Hjem
icon

Permittering og dagpenger

To kollegaer som støtter hverandre.

Arbeidsgiver kan permittere sine ansatte når det foreligger saklig grunn til det, herunder ved forhold som knyttes til bedriften. Det er imidlertid ingen automatikk i at arbeidstaker har rett på dagpenger fra NAV etter arbeidsgiverperioden under permittering. Retten til dagpenger kommer an på grunnlaget for permitteringen.

Viktige forhold du trenger å vite om permittering og dagpenger:

Begrensninger i retten til dagpenger ved permittering

I folketrygdloven § 4-7 fremgår det at det kan ytes dagpenger til en arbeidstaker som er permittert på grunn av mangel på arbeid eller andre forhold som arbeidsgiver ikke kan påvirke.

Det foreligger med dette et vilkår om at permitteringen må være forankret i forhold utenfor arbeidsgiverens kontroll.

Øvrige vilkår for å kunne motta dagpenger er blant annet at vanlig arbeidstid er redusert med minst 50%, og at arbeidsinntekten er redusert jf. folketrygdloven § 4-3 (2).

I forbindelse med Covid-19 ble kravet til redusert arbeidstid endret til 40 % fra og med 16. mars 2020. Særregelen er nå besluttet avviklet. Det betyr at dersom arbeidstaker blir permittert fra 1. november 2020 eller senere, stilles det krav til at arbeidstiden er redusert med minst 50 %, jf. folketrygdloven § 4-3. Det stilles videre krav til minsteinntekt, jf. folketrygdloven § 4-4. Det betyr at arbeidstaker må ha en viss inntekt for å få rett til dagpenger.

I forbindelse med Covid-19 ble også inntektsgrensen for å få rett til dagpenger redusert. Reglene er endret fra og med 1. november 2020. Slik er kravene til arbeidsinntekt:

  • For arbeidstaker som ble permittert før 1. november, og som fikk innvilget dagpenger før dette tidspunkt: Arbeidsinntekt måtte være minst 76 013 kroner siste 12 måneder, eller 228 040 kroner de siste 36 måneder.
  • For arbeidstakere som permitteres etter 1. november 2020: Arbeidsinntekt må være minst 167 216 kroner (1,5 G) siste 12 måneder, eller 334 432 kroner (3 G) de siste 36 månedene.

Videre må arbeidstakeren være reell arbeidssøker jf. § 4-5, samt være under 67 år jf. § 4-23.

De øvrige vilkårene er relativt entydige, og gir derfor lite rom for vurdering.

Det er derimot større grunn til å redegjøre for vilkåret om at det må foreligge omstendigheter som arbeidstaker ikke kan påvirke.

Hva er utenfor arbeidsgivers påvirkning?

Vanligvis vil forhold som tap av oppdrag, lavere omsetning og naturkatastrofer samt andre force majeure-lignende forhold anses å være utenfor arbeidsgivers kontroll.

Det samme gjelder dersom virksomheten må forholde seg til pålegg og lovendring fra myndighetenes side.

Selv om det til en viss grad må foreligge uventede hendelser som ikke med rimelighet kan forutses, har høyesterett likevel kommet til at normale markedssvingninger som ikke er særlig uforutsigbare, kan regnes å være utenfor arbeidsgivers kontroll.

Dersom det kan dokumenteres enighet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker om grunnlaget for permitteringen, samt at arbeidsgiver så langt det går har forsøkt å unngå permitteringer, i tillegg til at årsaken ligger utenfor arbeidsgivers påvirkning, anses vilkåret som regel å være oppfylt.

Hva er innenfor arbeidsgivers påvirkning?

Tilfeller som anses å være innenfor arbeidsgivers påvirkning er der det i forkant av permittering har blitt produsert for lager, eller det er oppbemannet på de områdene hvor det permitteres, eller det permitterte arbeidstakere har blitt tatt inn i arbeid under perioder med overtidsarbeid. Kortere sykdomsperioder i ledelsen anses også å være under arbeidsgivers påvirkning.

Permittering som følge av nedstenging av arbeidsplassen grunnet oppussing eller øvrige oppgraderinger, anses også som forhold arbeidsgiver må sies å kunne påvirke, særlig dersom prosjekter av slik art i utgangspunktet kan planlegges og utføres over tid.

Hva kan arbeidsgiver gjøre for å sikre rett til dagpenger?

I og med at arbeidsgivers adgang til å permittere sine arbeidstakere i utgangspunktet strekker seg lengre enn arbeidstakernes rett til å få innvilget dagpenger, er det viktig at arbeidsgiver så langt det er mulig, bidrar til å sikre arbeidstakernes rett til dagpenger.

Det er av vesentlig betydning at arbeidsgiver dokumenterer at årsaken til permitteringene skyldes forhold som arbeidsgiver ikke kunne påvirke, så fremt dette er tilfelle. Årsaken, og gjerne årsaksforholdet bør derfor fremgå av permitteringsvarselet, som arbeidstaker må sende til NAV i forbindelse med søknad om dagpenger.

Dette kan Codex Advokat bistå deg med

  • Vi bistår deg gjerne dersom du har spørsmål i tilknytning til permittering og dagpenger.
  • Codex Advokat har flere advokater med inngående kjennskap til arbeidsrett.

Har du spørsmål knyttet til permittering og dagpenger? Snakk med oss.

Sara Brede Mosand

Advokatfullmektig

Arbeidsrett

Lasse Groven Egeberg

Senioradvokat

Arbeids­rett