Hjem
icon

Prestasjonssvikt

Samtale mellom to ansatte.

Arbeidsgiver kan stille krav til kvaliteten på det arbeidet som den ansatte utfører. Manglende oppfyllelse kan i mange sammenhenger sees på som prestasjonssvikt. Men når kan dette gi grunnlag for oppsigelse? Her kan du lese mer om prestasjonssvikt hos ansatte, samt hvilke regler og konsekvenser som følger av dette.

Dette får du vite om prestasjonssvikt og oppsigelse:

Hvilke typer prestasjonssvikt kan gi grunnlag for oppsigelse?

Følgende prestasjonssvikt kan gi grunnlag for oppsigelse:

  • Dårlig kvalitet på arbeid på grunn av slurv og uforsiktighet
  • Liten effektivitet
  • Manglende omsetning og inntjening

Dersom oppsigelsen skjer på grunnlag av at arbeidstaker har gjort en feil, må denne feilen være av alvorlig karakter, og den må ha vært begått når arbeidstakeren har utført arbeidsoppgavene sine. I tillegg må skylden for feilen ligge hos arbeidstakeren, og arbeidsgiver må være direkte skadelidende som følge av feilen, for eksempel ved økonomisk tap eller tap av goodwill. En slik prestasjonssvikt kan gi saklig grunnlag for oppsigelse.

Det er imidlertid ikke slik at enhver prestasjonssvikt ved den ansatte vil gi grunnlag for oppsigelse. Arbeidsgiver står ikke fritt til å gi en oppsigelse kun for å ha mulighet til å ansette noen andre som kanskje er bedre kvalifisert.

Vurderingen av prestasjonssvikt avhenger av:

  • Hvorvidt den ansatte fortsatt er i prøvetid
  • Hvorvidt den ansatte over tid vil klare å tilegne seg nødvendig kunnskap for å utføre arbeidet

Saklighetskravet for oppsigelse i arbeidsmiljøloven § 15-7 stiller ingen vilkår om at den ansatte må kunne bebreides subjektivt for den sviktende arbeidsprestasjonen.

Hva kan forventes av den ansatte?

Som arbeidsgiver må du foreta en vurdering av hvorvidt den ansatte har prestert dårligere enn det som med rimelighet kan forventes av den ansatte.

Ved vurderingen bør det undersøkes om det foreligger ytre, unnskyldende omstendigheter, slik som for eksempel:

  • Uvanlig stor arbeidsmengde
  • Høyt arbeidstempo

Disse forholdene vil kunne være unnskyldende omstendigheter som gjør at det ikke foreligger saklig grunn til oppsigelse.

Det samme kan være tilfellet dersom:

  • Arbeidsgiver har ikke oppfylt sin rolle som arbeidsleder
  • Den ansatte mangler forutsetningene og kvalifikasjonene til å gjøre arbeidet

Slike tilfeller gjør at det ikke foreligger saklig grunn til oppsigelse eller avskjed.

Har arbeidstaker krav på opplæring eller tilrettelegging?

Arbeidsgiver plikter å gi den ansatte nødvendig opplæring og legge til rette for at den ansatte settes i best mulig posisjon til å løse arbeidsoppgavene.

Har arbeidstaker krav på alternativt arbeid?

I noen tilfeller av prestasjonssvikt kan det være aktuelt å tilby den ansatte annet, alternativt arbeid i stedet for oppsigelse. Dette kalles gjerne en endringsoppsigelse eller betinget oppsigelse.

En endringsoppsigelse må ha forankring i enten arbeidsgivers eller arbeidstakers forhold. I utgangspunktet skal en endringsoppsigelse gis dersom endringen i arbeidsforholdet er så stor at grunnlaget for arbeidsavtalen blir endret.

Har du spørsmål knyttet til prestasjonssvikt? Snakk med oss.

Har du spørsmål om prestasjonssvikt?

Kontakt oss