Hjem
icon

Permittering: Nye regler 2021 og 2020

Kvinne som bruker en laptop.

Som følge av Covid-19 har reglene knyttet til permittering vært gjenstand for midlertidige endringer. Nedenfor finner du en oversikt over hvilke regler som gjelder på nåværende tidspunkt.

Viktige forhold du trenger å vite om de nye reglene for permittering:

Endring av arbeidsgiverperioden fra og med 20. mars 2020

Den 20. mars 2020 ble det foretatt endringer i regelverket knyttet til permittering- og dagpenger.

Dette medførte at arbeidsgiver skulle betale arbeidstaker full lønn i to dager etter at permitteringen ble iverksatt (arbeidsgiverperioden).

Staten betalte deretter ordinær lønn i de resterende 18 dagene av de totalt 20 dagene med lønnsplikt.

Endring av arbeidsgiverperioden fra og med 1. september

Det er nå foretatt en ny endring hva gjelder arbeidsgivers lønnsplikt under permittering. Endringen medfører at arbeidsgiver skal betale lønn i 10 dager etter at permitteringen er iverksatt (arbeidsgiverperioden).

Denne endringen gjelder fra og med 1. september 2020, og får virkning for permitteringer som iverksettes etter nevnte dato.

Fordi arbeidsgiverperioden ble besluttet redusert fra 15 til 2 dager, ble det samtidig bestemt at det skulle innføres en 18-dagers lønnkompensasjonsordning.

Nå som arbeidsgiverperioden er satt til 10 dager, ble denne ordningen avviklet 31. august 2020.

Det betyr at arbeidstakere som blir permittert etter 1. september 2020, ikke vil ha krav på lønnskompensasjon fra NAV.

Oversikt over endringene:

Før 20. mars 2020

F.o.m 20. mars 2020

F.o.m 1. september 2020

F.o.m 1. januar 2021

Varslingsfrist:

Hovedregel: 14 dager

Unntak: 2 dager

Varslingsfrist:

Hovedregel: 14 dager

Unntak: 2 dager

Varslingsfrist:

Hovedregel: 14 dager

Unntak: 2 dager

Varslingsfrist:

Hovedregel: 14 dager

Unntak: 2 dager

Arbeidsgiver-periode:

15 dager

Arbeidsgiver-periode:

2 dager

Arbeidsgiver-periode:

10 dager

Arbeidsgiver-periode:

10 dager

Arbeidsgiver-periode 2:

5 kalenderdager (unntatt lørdag og søndag)

Lønns-kompensasjon fra NAV:

0 arbeidsdager

Lønns-kompensasjon fra NAV:

18 arbeidsdager

Lønns-kompensasjon fra NAV:

0 arbeidsdager

Lønns-kompensasjon fra NAV:

10 arbeidsdager


Endringer i permitteringsperioden

I henhold til permitteringslønnsloven § 3 (3) er arbeidsgiver er fritatt fra lønnsplikt i 26 uker i løpet av en periode på 18 måneder.

I forbindelse med Covid-19 pandemien ble det innført en midlertidig ordning hvor fritaksperioden (26 uker) ble forlenget til 49 uker i løpet av 18-månedersperioden.

Det er imidlertid fastsatt at den utvidede fritaksperioden skal reduseres tilbake til opprinnelig ordning. Fra og med 1. juli 2021 er arbeidsgiver dermed fritatt fra lønnsplikt i inntil 26 uker innenfor en periode på 18 måneder. Fritaksperioden løper fra utløpet av første arbeidsgiverperiode, som per dags dato er på 10 dager.

Endringen gjelder for nye permitteringstilfeller etter 1. juli. Antallet uker med permittering før 1. juli, vil derfor ikke telle med i brukte permitteringsuker innenfor 18-månedersperioden. Dette er for å sikre at permitteringsmuligheten for arbeidsgivere blir reell når det nå gåes tilbake fra utvidet til opprinnelig fritaksperiode.

Merk - Midlertidig forlengelse av perioden med fritak fra lønnsplikt under permittering!

Arbeidsgivere som har 7 eller færre uker igjen av perioden med fritak fra lønnsplikt per 17. september 2021 (jf. permitteringslønnsloven § 3 tredje ledd) får forlenget fritaksperioden frem til og med 31. oktober 2021.

Frem til og med 31. oktober 2021 gjelder ikke begrensningen om antall fritaksuker innenfor en periode på 18 måneder.

Dette kan Codex Advokat bistå deg med

  • Alle spørsmål om permittering
  • Rådgivning innen permittering

Har du spørsmål knyttet til permittering? Snakk med oss.