Hjem
icon

Alder og oppsigelse

En mann med skjegg står og ser ut i luften.

Først etter at en arbeidstaker har fylt 72 år, har arbeidsgiver rett til å gi oppsigelse på bakgrunn av arbeidstakers alder. Før dette har arbeidsgiver i utgangspunktet ikke rett til å gi en oppsigelse med grunnlag i alder. En slik oppsigelse ville blitt sett på som usaklig.

Dette får du vite om oppsigelse og alder:

Hvilke yrkesgrupper har lavere pensjonsalder?

Dersom arbeidstaker er under 72 år, vil høy alder i seg selv ikke gi grunnlag for en saklig oppsigelse. I visse tilfeller er det likevel lovlig å gi oppsigelse på grunn av alder selv om arbeidstaker ikke har fylt 72 år.

Enkelte yrkesgrupper har lavere pensjonsalder, slik som politibetjenter, brannmenn, flygere, sjøfolk og andre yrkesgrupper hvor det er nødvendig å ta hensyn til sikkerhet og/eller helse. Disse kan ta tas ut av tjeneste når pensjonsalderen er nådd. Her finnes ingen nedre aldersgrense.

Hva innebærer bedriftsintern aldersgrense?

I Norge er det lang tradisjon for å ha bedriftsintern aldersgrense. Dersom denne aldersgrensen blir gjort kjent for arbeidstaker og arbeidstaker har en tilfredsstillende pensjonsordning, vil en oppsigelse på bakgrunn av denne alderen ansees som saklig. Denne aldersgrensen kan imidlertid ikke settes lavere enn 70 år.

Et vilkår for at en slik oppsigelse skal ansees som saklig, er imidlertid at arbeidsgiver er konsekvent når det kommer til denne bedriftsinterne aldersgrensen. Poenget er at alle ansatte skal behandles likt. Kun ved enkelte unntakstilfeller, hvor det foreligger spesielle og tidsavgrensede behov, skal arbeidstaker få lov til å fortsette utover denne aldersgrensen.

Etter rettspraksis og forarbeidene til loven aksepteres det at inntil 10 % av de ansatte får lov til å fortsette etter den bedriftsinterne aldersgrensen. Denne grensen på 10 % gjelder over en periode på fem år.

Saksbehandling ved oppsigelse

Arbeidstaker har krav på skriftlig varsel om tidspunktet for fratreden. Dette varselet må sendes minst seks måneder i forveien, og oppsigelsestiden på minst seks måneder begynner å løpe den første i neste måned. Før varselet gis, skal arbeidsgiver så langt det er mulig kalle inn arbeidstakeren til en samtale, med mindre arbeidstakeren selv ikke ønsker det.

Dersom arbeidstakeren ønsker å fratre, gjelder en varslingsfrist på én måned. Kravet til skriftlighet vil da ikke gjelde.

Har du spørsmål knyttet til alder og oppsigelse? Snakk med oss.

Har du spørsmål om alder og oppsigelse?

Kontakt oss