Hjem
icon

Hvilke oppsigelses­frister gjelder?

Et rom med mange mennesker, der en mann rekker opp hånden.

Hva er de lovbestemte oppsigelsesfristene? Hva er det som bestemmer hvor lang en oppsigelsesfrist skal være? Denne artikkelen viser deg viktig informasjon og regler knyttet til oppsigelsesfrister.

Oppsigelsesfrister - Dette får du vite:

Hva er definisjonen på oppsigelsesfrister?

Arbeidsmiljøloven § 15-3 inneholder lovbestemte oppsigelsesfrister.

Med oppsigelsesfrister menes den perioden fra oppsigelse finner sted til tidspunktet arbeidstaker fratrer sin stilling.

De lovbestemte oppsigelsesfristene er i utgangspunktet gjensidige, dvs. at de gjelder uavhengig om oppsigelse gis fra arbeidsgiver eller arbeidstaker selv. I tillegg er de lovbestemte oppsigelsesfristene minimumskrav. Dvs. at det i utgangspunktet ikke er adgang til å avtale kortere oppsigelsesfrister enn hva aml. § 15-3 oppstiller.

Oppsigelsesfrister kan ofte fremstå forvirrende.
Rollen til våre advokater er å veilede deg gjennom hele prosessen og komme med gode råd underveis, slik at du får en bekymring mindre.

Hva er hovedregelen for oppsigelsesfrister?

Hovedregelen er en gjensidigeoppsigelsesfrist på en måned.

Dersom arbeidstaker har vært ansatt i selskapet, sammenhengende, i mer enn 5 år, øker den ansattes krav på oppsigelsestid. Ved mer enn 10 års ansiennitet i selskapet øker de lovbestemte fristene ytterligere. Da har den ansattes alder også betydning for oppsigelsestidens lengde. Bestemmelsen tar således sikte på å gi arbeidstakere med lang tilknytning til virksomheten et sterkere vern i form av lengre oppsigelsesfrister.

I tillegg gis eldre arbeidstakere med lang tjenestetid ytterligere vern ved forlengede oppsigelsesfrister.

Arbeidstakere som er over 50 år og har mer enn 10 års, sammenhengende, ansiennitet i selskapet, er oppsigelsestiden ved egenoppsigelse fremdeles 3 måneder.

Bestemmelsen fastsetter her et unntak fra utgangspunktet om gjensidighet, og opererer med forskjellige oppsigelsesfrister for arbeidsgiver og arbeidstaker.

Se tabelloversikt over de lovbestemte oppsigelsesfristene som fremkommer av aml. § 15-3:

Når brukes de lovbestemte oppsigelsesfristene?

De lovbestemte oppsigelsesfristene kommer til anvendelse dersom oppsigelsesfristene ikke er regulert i den ansattes individuelle arbeidskontrakt eller er fastsatt i tariffavtale.

I tillegg kan de lovbestemte oppsigelsesfristene påberopes av arbeidstaker dersom oppsigelsestiden som er avtalt i arbeidskontrakten gir arbeidstaker dårligere vern enn arbeidsmiljølovens frister.

Hvordan beregnes oppsigelsesfrister?

Oppsigelsesfristene må omfatte hele kalendermåneder og påbegynner måneden etter oppsigelsen er mottatt.

Dersom det imidlertid er avtalt frister utover minimumsbestemmelsene i aml. § 15-3, kan partene avtale at oppsigelsestiden regnes fra dato til dato.

Når kan det avtales andre oppsigelsesfrister?

Arbeidsgiver har lov til å tilby bedre vilkår for de ansatte, dvs. lengre oppsigelsesfrister enn lovens minimumskrav. En avtale om kortere oppsigelsesfrist enn hva som følger av lov vil imidlertid anses ugyldig.

Partene står imidlertid fritt til å avtale en kortere (eller lengre) oppsigelsestid etter oppsigelsen er gitt/mottatt.

Det er f.eks. ikke uvanlig at arbeidsgiver tillater tidligere fratreden dersom arbeidstaker har fått tilbud om ny stilling og selv ønsker å tiltre den nye stillingen før avtalt eller lovbestemt oppsigelsesfrist utløper.

At partene avtaler lengre oppsigelsestid enn hva som følger av lov eller arbeidskontrakt er mest vanlig i tilfeller hvor oppsigelse gis av arbeidsgiver med grunnlag i virksomhetens forhold (f.eks. ved nedbemanningsprosesser).

Hva skjer hvis du ikke overholder oppsigelsesfristen?

Dersom arbeidstaker ikke innvilges fritak før avtalt oppsigelsestid og likevel velger å fratrer sin stilling før oppsigelsestiden er utløpt, kan arbeidsgiver foreta trekk i lønn for erstatningsansvar selv om den ansatte ikke har erkjent ansvar. Det gjelder også selv om erstatningsansvar ikke er fastsatt ved dom.

Det motsatte kan også tenkes dersom den ansatte blir utestengt fra sitt arbeidssted i oppsigelsestiden uten å motta lønn. Arbeidstaker kan da kreve lønn for oppsigelsestiden.

Slik hjelper vi deg:
Vi bistår deg i alle spørsmål du måtte ha knyttet til oppsigelsesfrister.

Bli kjent med våre advokater

Sitat - Geir

Hva skjer når du tar kontakt med oss?

 • Du får en vurdering av behovet for advokatbistand.
 • Du får gode råd og juridisk støtte gjennom hele din sak.
 • Du får informasjon om hvilke rettigheter du har i din sak.

Dette lover vi deg

 • Du vil få ærlige og tydelige råd om muligheter, kostnader, risikoer og mulige resultater i din sak.
 • Du vil få bistand fra en dedikert og spesialisert advokat, som jobber sammen med deg for å oppnå et best mulig resultat.
 • Du vil få svar på alle dine spørsmål om arbeidsrett.
 • Dine interesser vil bli ivaretatt.
 • Du vil få en bekymring mindre.

Hvorfor bør du velge Codex Advokat?

 • Vi har bred erfaring innenfor arbeidsrettslige problemstillinger.
 • Vi er bistår deg uansett hvor i landet du befinner deg.
 • Vi er genuint interessert i å sørge for at våre klienter får en bekymring mindre.
 • Vi bistår deg som enten arbeidsgiver eller arbeidstaker, i prosesser for domstolene, i forhandlinger og ved behov for rene rådgivningstjenester.

Har du spørsmål knyttet til oppsigelsesfrister? Snakk med oss.

Geir Kruge

Advokat og partner

Arbeids­rett

Lasse Groven Egeberg

Senioradvokat

Arbeids­rett

Alle advokater