Hjem
icon

Konkurs: Arbeidstakers rettigheter

Forretningskvinne ser konsentrert på PC-skjerm. Hvilke rettigheter har arbeidstakerne ved en bedrifts konkurs?

Når en bedrift går konkurs må dens midler fordeles på kreditorene. Det er viktig å være klar over hvilke rettigheter du som arbeidstaker har i en slik situasjon.

Dette får du vite om arbeidstakers rettigheter ved konkurs:

Hva skjer når bedriften går konkurs?

Ved konkursåpning vil det bli oppnevnt en bobestyrer av tingretten, ofte en advokat. Bobestyreren skal i sin tur ta over forvaltningen av virksomheten, herunder avgjøre om arbeidstakerne skal sies opp eller om det fortsatt er behov for arbeidskraft.

Hovedregelen er at boet automatisk trer inn i arbeidsavtalene.

Dersom boet trer inn i arbeidskontrakten fortsetter arbeidsforholdet, men med boet som arbeidsgiver.

Dersom boet ikke trer inn i arbeidskontrakten må det gis en skriftlig beskjed om det til deg som arbeidstaker, innen tre uker etter konkursåpning. Dersom boet ikke trer inn i arbeidsavtalene skal bostyrer gi arbeidstaker en skriftlig oppsigelse.

Selve arbeidsforholdet ditt vil da bli sagt opp etter de vanlige reglene i arbeidsmiljøloven. Du må deretter registrere deg som arbeidssøker hos NAV innen 14 dager etter du mottok beskjed om at boet ikke trer inn i arbeidsavtalen.

Bobestyrer kan svare på spørsmål om virksomheten og dens forfatning.

Hva skjer med lønnsutbetaling og andre arbeidsvederlag ved bedriftens konkurs?

Det er lite trolig at arbeidsgiver er i stand til å betale lønn og feriepenger ved konkurs. Som arbeidstaker er lønnskravet ditt likevel fortrinnsberettiget blant kreditorene. Statens lønnsgarantiordning etterser at arbeidstaker sikres de vederlag som virksomheten skylder, innenfor visse begrensninger.

Det er verdt å merke seg at dekningsgraden begrenses til 2 x grunnbeløpet.


Retten til lønn ved konkurs

Lønnsgarantien sikrer deg rett til inntil 1 måneders lønn etter konkursåpning.

Det vil si at dersom det blir åpnet konkurs 10. april, vil arbeidstaker få dekket lønn frem til og med 10. mai. Lønnskrav som har forfalt i løpet av de siste 12 månedene før fristdagen vil være dekningsberettiget under lønnsgarantien.

Fristdagen er den dagen konkursbegjæringen kom inn til tingretten.

Retten til feriepenger ved konkurs

Det gis dekning for feriepenger som er opptjent året før konkursåpning, samt opptjente feriepenger fra samme året som- og inntil konkursåpning. Det vil si at dersom virksomheten går konkurs i 2020, har du krav på feriepenger opptjent i 2019 og frem til konkursåpning.

Rett til andre vederlag ved konkurs

Arbeidstaker kan også kreve dekket rettmessig overtidsbetaling og provisjon under lønnsgarantiordningen. I tillegg kan renter og inndrivelseskostnader dekkes.

Når må lønnskravet fremsettes?

Kravet må fremsettes så snart som mulig etter konkursåpning. Dette er av hensyn til at krav som er eldre enn 12 måneder regnet fra konkursbegjæringen ikke dekkes. Kravet rettes til bobestyreren.

Det er viktig at arbeidstaker legger ved nødvendig dokumentasjon, slik som;

  • arbeidsavtale
  • lønnslipper
  • timelister
  • osv.

Bobestyreren har veiledningsplikt ved innsending av opplysninger tilknyttet lønnskravet.

Behandlingstid

Lønnskravene kontrolleres og vurderes av bobestyrer før det utformes en innstilling som sendes inn til NAV Lønnsgaranti for godkjenning. Behandlingstiden hos NAV er ofte 2–3 uker, men 10–12 måneder kan påregnes dersom grundigere undersøkelser av lønnskravene er nødvendig.

Advokatbistand ved virksomhetens konkurs

Det kan være krevende å vite hvor langt lønnsgarantien strekker seg ved arbeidsgivers konkurs. Et godt tips er derfor å søke veiledning hos advokat. Codex Advokat har flere advokater med inngående kjennskap til arbeidsrett.

Marte Nesje

Senioradvokat

Arbeidsrett

Arbeids­rett

Geir Kruge

Advokat og partner

Arbeids­rett

Alle advokater