Hjem
icon

Oppsigelse og ansiennitet

Eldre gråhåret kvinne i profil.

Ved oppsigelse og valg mellom flere ansatte og hvem som skal få oppsigelse i en nedbemanningsprosess, kan ansiennitet få betydning. Hvor stor betydning ansiennitet har vil være avhengig av den konkrete saken og hvorvidt arbeidsgiver er bundet av tariffavtale eller ikke.

Oppsigelse og ansiennitet - Dette får du vite:

Hva er ansiennitet?

Med ansiennitet menes tiden en arbeidstaker har vært sammenhengende ansatt i en virksomhet.

Dette kalles gjerne også for bedriftsansiennitet.

En annen form for ansiennitet er lønnsansiennitet, og må ikke forveksles med bedriftsansiennitet. Med lønnsansiennitet menes at en arbeidstaker ved fastsettelse av lønnsansienniteten kan få godskrevet tidligere utdanning, arbeidserfaring osv.

Slik hjelper vi deg:
Du får bistand i spørsmål knyttet til ansiennitet og oppsigelse.

Er ansiennitetsprinsippet lovfestet?

Ansiennitetsprinsippet er ikke lovfestet.

Det er imidlertid flere tariffavtaler som stadfester et ansiennitetsprinsipp. Den mest kjente avtalen er kanskje Hovedavtalen mellom LO – NHO.

I tariffavtalene er det ofte stadfestet at arbeidsgiver ved oppsigelse, grunnet nedbemanning eller omstrukturering, må ta hensyn til ansiennitet. Men likevel slik at ansiennitet kan fravikes hvis det foreligger saklig grunn.

Det betyr at for bedrifter som er bundet av tariffavtale, skal ansatte som har lengst ansiennitet som utgangspunkt gå foran ansatte med kortere ansiennitet.

Slik hjelper vi deg:
Våre advokater bistår deg som arbeidsgiver med råd og veiledning om hvordan du bør håndtere at arbeidstaker bestrider saklighetsvurderingen av oppsigelsen.

Hvordan beregnes ansiennitet?

Utgangspunktet ved beregning av ansienniteten er å ta utgangspunkt i ansettelsestidspunktet i selskapet.

Dersom den ansatte også har jobbet i en annen, virksomhet innenfor det samme konsernet som arbeidsgiver tilhører, er det naturlig også å medberegne denne tiden.

Det samme gjelder ved ansettelse innenfor en annen gruppe av virksomheter, som er knyttet sammen gjennom eierinteresser eller fast ledelse på en slik måte at det er naturlig å se ansettelsesforholdene i sammenheng.

Slik hjelper vi deg:
Våre advokater bistår deg både som arbeidsgiver og arbeidstaker i forbindelse med beregning av ansiennitet og oppsigelsessaker.

Hva er ansiennitetstillegg?

Hvis virksomheten er bundet av tariffavtale, eller det er avtalt i en bedriftsintern avtale, kan det være avtalt et lønnstillegg basert på den ansattes lønnsansiennitet.

Har ansiennitet noen betydning?

Etter arbeidsmiljølovens bestemmelser, så har ikke ansiennitet noen rettslig betydning med unntak av beregning av oppsigelsesfristen.

Det er likevel viktig å være klar over at flere tariffavtaler har egne bestemmelser, som kan gi uttelling for ansiennitet.

Det kan for eksempel gjelde ved:

 • Ansiennitetstillegg
 • Beregning av lønn
 • Ansiennitetsprinsipp ved nedbemanning

Derfor er det viktig å undersøke om virksomheten er bundet av tariffavtale ved inngåelse av arbeidsavtale, endring av arbeidsavtalen eller ved oppsigelse.

Det er heller ingenting i veien for at arbeidsgiver og arbeidstaker avtaler at ansiennitet kan gi uttelling. Slik avtale kan gjøres i arbeidskontrakten, men det vanligste er å avtale det i interne bedriftsavtaler slik at det gjelder for samtlige ansatte.

Hvilken betydning har ansiennitet ved oppsigelse?

