Hjem
icon

Permittering av daglig leder

Samtale om daglig leders permittering.

Alle som har et ansettelsesforhold kan permitteres hvis vilkårene for dette er til stede, også bedriftens daglige leder. Ved permittering av daglig leder er det imidlertid noen spesielle forhold som du må vurdere.

Alt du trenger å vite om permittering av daglig leder:

Hva innebærer permittering av daglig leder?

Permittering er en suspensjon av arbeidsavtalen for et begrenset tidsrom etter pålegg fra arbeidsgiver. Selv om arbeidsavtalen fortsetter å løpe fritas bedriften for lønnsplikt og arbeidstakeren for arbeidsplikt under permitteringen.

Etter permitteringens utløp fortsetter arbeidsforholdet på samme vilkår som før.

De fleste bedrifter har en daglig leder. Daglig leder skal da stå for den daglige ledelse av selskapets virksomhet og skal følge de retningslinjer og pålegg styret gir. Når en daglig leder permitteres, eller bedriften av andre årsaker ikke har daglig leder, kan og må styret ta ansvar, og styret må om nødvendig sørge for oppfølging av oppgaver som kan gjenstå.

Vilkårene for permittering av daglig leder

Hovedvilkåret for permittering er at det må foreligge saklig grunn.

Det kan være saklig grunn til permittering dersom bedriften midlertidig ikke kan beskjeftige daglig leder.

For eksempel kan det være nødvendig å permittere daglig leder som andre arbeidstakere dersom bedriften midlertidig pålegges å stenge ned under en pandemi, bedriften av samme grunn ikke får levert nødvendige råvarer, oppdrag avsluttes eller kunder uteblir, eventuelt hvis produksjonen går i stå eller med tap av andre årsaker i påvente av neste oppdrag.

Forutsetningen om at det ikke skal være noen annen beskjeftigelse til den som permitteres innebærer ofte at daglig leder er blant de siste som permitteres i en bedrift. Selv ved en fullstendig nedstengning av virksomheten behøves gjerne noe opprydding og oppfølging av tilbudsprosesser, kunder, leverandører og andre samarbeidspartnere.

Noe det kan være naturlig at daglig leder tar hånd om når andre er permittert, inntil også daglig leder eventuelt permitteres 100%.

Styret: Saksbehandle og gjennomføre permittering av daglig leder

Saksbehandlingen ved permittering forutsetter dokumentasjon av behovet for permittering, informasjon og drøftelser med mulige tillitsvalgte, varsling til NAV og til den enkelte arbeidstaker.

I aksjeselskaper skal daglig leder tilsettes av styret hvis det ikke er bestemt i vedtektene at dette skal gjøres av generalforsamlingen. Da blir det også styrets oppgave å sørge for saksbehandlingen, vurdere vilkårene for permittering og eventuelt gi permitteringsvarselet til daglig leder.

Styret har det overordnede ansvar og skal sørge for en forsvarlig organisering av virksomheten. Styret skal også påse at virksomheten, regnskap og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll og føre tilsyn med virksomheten.

Rent praktisk vil disse oppgavene som regel bli utført av daglig leder eller andre som daglig leder tildeler disse oppgavene. Daglig leder har også et selvstendig ansvar for dette.

Hvis daglig leder permitteres, må styret sikre at bedriften ikke påføres unødvendige utgifter eller andre tap.

For eksempel som følge av at inngående fakturaer, tilbud og andre løpende henvendelser ikke blir håndtert under daglig leders fravær. Hvis dette glipper kan styrets medlemmer individuelt risikere å bli holdt personlig ansvarlig for økonomiske tap.

Dette kan løses ved at permitteringen av daglig leder begrenses til delvis permittering, f.eks. fire dager i uken (80% permitteringsgrad) eller ved at et eller flere styremedlemmer klart utpekes av styret til å følge opp løpende spørsmål og vurdere å avbryte eller avslutte permitteringen til daglig leder eller andre permitterte dersom forholdene tilsier dette.

Styrets saksbehandling

Behandlingen av spørsmål om permittering av daglig leder og oppfølging av bedriftens oppgaver under daglig leders fravær, må behandles i et styremøte, med mindre styrets leder finner at saken kan forelegges de øvrige styremedlemmene skriftlig eller behandles på annen betryggende måte.

Styrets leder skal sørge for at alle de andre styremedlemmene så vidt mulig kan delta i en samlet behandling også av saker som behandles uten møte.

Styremedlemmene og daglig leder kan kreve møtebehandling.

Styret kan imidlertid bestemme at daglig leder ikke skal få delta i styremøtet for behandling av spørsmålet om permittering av vedkommende.

Det skal føres protokoll (referat) over styrebehandlingen. Når styret beslutter å permittere daglig leder, kanskje uten at daglig leder deltar i styremøtet om dette, bør styret leder være særlig bevisst på plassering av oppgaven med å skrive, innhente signaturer og oppbevare protokollen.

Hvis arbeidsgiveren er organisert som et aksjeselskap gjelder disse reglene uansett om foretaket bare har en eller flere ansatte, styremedlemmer eller aksjonærer. Denne dokumentasjonen fra styrets behandling kan også få betydning for daglig leders rett til dagpenger under permitteringen, se nærmere nedenfor.

Har daglig leder rett til dagpenger ved permittering?

Fra permitteringsvarselet gjelder de samme regler om varslingsfrist, arbeidsgiverperiode, permitteringslønn og maksimal permitteringstid for daglig leder som for andre arbeidstakere.

Etter permitteringslønnsperioden kan daglig leder ha rett til dagpenger fra NAV.

Dette krever imidlertid at daglig leder overfor NAV kan dokumentere bakgrunnen for permitteringen, hva som er årsaken og hvilke konsekvenser har dette gitt for bedriften.

Derfor behøves dokumenter som viser at styret har gjennomført en grundig behandling, hvor det også bør fremgå av protokollen fra styremøtet hvordan styret planlegger å ivareta selskapets interesser i permitteringsperioden slik at selskapet kommer raskest mulig tilbake i full drift.

Hvis daglig leder har vært virksomhetens eneste arbeidstaker ("AS meg selv"), så bør permitteringen ikke være på mer enn 80% i mer enn en kort periode. Ellers vil opphøret av all aktivitet og oppfølging framstå mer som avvikling enn en midlertidig driftsstans. Spesielt hvis daglig leder også er aksjonær og eneste styremedlem.

Dette kan Codex advokat hjelpe deg med:

  • Å vurdere om vilkårene for hel eller delvis permittering daglig leder er til stede.
  • Tilrettelegge for styrets behandling av spørsmål om permittering.
  • Utarbeide forslag til protokoll fra styrets behandling.
  • Utarbeide nødvendig permitteringsvarsel.
  • Vurdere mulighetene for dagpenger under permittering.


Geir Kruge

Advokat og partner

Arbeids­rett

Marte Nesje

Senioradvokat

Arbeidsrett

Alle advokater