rettslige grunnlaget for permittering

Arbeidsgiver har kun mulighet til å benytte permittering når det er saklig grunn for dette. Det kreves at årsaken for permitteringen er av midlertidig karakter. Eksempler på dette kan være omsetningssvikt eller produksjonshindringer av midlertidig art.

Det rettslige grunnlaget for permittering er ulovfestet.

For fagorganiserte er som regel grunnlaget for permittering forankret i tariffavtale eller hovedavtale. Et eksempel på dette er hovedavtalen som er inngått mellom LO og NHO. For uorganiserte gjelder ulovfestede regler som kommer frem i rettspraksis.

Permittering eller oppsigelse?

Arbeidsgiver må ta en vurdering om hvorvidt det skal skje en permittering eller oppsigelse. Det er ikke likegyldig hvilken av ordningene som skal brukes.

Permittering skal skje dersom hensikten med ordningen er at den ansatte skal gjenoppta arbeidet innen rimelig tid. Dersom det er sikkert at nedbemanningen av én eller flere ansatte er av permanent karakter, må arbeidsgiver gi disse oppsigelse.

Utvelgelse ved permittering

Dersom bedriften ikke skal permittere alle ansatte, må det tas stilling til hvilke ansatte som skal permitteres. Denne utvelgelsen må være saklig.

I denne utvelgelsen skal det blant annet legges vekt på:

  1. Ansiennitetsprinsippet

  2. Bedriftens behov for kompetent arbeidskraft

Krav på varsel ved permittering

Den ansatte har krav på skriftlig varsel ved permittering. Varselet bør gis minst 14 dager før permitteringen trer i kraft. Videre er det viktig at varselet angir permitteringens sannsynlige lengde.

Obs!
Alle ansatte har krav på varsel før permittering. Dette gjelder både for bedrifter som er omfattet av tariffavtale, men også bedrifter som ikke er det.

Lønnsplikt under permittering

Arbeidsgiver har plikt til å betale permitteringslønn og annet arbeidsvederlag de første 15 dager av permitteringen. Selv om arbeidstakeren ikke kan arbeide for arbeidsgiveren, har vedkommende likevel krav på lønn.

Obs: Midlertidig endring i regelverket ifm. koronapandemien

Permitteringstiden

Maksimal tid for permittering er 26 uker. Permittering kan gis på ubestemt tid, men den totale lengden på permitteringen skal ikke overstige 26 uker.

Antatt varighet av permittering skal angis i permitteringsvarsel.

Oppsigelse under permitteringstiden

Både arbeidsgiveren og den ansatte kan gi oppsigelse under permitteringstiden.

Dersom arbeidstaker sier opp stillingen sin, må dette må skje med et 14 dagers varsel etter at arbeidsgivers periode med lønnsplikt er utløpt. Dette kommer frem i arbeidsmiljøloven § 15-3 (9).

Dersom arbeidsgiver sier opp den ansatte, skal dette skje på alminnelige vilkår under permitteringstiden. Imidlertid vil den ansatte ha rett og plikt til å arbeide ut oppsigelsestiden. Arbeidsgiveren har da en plikt til å betale den ansatte lønn.

Obs!
Lønnsplikten gjelder uavhengig av om bedriften har muligheten til å ha den ansatte i arbeid i oppsigelsestiden.

Lønn i permitteringsperioden - Krav på betaling fra NAV

Etter lønnspliktsperioden på 15 dager fritas arbeidsgiveren for lønnsplikt. Arbeidstaker har da vanligvis krav på dagpenger fra NAV.

Har du spørsmål knyttet til permittering? Snakk med oss.

Har du spørsmål om permittering?

Kontakt oss