Hvis arbeidsgiver må si opp en eller flere ansatte grunnet forhold ved virksomheten, typisk ved nedbemanning eller omstrukturering, er det et vilkår at utvelgelseskriteriene er saklig begrunnet.

Ansiennitet kan være et saklig utvelgelseskriterium og er et kriterium som ofte blir brukt.

Dette fordi det anses å være et objektivt kriterium, som er enkelt å etterprøve. Til sammenligning med for eksempel egnethet, som er et kriterium det kan være vanskelig å etterprøve.

Videre er ansiennitet gjerne et uttrykk for den kompetansen arbeidstaker har opparbeidet seg gjennom lengre ansettelsestid, sammenlignet med de som har kortere ansiennitet i bedriften.

Om arbeidsgiver faktisk er pliktig å benytte ansiennitet som et kriterium, er avhengig av om selskapet er bundet av tariffavtale eller ikke. Det vil også bero på en tolkning av tariffavtalens ordlyd, forhistorie og praksis.

Hvis arbeidsgiver ikke er bundet av tariffavtale, er utgangspunktet at det ikke foreligger noen plikt til å vektlegge dette ved oppsigelse.

Hvis en ansatt har veldig lang ansiennitet kan det likevel være et moment arbeidsgiver plikter å ta hensyn til.

Dette må vurderes konkret for hver enkelt sak. Er du usikker anbefaler vi at du tar kontakt med en arbeiderettsadvokat for vurdering av spørsmålet.

Husk også at ansiennitet kan få betydning for lengden til den ansattes oppsigelsesfrist.

Slik hjelper vi deg:
Våre advokater bistår deg som arbeidsgiver med råd og veiledning om hvordan du bør gå frem for å ivareta saksbehandlingsreglene.

Er du arbeidsgiver? Slik bistår vi deg:

 • Vurdering om selskapet har grunnlag for oppsigelse og vurdering av ansattes ansiennitet
 • Bistand med saksbehandlingen i forbindelse med oppsigelse
 • Bistand i forbindelse med gjennomføring av drøftelses- og/eller forhandlingsmøte
 • Dialog og forhandlinger med arbeidstaker
 • Bruk av sluttavtaler
 • Bistand i forbindelse med rettslig prosess i domstolen
 • Vurdering av oppsigelsens grunnlag og ansiennitet
 • Bistand i forbindelse med drøftelses- og/eller forhandlingsmøte
 • Dialog og forhandlinger med arbeidsgiver
 • Bistand i forbindelse med rettslig prosess i domstolen

Er du arbeidstaker? Slik bistår vi deg:

 • Vurdering av oppsigelsens grunnlag og ansiennitet
 • Bistand i forbindelse med drøftelses- og/eller forhandlingsmøte
 • Dialog og forhandlinger med arbeidsgiver
 • Bistand i forbindelse med rettslig prosess i domstolen

Bli kjent med våre advokater

Sitat - Anne-Marthe

Våre advokater

Hva skjer når du tar kontakt med oss?

 • Du får en vurdering av behovet for advokatbistand.
 • Du får gode råd og juridisk støtte gjennom hele din sak.
 • Du får informasjon om hvilke rettigheter du har i din sak.

Dette lover vi deg

 • Du vil få ærlige og tydelige råd om muligheter, kostnader, risikoer og mulige resultater i din sak.
 • Du vil få bistand fra en dedikert og spesialisert advokat, som jobber sammen med deg for å oppnå et best mulig resultat.
 • Du vil få svar på alle dine spørsmål om arbeidsrett.
 • Dine interesser vil bli ivaretatt.
 • Du vil få en bekymring mindre.

Hvorfor bør du velge Codex Advokat?

 • Vi har bred erfaring innenfor arbeidsrettslige problemstillinger.
 • Vi er bistår deg uansett hvor i landet du befinner deg.
 • Vi er genuint interessert i å sørge for at våre klienter får en bekymring mindre.
 • Vi bistår deg som enten arbeidsgiver eller arbeidstaker, i prosesser for domstolene, i forhandlinger og ved behov for rene rådgivningstjenester.

Har du spørsmål knyttet til oppsigelse og ansiennitet? Snakk med oss.