Hjem
icon

Oppsigelse: Fratredelses­avtaler og dagpenger

Avtaleinngåelse mellom to personer.

Som alternativ til oppsigelse, enten det skyldes forhold hos arbeidstaker eller virksomheten, kan partene bli enige om at arbeidsforholdet skal opphøre. Dette omtales gjerne som en fratredelsesavtale eller sluttavtale. Spørsmålet er om slike avtaler påvirker retten til å motta dagpenger fra NAV.

Viktige forhold du trenger å vite om fratredelsesavtaler og dagpenger:

Hva er fratredelsesavtale (sluttavtale)?

Med fratredelsesavtale eller sluttavtale menes gjerne en avtale mellom arbeidsgiver og arbeidstaker om opphør av arbeidstakers ansettelsesforhold i selskapet.

Slike avtaler inngås gjerne som et alternativ til oppsigelse. Enten på grunn av forhold ved virksomheten, som for eksempel ved behov for nedbemanning, eller på grunn av forhold ved den ansatte selv. Forhold ved den ansatte kan for eksempel være pliktbrudd eller brudd på arbeidsavtalen.

Da det er avtalefrihet i Norge, kan partene i utgangspunktet avtale hva de vil i en fratredelsesavtale eller sluttavtale.

Det vanlige er at partene blir enige om en eller annen form for økonomisk kompensasjon mot at arbeidstaker fraskriver seg retten til å kunne gå til søksmål mot arbeidsgiver senere på grunn av usaklig oppsigelse.

Ved arbeidsledighet kan du ha rett på dagpenger fra NAV.

Vilkårene for å ha rett til dagpenger er:

 1. Arbeidstiden må være redusert med minst 40 % (Ved oppsigelse er arbeidsledigheten som regel 100 %, med mindre du har fått en endringsoppsigelse med redusert stillingsprosent),
 2. Arbeidsinntekten må være redusert,
 3. Du må ha hatt en arbeidsinntekt på minst 0,75 G det siste året, eller 2,25 G de siste tre årene,
 4. Du må være reell arbeidssøker,
 5. Du må som hovedregel oppholde deg i Norge og være medlem av folketrygden og
 6. Du må være under 67 år

Får jeg dagpenger fra første dag jeg er arbeidsledig?

Ved inngåelse av fratredelsesavtale eller sluttavtale har partene som regel blitt enige om en dato for fratredelse og opphørstidspunkt.

Hvis fratredelsesavtalen er inngått som alternativ til oppsigelse som skyldes forhold ved virksomheten, har du som hovedregel krav på dagpenger fra dagen du både er registrert som arbeidssøker og har sendt søknad om dagpenger.

Dersom fratredelsesavtale eller sluttavtale er inngått som alternativ til oppsigelse på grunn av forhold ved den ansatte selv, har arbeidstakeren i utgangspunktet ikke rett til å få utbetalt dagpenger de første 12 ukene man er arbeidsledig. Denne venteperioden kalles gjerne "forlenget ventetid".

Merk at mange fratredelsesavtaler eller sluttavtaler ofte kan ha en verdi som er større enn oppsigelsestiden. Det er viktig å være klar over at du som hovedregel ikke har krav på dagpenger for perioden fratredelsesavtalen eller sluttavtalen er ment å kompensere for.

Det vil si at du som utgangspunkt ikke har rett til å motta dagpenger så lenge du har en inntekt etter fratredelsesavtalen.

Eksempel:

Fratredelsesavtalen har en økonomisk verdi på til sammen kr 100 000. Hvis månedslønnen din var kr 20 000 vil NAV ta utgangspunkt i at du har en økonomisk lønnskompensasjon i 5 måneder. Det betyr at du tidligst vil ha krav på dagpenger etter disse fem månedene. Dette gjelder selv om oppsigelsestiden din for eksempel var 1 eller 3 måneder.

Hvis fratredelsesavtalen i tillegg er inngått som alternativ til oppsigelse på grunn av forhold ved den ansatte selv, så vil det som hovedregel påløpe ytterligere 12 uker forlenget ventetid før du kan motta dagpenger.

Ved beregningen av hvor lenge NAV vurderer at man har økonomisk dekning etter fratredelsesavtalen tar NAV utgangspunkt i hva du hadde i brutto månedslønn. Denne beregningen vil derfor variere avhengig av brutto inntekt, samt den økonomiske verdien på fratredelsesavtalen. Det vil også være av betydning om den økonomiske kompensasjonen for eksempel er lønnserstatning, feriepenger eller oppreisningserstatning.

Har jeg krav på dagpenger ved inngåelse av fratredelsesavtale når jeg har fylt 67 år?

Arbeidsledige som har fylt 67 år oppfyller ikke kravene for å få dagpenger.

Dette skyldes at man fra fylte 67 år har krav på utbetaling av pensjon.

Dette kan Codex Advokat bistå deg med

Arbeidsgiver? Slik bistår vi deg:

 • Utarbeidelse av sluttavtale/fratredelsesavtale
 • Gjennomgang av hvilke punkter en fratredelsesavtale bør inneholde, og forslag til ulike alternativer
 • Forhandlinger med arbeidstaker om innholdet i avtalen

Arbeidstaker? Slik bistår vi deg:

 • Vurdering av innholdet i en fratredelsesavtale/sluttavtale
 • Forhandlinger med arbeidsgiver
 • Vurdering av hvordan avtalen kan påvirke eventuelle rettigheter hos NAV

Har du spørsmål knyttet til dagpenger og fratredelsesavtale? Snakk med oss.