Hjem
icon

Permittering og ansattes rettigheter ved sykdom

Eldre mann besøker legen.

Hvilket tidspunkt arbeidstaker blir sykemeldt vil kunne ha betydning for den ansattes krav på sykepenger fra arbeidsgiver og NAV. Nedenfor finner du en oversikt over den ansattes rettigheter ved sykdom og permittering.

Alt du trenger å vite om permittering og rettigheter ved sykdom:

Arbeidstaker blir sykemeldt før permittering

Arbeidsgiver er ikke forpliktet til å betale arbeidstaker lønn i arbeidsgiverperioden så lenge arbeidstaker er sykemeldt, jf. permitteringslønnsloven § 3 b nr. 1 (2).

Dersom arbeidstaker blir sykemeldt før permitteringen iverksettes, men etter varsel om permittering er gitt, vil arbeidsgiver ha plikt til å betale arbeidstaker sykepenger frem til permitteringen iverksettes. Arbeidstaker har deretter krav på sykepenger fra NAV etter dette.

For eksempel: Blir arbeidstaker sykemeldt mandag, og permitteringen iverksettes fredag, vil arbeidsgiver ha plikt til å betale sykepenger frem til og med torsdag. Arbeidstaker vil deretter ha krav på sykepenger fra NAV fra og med fredag.

Permittering og sykdom: Varslingsperiode

Før permittering kan iverksettes, løper det en såkalt varslingsperiode, som normalt er på 14 dager, med mindre det foreligger "uforutsette hendelser". Det vil si at etter varsel om permittering er gitt til arbeidsgiver, må det i utgangspunktet gå 14 dager før permitteringsperioden iverksettes. Koronaviruset ble ansett å være en slik uforutsett hendelse som medførte at varslingsperioden ble redusert til to dager.

Idet permitteringen iverksettes, løper den en arbeidsgiverperiode hvor arbeidsgiver er forpliktet til å betale lønn til arbeidstaker. I forbindelse med Covid-19 pandemien ble det foretatt en midlertidig endring som innebar at arbeidsgiverperioden ble redusert fra 15 til 2 dager. Arbeidsgiverperioden er nå endret til 10 dager. Dette fremgår av permitteringslønnsloven § 3.

Hvilke rettigheter en ansatt har ved permittering og sykdom kommer an på i hvilket tidsrom rundt permitteringen den ansatte blir sykmeldt.

Ved sykmelding foreligger en arbeidsgiverperiode på 16 dager. Det vil si at arbeidsgiver betaler full lønn i denne perioden. Etter arbeidsgiverperioden ytes det sykepenger fra NAV. Sykepengegrunnlaget tilsvarer gjennomsnittet av inntekten de siste månedene, som i sin tur omregnes til årsinntekt. Sykepenger fra NAV begrenses likevel til 6 ganger folketrygdens beløp (1G = kr 99 858 per 1. mai 2019).

Sykmeldt før varsel om permittering?

Dersom arbeidstaker er sykmeldt før varsel om permittering mottas, vil arbeidsgiver motta sykepenger fra arbeidsgiver de første 16 dagene.

Dersom arbeidstaker mottar varsel om permittering under arbeidsgiverperioden, vil arbeidstaker fortsatt motta sykepenger fra arbeidsgiver inn i varslingsperioden så fremt man er innenfor arbeidsgiverperioden på 16 dager.

Arbeidstaker har deretter krav på sykepenger fra NAV fra det tidspunktet permitteringen iverksettes.

Dersom permittering iverksettes før arbeidsgiverperioden for sykepenger har utløpt, vil NAV overta plikten til å utbetale sykepenger fra permitteringen iverksettes. Dette skjer uavhengig av om det er utbetalt full arbeidsgiverperiode under sykemelding eller ikke.

Sykemeldt etter varsel om permittering?

Dersom man blir sykmeldt før permitteringen iverksettes, altså i varslingsperioden, vil man motta sykepenger fra arbeidsgiver helt til permitteringen iverksettes. Fra tidspunktet permitteringen iverksettes overtar NAV ansvaret for utbetaling av sykepenger.

Sykemeldt etter iverksatt permittering?

For det tilfelle at arbeidstaker blir sykmeldt etter varslingsperioden, altså når permittering er iverksatt, er ikke arbeidsgiver forpliktet til å utbetale sykepenger. Arbeidstaker har i dette tilfelle rett på sykepenger fra NAV, jf. folketrygdloven § 8-49. Utbetalingen vil være noe lavere som følge av at sykepengene beregnes etter dagpengesats.

Dette kan Codex Advokat hjelpe deg med

  • Alle spørsmål knyttet til permittering og sykdom
  • Rådgivning innen arbeidsrett
  • Vi kjenner dine rettigheter og plikter som arbeidstaker og arbeidsgiver

Har du spørsmål tilknyttet permittering og sykdom? Snakk med oss.

Geir Kruge

Advokat og partner

Arbeids­rett

Marte Nesje

Senioradvokat

Arbeidsrett

Alle advokater