Hjem
icon

72 års grensen: Kan du bli sagt opp på grunn av alder?

Eldre mann som skriver på et papir.

Kan arbeidsgiver si opp en arbeidstaker på grunn av alder? Hvor går 72 års grensen? Denne artikkelen forklarer deg hvilke regler som gjelder etter lovverket.

Alt du trenger å vite om oppsigelse og 72 års grensen:

Er oppsigelsen saklig begrunnet?

Hovedregelen er at det må foreligge en saklig grunn for oppsigelse.

Oppsigelsen skal være saklig begrunnet, enten i virksomhetens-/arbeidsgivers forhold eller i arbeidstakers forhold.

Lovens aldersgrense: 72 års grensen

Som hovedregel kan ingen sies opp, utelukkende grunnet deres alder, før fylte 72 år.

En slik oppsigelse vil anses som usaklig. Det betyr samtidig at en arbeidsgiver, lovlig, kan si opp en ansatt etter fylte 72 år, grunnet alder. Bestemmelsen innebærer ingen plikt til å fratre, men en rett for arbeidsgiver til å bringe arbeidsforholdet til opphør.

70-årsgrensen ble, i 2015, hevet til 72 år. I tillegg kom en innsnevring av adgangen til å fastsette lavere aldersgrenser. Regjeringen ønsket å legge til rette for at eldre skal stå lenger i arbeidslivet, og ønsket med lovendringen å skape et arbeidsliv for alle, der seniorer ikke diskrimineres.

Unntak: Lavere bedriftsintern aldersgrense

Arbeidsmiljøloven har imidlertid åpnet for at arbeidsgiver kan fastsette lavere aldersgrenser enn lovens 72-årsgrense, dersom tre vilkår er oppfylt:

  1. Den lavere aldersgrensen må gjøres kjent for arbeidstakerne

Aldersgrensen må være konsekvent praktisert av arbeidsgiver

Aldersgrensen må være kombinert med en tilfredsstillende tjenestepensjonsordning

Den bedriftsinterne aldersgrensen kan imidlertid ikke settes lavere enn 70 år. I tillegg må lavere arbeidsgrense være saklig begrunnet og ikke uforholdsmessig inngripende.

Unntak: Lavere aldersgrense knyttet til helse og sikkerhet

Loven åpner for en lavere aldersgrense enn minimumsgrensen på 70 år (uten fastsatt nedre aldersgrense), i tilfeller der en slik lavere aldersgrense anses nødvendig av hensyn til helse og/eller sikkerhet på arbeidsplassen.

Eksempler kan tenkes i yrker der det stilles større krav til fysiske og psykiske egenskaper, som for eksempel politibetjenter som tjenestegjør ute og piloter. Merk at dette er en snever unntaksregel.

I tillegg må lavere arbeidsgrense av hensyn til helse og/eller sikkerhet være nødvendig for å ivareta et saklig formål og ikke uforholdsmessig inngripende.

Saksbehandlingsreglene

Hvordan gå frem ved opphør grunnet alder?

Arbeidstaker skal skriftlig varsles om tvungen fratredelse grunnet alder.

Kravet om skriftlig varsel kommer i tillegg til en avslutningssamtale med arbeidstaker. Fratreden kan tidligst kreves seks måneder etter den første dag i måneden, etter at varslet er kommet frem til arbeidstaker.

Hva må varselet inneholde?

Et varsel om tvungen fratredelse grunnet alder må være skriftlig og skal komme i stedet for en ordinær oppsigelse.

Varselet kan sammenlignes med et varsel ved opphør av midlertidig ansettelse. Det stilles ikke de samme formkrav som ved en ordinær oppsigelse. Varselet skal markere forskjellen mellom en ordinær oppsigelse og opphør på grunn av alder.

Det er verdt å merke seg at dersom arbeidstaker selv varsle om fratreden grunnet alder, stilles det ingen formkrav om skriftlighet.

Hva er fristen for å varsle? (Varslingsfrist)

Dersom arbeidsgiver ønsker at den ansatte skal fratre den måneden han eller hun fyller 72 år, må arbeidstaker motta varselet senest seks måneder før ønsket avgang. Varslingsfristen på seks måneder skal sikre at arbeidstaker får en rimelig periode til å forberede seg på avgangen.

Merk at arbeidstaker selv kan varsle om fratredelse grunnet alder med frist på kun en måned.

Hvordan avholde avslutningssamtale?

En avslutningssamtale kan sammenlignes med et ordinært drøftelsesmøte, og kommer i stedet for drøftelsesmøtet. Det stilles ingen krav til samtalens form eller innhold. I møtet kan partene drøfte hvorvidt arbeidstaker skal slutte eller eventuelt fortsette etter at aldersgrensen er passert.

Hva skjer hvis varsel ikke blir sendt i tide?

Dersom arbeidsgiver ikke varsler innen 6 måneder før arbeidstaker fyller 72 år, vil konsekvensen være at arbeidstaker ikke plikter å fratre før utløpet av seksmånedersfristen. At arbeidstaker i mellomtiden oppnår den bestemte aldersgrensen til bedriften, har således ingen betydning.

Dette kan Codex Advokat hjelpe deg med

  • Spørsmål knyttet til oppsigelse og 72 års grense
  • Rådgivning innen oppsigelse og frister

Har du spørsmål knyttet til oppsigelse og alder? Snakk med oss!