Hjem
icon

Feriepenger – hvor mye får du?

Kvinne beregner feriepenger på PC.

Når sommeren nærmer seg er det mange som ser fram til å få utbetalt feriepengene sine. Regelverket rundt feriepenger og hvor mye du har rett på, oppfattes ofte som komplisert og vanskelig å forstå. Følgende oversikt tar derfor sikte på å redegjøre for de viktigste reglene rundt feriepenger.

Alt du trenger å vite om feriepenger:

Hva er feriepenger?

Det følger av ferieloven at arbeidstakere har rett på ferie og tilhørende feriepenger.

Ferieloven gir imidlertid ikke rett til lønnet ferie.

Som følge av dette sparer arbeidsgiver opp en sum av arbeidstakers lønn som er ment å dekke lønnstrekket i forbindelse med ferieavvikling. Feriepenger er altså et oppspart beløp som skal utbetales når arbeidstaker tar ut ferie, som følge av det samtidige lønnstrekket i forbindelse med ferieavviklingen.

Ferieloven er et komplekst lovverk som kan være vanskelig å få oversikt over.
Rollen til advokaten er å veilede deg gjennom lovverket, og forklare deg hva dine rettigheter er.

Hvem har rett på feriepenger?

For å ha rett på feriepenger må du være arbeidstaker, herunder utføre arbeid i annens tjeneste. Selvstendig næringsdrivende og frilansere har derfor i utgangspunktet ikke rett på feriepenger.

Hvordan beregnes feriepenger?

Feriepengene beregnes av feriepengegrunnlaget. Med feriepengegrunnlaget menes bruttolønnen opptjent det foregående året, herunder opptjeningsåret. Eksempelvis vil bruttolønnen for 2019 utgjøre feriepengegrunnlaget for 2020.

Med bruttolønn i denne sammenhengen menes arbeidstakers ordinære lønn og enkelte tillegg som overtid, skifttillegg og bonusordninger for arbeidsinnsats opptjent i året før arbeidstaker tar ut ferie. Diverse godtgjørelser tilknyttet diett, losji og reising regnes ikke med i feriepengegrunnlaget.

Det er verdt å merke seg at dersom du har byttet jobb, og ønsker å ta ut ferie hos ny arbeidsgiver, vil du hverken motta lønn eller feriepenger av ny arbeidsgiver under ferieavviklingen. Dette følger av at du trekkes i lønn i forbindelse med ferieavvikling, og at du ikke har opparbeidet deg rett til feriepenger hos ny arbeidsgiver.

Mange som starter i sin første jobb, for eksempel etter endte studier, vil derfor ikke ha rett på lønn og feriepenger fra arbeidsgiver ved ferieavvikling det første året i jobb.

Hvor mye feriepenger får du?

Hvor mye feriepenger du får kommer an på flere variabler.

Først og fremst vil beløpet komme an på feriepengegrunnlaget – altså hvor mye du har tjent året i forveien.

Videre kommer beløpet an på hvor mange uker ferie du har. Utgangspunktet i ferieloven er at arbeidstakere har krav på minst fire uker og en dag ferie. For det tilfellet en arbeidstaker har ferierettighetene etter ferieloven – altså årlig ferie på fire uker og en dag, er feriepengesatsen 10,2 prosent av bruttolønnen i opptjeningsåret.

Det vil si at feriepengene utgjør 10,2 prosent av bruttolønnen det foregående året. Det er verdt å merke seg at prosentsatsen på 10,2 prosent er en minstesats. Følgelig kan det mellom arbeidsgiver og arbeidstaker avtales en høyere sats.

Det vanligste er likevel at arbeidstakere har rett på fem uker ferie som følge av tariffavtale, eller gjennom avtale med arbeidsgiver. Når den ansatte har rett på fem uker ferie skal feriepengesatsen være 12 prosent. Grunnen til at feriepengesatsen varierer med antallet ferieuker kommer av at jo mere ferie man har rett på, jo flere dager med lønnstrekk skal feriepengene kompensere for.

