Hjem
icon

Oppsigelse og ansiennitet

Eldre gråhåret kvinne i profil.

Ved oppsigelse og valg mellom flere ansatte og hvem som skal få oppsigelse i en nedbemanningsprosess, kan ansiennitet få betydning. Hvor stor betydning ansiennitet har vil være avhengig av den konkrete saken og hvorvidt arbeidsgiver er bundet av tariffavtale eller ikke.

Alt du trenger å vite om oppsigelse og ansiennitet:

Hva er ansiennitet?

Med ansiennitet menes tiden en arbeidstaker har vært sammenhengende ansatt i en virksomhet.

Dette kalles gjerne også for bedriftsansiennitet.

En annen form for ansiennitet er lønnsansiennitet, og må ikke forveksles med bedriftsansiennitet. Med lønnsansiennitet menes at en arbeidstaker ved fastsettelse av lønnsansienniteten kan få godskrevet tidligere utdanning, arbeidserfaring osv.

Er ansiennitetsprinsippet lovfestet?

Ansiennitetsprinsippet er ikke lovfestet.

Det er imidlertid flere tariffavtaler som stadfester et ansiennitetsprinsipp. Den mest kjente avtalen er kanskje Hovedavtalen mellom LO – NHO.

I tariffavtalene er det ofte stadfestet at arbeidsgiver ved oppsigelse, grunnet nedbemanning eller omstrukturering, må ta hensyn til ansiennitet. Men likevel slik at ansiennitet kan fravikes hvis det foreligger saklig grunn.

Det betyr at for bedrifter som er bundet av tariffavtale, skal ansatte som har lengst ansiennitet som utgangspunkt gå foran ansatte med kortere ansiennitet.

Hvordan beregnes ansiennitet?

Utgangspunktet ved beregning av ansienniteten er å ta utgangspunkt i ansettelsestidspunktet i selskapet.

Dersom den ansatte også har jobbet i en annen, virksomhet innenfor det samme konsernet som arbeidsgiver tilhører, er det naturlig også å medberegne denne tiden.

Det samme gjelder ved ansettelse innenfor en annen gruppe av virksomheter, som er knyttet sammen gjennom eierinteresser eller fast ledelse på en slik måte at det er naturlig å se ansettelsesforholdene i sammenheng.

Hva er ansiennitetstillegg?

Hvis virksomheten er bundet av tariffavtale, eller det er avtalt i en bedriftsintern avtale, kan det være avtalt et lønnstillegg basert på den ansattes lønnsansiennitet.

Har ansiennitet noen betydning?

Etter arbeidsmiljølovens bestemmelser, så har ikke ansiennitet noen rettslig betydning med unntak av beregning av oppsigelsesfristen.

Det er likevel viktig å være klar over at flere tariffavtaler har egne bestemmelser, som kan gi uttelling for ansiennitet. Det kan for eksempel gjelde ved:

 • Ansiennitetstillegg,
 • Beregning av lønn,
 • Ansiennitetsprinsipp ved nedbemanning

Derfor er det viktig å undersøke om virksomheten er bundet av tariffavtale ved inngåelse av arbeidsavtale, endring av arbeidsavtalen eller ved oppsigelse.

Det er heller ingenting i veien for at arbeidsgiver og arbeidstaker avtaler at ansiennitet kan gi uttelling. Slik avtale kan gjøres i arbeidskontrakten, men det vanligste er å avtale det i interne bedriftsavtaler slik at det gjelder for samtlige ansatte.

Hvilken betydning har ansiennitet ved oppsigelse?

Hvis arbeidsgiver må si opp en eller flere ansatte grunnet forhold ved virksomheten, typisk ved nedbemanning eller omstrukturering, er det et vilkår at utvelgelseskriteriene er saklig begrunnet.

Ansiennitet kan være et saklig utvelgelseskriterium og er et kriterium som ofte blir brukt.

Dette fordi det anses å være et objektivt kriterium, som er enkelt å etterprøve. Til sammenligning med for eksempel egnethet, som er et kriterium det kan være vanskelig å etterprøve.

Videre er ansiennitet gjerne et uttrykk for den kompetansen arbeidstaker har opparbeidet seg gjennom lengre ansettelsestid, sammenlignet med de som har kortere ansiennitet i bedriften.

Om arbeidsgiver faktisk er pliktig å benytte ansiennitet som et kriterium, er avhengig av om selskapet er bundet av tariffavtale eller ikke. Det vil også bero på en tolkning av tariffavtalens ordlyd, forhistorie og praksis.

Hvis arbeidsgiver ikke er bundet av tariffavtale, er utgangspunktet at det ikke foreligger noen plikt til å vektlegge dette ved oppsigelse.

Hvis en ansatt har veldig lang ansiennitet kan det likevel være et moment arbeidsgiver plikter å ta hensyn til.

Dette må vurderes konkret for hver enkelt sak. Er du usikker anbefaler vi at du tar kontakt med en arbeiderettsadvokat for vurdering av spørsmålet.

Husk også at ansiennitet kan få betydning for lengden til den ansattes oppsigelsesfrist.

Arbeidsgiver? Slik bistår vi deg:

 • Vurdering om selskapet har grunnlag for oppsigelse og vurdering av ansattes ansiennitet
 • Bistand med saksbehandlingen i forbindelse med oppsigelse
 • Bistand i forbindelse med gjennomføring av drøftelses- og/eller forhandlingsmøte
 • Dialog og forhandlinger med arbeidstaker
 • Bruk av sluttavtaler
 • Bistand i forbindelse med rettslig prosess i domstolen
 • Vurdering av oppsigelsens grunnlag og ansiennitet
 • Bistand i forbindelse med drøftelses- og/eller forhandlingsmøte
 • Dialog og forhandlinger med arbeidsgiver
 • Bistand i forbindelse med rettslig prosess i domstolen

Er du arbeidstaker? Slik bistår vi deg:

 • Vurdering av oppsigelsens grunnlag og ansiennitet
 • Bistand i forbindelse med drøftelses- og/eller forhandlingsmøte
 • Dialog og forhandlinger med arbeidsgiver
 • Bistand i forbindelse med rettslig prosess i domstolen

Har du spørsmål knyttet til oppsigelse og ansiennitet? Snakk med oss.