Hjem
icon

Oppsigelse og lønnsgaranti­fond

Ung kvinne arbeider foran laptopen med noen dokumenter.

Dersom ansettelsesforholdet bringes til opphør som følge av konkurs, vil arbeidsgiver som oftest ikke være i stand til å utbetale lønn og feriepenger til arbeidstakerne. I slike tilfeller vil arbeidstaker kunne sikres utbetaling av lønn og feriepenger gjennom lønnsgarantiordningen.

Dette får du vite om oppsigelse og lønnsgarantifond:

Hva er lønnsgarantiordningen?

Statens lønnsgarantiordning er en ordning som skal sikre at de ansatte får utbetalt lønn og feriepenger.

Dette er aktuelt i de tilfeller hvor det ikke er nok midler i konkursboet.

Ordningen er regulert av lov om statsgaranti for lønnskrav ved konkurs (lønnsgarantiloven), og administreres av NAV lønnsgaranti.

Hva dekkes av lønnsgarantiordningen?

Lønnsgarantiordningen omfatter forfalte krav på lønn og annet vederlag for arbeid i tjenesteforhold, herunder feriepenger, pensjonskrav, tapt arbeidsvederlag, samt mulig renter og kostnader ved inndrivelse av slike krav.

Kravene dekkes i den utstrekning de har fortrinnsrett etter dekningsloven kapittel 9. Det er i tillegg en begrensning som innebærer at arbeidstaker kun kan få dekket opp til to ganger folketrygdens grunnbeløp på fristdagen.

Til tross for at kravene har fortrinnsrett i boet, er det andre begrensninger som kan gjelde for dekning av krav under lønnsgarantiordningen. Hvilke begrensninger som gjelder vil bli nærmere redegjort for nedenfor.

Lønn

Lønnsgarantiordningen dekker for det første lønn i inntil seks måneder. Lønnsbegrepet omfatter blant annet fastlønn, prestasjonslønn, overtidsgodtgjørelse, skifttillegg, og vakttillegg. Ordningen dekker kun lønn som er forfalt i løpet av de siste 12 måneder før fristdagen. Fristdagen er den dagen tingretten mottok konkursbegjæringen.

Pensjon

Arbeidstaker kan kreve dekket pensjonsytelser for inntil 6 måneder. Det er en forutsetning at det gjelder krav på pensjon mot arbeidsgiver, og at pensjonskravet har direkte tilknytning til arbeidstakers ansettelsesforhold.

Feriepenger

Arbeidstaker har videre krav på å få dekket feriepenger som er opptjent samme år som fristdagen, samt året før. Dersom fristdagen er 30. november 2020, vil man ha krav på dekning av feriepenger opptjent i 2020, og 2019. Lønn for ikke-avviklet ferie kan også kreves dekket gjennom ordningen.

Erstatning for tapt arbeidsvederlag

Arbeidstaker kan kreve dekket krav som gjelder erstatning for tapt arbeidsvederlag. Dette kan for eksempel være erstatningskrav i saker der arbeidstaker har gått til søksmål mot arbeidsgiver for usaklig oppsigelse. Det vil bli foretatt en selvstendig vurdering av hvorvidt det foreligger en usaklig oppsigelse, eller urettmessig avskjed. Dette uavhengig av om det er avsagt dom i saken. En dom vil derimot være et moment i vurderingen.

Inndrivelseskostnader og renter

Arbeidstaker har videre rett til å få dekket krav på erstatning for kostnader ved inndrivelse av krav om arbeidsvederlag. Dette kan være kostnader som arbeidstaker eller en arbeidstakerorganisasjon har hatt i forbindelse med inndrivelse av arbeidsvederlag. Dette kan f.eks. være kostnader i forbindelse med påkrav eller forliksklage. Det er kun kostnader som er pådratt etter konkursåpning som kan kreves dekket.

Arbeidstaker kan også kreve renter av dekningsberettigede krav. Merk at ordningen dekker kun renter som er påløpt frem til fristdagen, og ikke etter dette tidspunkt. Renter etter dette tidspunkt kan meldes inn, men vil bli ansett som en uprioritert fordring.

Lønn i oppsigelsestiden

Arbeidstaker vil kunne kreve dekket lønn i inntil én måned regnet fra den dagen det ble åpnet konkurs hos arbeidsgiver. Dette gjelder også i de tilfeller hvor arbeidstaker i utgangspunktet har krav på lenger oppsigelsestid, fordi det er avtalt eller lovfestet.

Dette kan Codex Advokat bistå deg med

  • Spørsmål knyttet til oppsigelse og lønnsgaranti
  • Juridisk rådgivning
  • Støtte i sak

Har du spørsmål knyttet til oppsigelse og lønnsgaranti? Snakk med oss.