Arbeidstakere over 60 år har rett på en ekstra ferieuke hvert år.

Det innebærer at feriepengesatsen forhøyes med 2,3 prosent. Følgelig blir feriepengesatsen for en arbeidstaker med fire uker og en dag ferie 12,5 prosent, mens feriepengesatsen for en arbeidstaker med rett til 5 ukers ferie blir 14,3 prosent.

Er feriepenger skattefrie?

En vanlig misforståelse er at feriepenger er skattefrie.

Hovedregelen er at feriepenger er fritatt for forskuddstrekk. Det vil si at feriepengene er fritatt skattetrekk når de utbetales. Feriepengene føres likevel opp som skattepliktig inntekt på selvangivelsen, og blir følgelig medregnet i skatteoppgjøret året etter.

Ved utbetaling av feriepenger samme året som de tjenes opp, altså utbetaling av feriepenger i opptjeningsåret, vil feriepengene bli underlagt forskuddstrekk på lik linje som ordinær lønn.

Når utbetales feriepengene?

Ferielovens utgangspunkt er at feriepengene skal utbetales ved siste lønningsdag før ferien etter hvert som ferien avvikles gjennom året. Dette gjelder særlig for arbeidstakere med timelønn.

Det som likevel i praksis er mest vanlig, er at arbeidsgiver utbetaler feriepengene samlet én gang i året – gjerne i mai eller juni, selv om en arbeidstaker velger å avvikle ferie på et annet tidspunkt.

Det er verdt å merke seg at det er særskilte regler som gjelder dersom arbeidstaker slutter i jobben. Hovedregelen i ferieloven § 11 (3) at feriepengene ved oppsigelse skal utbetales siste vanlige lønningsdag før fratreden.

Ved oppsigelse fra arbeidstaker er det også vanlig at feriepengene utbetales i opptjeningsåret – altså at feriepengene utbetales samme år som de blir opptjent. Når feriepengene utbetales i opptjeningsåret skal det foretas forskuddstrekk, og beløpet til utbetaling vil følgelig reduseres tilsvarende skattetrekket. Av denne grunn er det ikke uvanlig at arbeidsgiver og arbeidstaker avtaler at feriepengene for opptjeningsåret skal utbetales året etter.

Slik hjelper vi deg:
Våre advokater svarer deg på alle spørsmål du måtte ha knyttet til feriepenger.

Dette kan Codex Advokat hjelpe deg med:

 • Beregning av feriepenger og se tidspunkt for skattetrekk
 • Rådgivning og lang erfaring innen arbeidsrett
 • Alle spørsmål innen ferie og feriepenger

Bli kjent med våre advokater

Sitat - Vegard

Hva skjer når du tar kontakt med oss?

 • Du får en vurdering av behovet for advokatbistand.
 • Du får gode råd og juridisk støtte gjennom hele din sak.
 • Du får informasjon om hvilke rettigheter du har i din sak.

Dette lover vi deg

 • Du vil få ærlige og tydelige råd om muligheter, kostnader, risikoer og mulige resultater i din sak.
 • Du vil få bistand fra en dedikert og spesialisert advokat, som jobber sammen med deg for å oppnå et best mulig resultat.
 • Du vil få svar på alle dine spørsmål om arbeidsrett.
 • Dine interesser vil bli ivaretatt.
 • Du vil få en bekymring mindre.

Hvorfor bør du velge Codex Advokat?

 • Vi har bred erfaring innenfor arbeidsrettslige problemstillinger.
 • Vi er bistår deg uansett hvor i landet du befinner deg.
 • Vi er genuint interessert i å sørge for at våre klienter får en bekymring mindre.
 • Vi bistår deg som enten arbeidsgiver eller arbeidstaker, i prosesser for domstolene, i forhandlinger og ved behov for rene rådgivningstjenester.

Har du noen spørsmål knyttet til feriepenger? Snakk med oss.