Hjem
icon

Krav på ny ferie ved sykdom i ferien

Ung blond kvinne som slapper av mot en glassvegg.

Det er ikke sjelden at arbeidstaker blir syk før eller under ferieavviklingen. Spørsmålet som oppstår i den forbindelse er hvorvidt arbeidstaker i slike tilfeller kan kreve at ferien utsettes. Dette reguleres av ferieloven § 9 nr. 1.

Alt du trenger å vite om ferie ved sykdom:

Syk før ferien?

Ferieloven § 9 nr. 1 fastslår at dersom arbeidstaker blir syk før ferien er påbegynt, kan han/hun kreve at ferien utsettes forutsatt at følgende vilkår er oppfylt:

  1. Arbeidstaker må fremlegge sykemelding
  2. Arbeidstaker må være helt arbeidsufør
  3. Arbeidstaker må fremlegge sykemelding
  4. Arbeidstaker må være helt arbeidsufør

Arbeidstaker må for det første kunne fremlegge sykemelding innen utløpet av siste arbeidsdag før ferien.

Det kreves at arbeidstaker er 100 % sykemeldt.

Blir arbeidstaker for eksempel 50 % sykemeldt, vil ikke dette gi rett til utsettelse.

Må du være sykemeldt hele ferien?

Det er ikke et krav at man er sykemeldt hele den fastsatte ferieperioden, og det er tilstrekkelig at arbeidstaker er sykemeldt deler av ferien.

Dersom arbeidstaker blir syk deler av ferien, vil man likevel kun kreve utsettelse av hele ferien. Det betyr at hvis man krever utsettelse, vil man måtte møte til arbeid etter at sykemeldingen har utløpt.

Arbeidsgiver vil i slike tilfeller måtte betale arbeidstaker full lønn når arbeidstaker er tilbake på jobb. Dette til tross for at man ikke har arbeidsoppgaver å tilby arbeidstaker i denne perioden.

Når må krav om utsettelse fremsettes?

Arbeidstaker som blir 100 % sykemeldt før ferien, må fremsette krav om utsettelse av ferien senest innen siste arbeidsdag han/hun skulle hatt før ferien. Merk at kravet må dokumenteres med sykemelding samtidig som det fremsettes. Har ikke arbeidstaker fremsatt slikt krav i tide, vil arbeidsgiver kunne avvise krav om utsettelse av ferie.

Det er viktig å merke seg at arbeidstaker og arbeidsgiver kan avtale utsettelse av deler av ferien, dersom arbeidstaker ikke var syk hele ferieperioden.

Syk i ferien?

Arbeidstaker som blir syk i ferien, kan som utgangspunkt kreve at denne delen av ferien utsettes og avvikles senere i ferieåret. I likhet med tilfellet hvor arbeidstaker blir syk før ferien, er det enkelte vilkår som må være til stede for å kunne kreve utsettelse.

Arbeidstaker må for det første kunne fremlegge sykemelding som dokumenterer at hun/han er sykemeldt.

Det er et vilkår at arbeidstaker er helt arbeidsufør. Det gis ikke utsettelse ved gradert sykemelding. Blir arbeidstaker for eksempel 50 % sykemeldt, vil ikke dette gi rett til utsettelse.

Kan du kreve deler av ferien utsatt?

Arbeidstaker kan kreve at deler av ferien utsettes, dersom man blir syk i ferien. Blir arbeidstaker for eksempel syk to dager, vil man kunne kreve disse to dagene avviklet på et senere tidspunkt i ferieåret.

Når må du fremsette krav om utsettelse?

Arbeidstaker må fremlegge sykemelding og kreve ferien utsatt uten ugrunnet opphold etter at man er tilbake på jobb.

Det er dermed ingen automatikk i at man får utsettelse, og det stilles krav til at arbeidstakeren selv krever utsettelse av ferien. Dette betyr at arbeidstaker må fremsette kravet innen rimelig tid, og ikke vente for lenge etter at man har gjenopptatt arbeidet.

Når kan den utsatte ferien avvikles?

Dersom ferien eller enkelte feriedager utsettes vil arbeidstaker måtte avvikle ferien senere i ferieåret.

Ferieloven § 7 nr. 3 gir likevel partene adgang til å avtale at 12 virkedager skal overføres til året etter.

Det følger også av ferieloven § 7 nr. 3 annet ledd at ferie som ikke er avviklet på grunn av arbeidstakers sykdom eller foreldrepermisjon innen utløpet av ferieåret, skal overføres til det påfølgende ferieår.

Dette kan Codex Advokat bistå deg med

  • Rådgivning angående ferieloven
  • Spesialister innen arbeidsrett

Har du spørsmål knyttet til ferie ved sykdom? Snakk med oss.

Geir Kruge

Advokat og partner

Arbeids­rett

Lasse Groven Egeberg

Senioradvokat

Arbeids­rett

Alle advokater