Hjem
icon

Ulovlig fravær

En mann sitter med mobiltelefonen.

Grunnsteinen i de fleste arbeidsavtaler er at avtalt arbeid skal utføres til avtalt tid. Dersom den ansatte er fraværende i sitt arbeid uten gyldig grunn, vil dette ugyldige fraværet utgjøre et brudd på arbeidsavtalen. Men hva kan arbeidsgiver gjøre dersom en ansatt ikke møter på jobb? Kan ugyldig fravær gi grunnlag for oppsigelse eller avskjed? I denne artikkelen går vi gjennom lovene og konsekvensene for ulovlig fravær.

Dette får du vite om ulovlig fravær:

Hva er ulovlig fravær?

Fravær som ikke dokumenteres anses som ulovlig eller ulegitimert fravær.

Det er mange former for fravær på arbeidsplassen som er lovlig. Stort sett går det ut på hvorvidt fraværet kan dokumenteres eller ikke.

Gyldig fravær kan dokumenteres med blant annet:

Fravær fra arbeidsplassen

Grunnsteinen i de fleste avtaler er at avtalt arbeid skal utføres til avtalt tid. Fravær fra arbeidet kan ha gyldig grunn, for eksempel sykefravær eller permisjon. Men dersom arbeidstaker er fraværende i arbeidet uten gyldig grunn, vil fraværet utgjøre et brudd på arbeidsavtalen.

For sent fremmøte eller at arbeidsstedet forlates før arbeidstidens slutt anses som ulovlig fravær.

Dersom den ansatte har gyldig fraværsgrunn, men unnlater å underrette arbeidsgiver, vil også dette anses som ulovlig fravær. Beroende på omfanget av pliktbruddet, kan ulovlig fravær føre til oppsigelse eller avskjed.

Oppsigelse på grunn av ulovlig fravær?

Arbeidsgiver har i mange tilfeller mulighet til å gi oppsigelse dersom det foreligger ulovlig fravær fra arbeidstakerens side. I slike tilfeller bør arbeidsgiver gi den ansatte en skriftlig advarsel på forhånd.

Dersom det er snakk om små og eventuelle hyppige fravær, må det i utgangspunktet flere advarsler til før det vil være saklige å si opp arbeidstaker.

Avskjed på grunn av ulovlig fravær?

Ulovlig fravær kan danne grunnlag for både oppsigelse og avskjed. Vurderes oppsigelse eller avskjed som følge av ulovlig fravær, er det viktig at saken håndteres riktig sett fra begge parters ståsted.

Reglene for avskjed fremkommer i arbeidsmiljøloven. En avskjed er en streng reaksjon overfor en ansatt, og konsekvensene er store ettersom arbeidsforholdet opphører umiddelbart.

For at en avskjed skal være gyldig, må arbeidstakeren ha gjort seg skyldig i grovt pliktbrudd eller annet vesentlig mislighold arbeidsavtalen. Ulovlig fravær kan i noen tilfeller oppfylle begge vilkårene.

Når kan avskjed benyttes ved ulovlig fravær?

Når avgjørelsen for avskjed er riktig reaksjon overfor den ansatte, må arbeidsgiver foreta en skjønnsmessig helhetsvurdering. Arbeidsgiver må vurdere aspekter ved fraværet samt hvordan en eventuell avskjed vil påvirke den ansatte.

Momenter som må vektlegges ved vurdering av fraværet er:

  • Lengden og hyppigheten til fraværet
  • Grunnen til fraværet
  • Hvorvidt arbeidstakeren har fått advarsel for lignende forhold

Momenter som bør vektlegges ved vurdering av den ansatte er:

Har du spørsmål knyttet til ulovlig fravær? Snakk med oss.

Geir Kruge

Advokat og partner

Arbeids­rett

Alle advokater

Har du spørsmål om ulovlig fravær?

Kontakt oss