Hjem
icon

Arbeidstakers opptreden på jobb

Kvinne som smiler til kameraet.

Det er som oftest mest fokus på hvilket ansvar arbeidsgiver har overfor arbeidstakerne. Men som arbeidstaker har man påvirkningskraft på arbeidsforholdene og arbeidsmiljøet. Det finnes derfor regler for arbeidstakers opptreden på jobb som er viktig å kjenne til.

Kort oppsummert så skal arbeidstaker overholde arbeidsplikten, lydighetsplikten og lojalitetsplikten.

Alt du trenger å vite om arbeidstakers opptreden på jobb:

Arbeidsplikten

Som arbeidstaker i en bedrift har man en plikt til å utføre de arbeidsoppgaver som fremgår av arbeidskontrakten, bedriftsintern praksis, samt øvrige avtaler mellom arbeidsgiver og arbeidstaker.

Arbeidsgiver styringsrett gir arbeidsgiver adgang til å lede, fordele og organisere arbeidet.

Omfanget av arbeidsgivers styringsrett avhenger av hva som fremgår av arbeidskontrakten og øvrige reguleringer.

En nærmere redegjørelse for hvilke arbeidsoppgaver som skal utføres vil ofte fremgår av en stillingsbeskrivelse, eller stillingsutlysningen. Det kan også være veiledende å se på hvilke arbeidsoppgaver som vanligvis knytter seg til den aktuelle stillingen.

Eksempler på hva arbeidsplikten omfatter er oppmøte på arbeidsplassen til avtalt tid, gjennomføring av pålagte arbeidsoppgaver, overholdelse av instrukser for hvordan arbeidsoppgavene skal gjennomføres, samt overholdelse av kvalitetskrav til arbeidet.

Arbeidstaker har også en medvirkningsplikt etter arbeidsmiljøloven § 2-3. Medvirkningsplikten innebærer blant annet utforming, gjennomføring og oppfølging av virksomhetens HMS-arbeid, samt sørge for å varsle til arbeidsgiver dersom det forekommer trakassering eller diskriminering på arbeidsplassen.

Slik hjelper vi deg:
Vi bistår deg som arbeidstaker slik at du blir klar over dine rettigheter og plikter på jobb.

Lydighetsplikten

I forlengelse av arbeidsplikten følger lydighetsplikten.

Lydighetsplikten innebærer at arbeidstaker har plikt til å respektere og følge opp arbeidsoppgaver og instrukser innenfor arbeidspliktens omfang.

Lydighetsplikten innebærer også at arbeidstaker skal etterfølge instrukser og normer om oppførsel på arbeidsplassen. For eksempel vil det ofte fremgå av bedriftsinterne regler at man skal avstå fra å være beruset eller alkoholpåvirket på jobb.

Krenkende oppførsel overfor overordnede eller kolleger vil også kunne medføre brudd på lydighetsplikten.

Dersom en ansatt avstår fra å utføre visse arbeidsoppgaver av hensyn til samfunnsmessige – eller religiøse oppfatninger, vil dette som regel medføre brudd på arbeidsplikten, og derav lydighetsplikten.

Som utgangspunkt må det derfor foreligge rettslig grunnlag for å kunne bli unntatt å utføre arbeidsoppgaver som ellers følger av ansettelsesforholdet.

Et eksempel på en slik reservasjonsrett er ekteskapsloven § 13(2), der det fremgår at en prest kan nekte å foreta vigsel dersom "en av brudefolkene ikke er medlem av trossamfunnet eller livssynssamfunnet, eller ingen av dem tilhører menigheten".

Ved såkalt ordrenekt – altså at arbeidstaker motsetter seg å etterfølge arbeidsplikten og lydighetsplikten uten å ha reservasjonsrett til det, kan arbeidsgiver ha saklig grunn til oppsigelse eller avskjedigelse.

Lojalitetsplikten

Det er av vesentlig betydning for arbeidsforholdet ar arbeidstaker overholder sin lojalitetsplikt.

Lojalitetsplikten går ut på at arbeidstaker skal ivareta arbeidsgiverens interesser.

Arbeidstaker skal med andre ord avstå fra å handle på en måte som kan skade arbeidsgivers interesser. Lojalitetsplikten må ses i sammenheng med at et arbeidsforhold skal være tillitsbasert.

Lojalitetspliktens innhold og omfang

Lojalitetspliktens omfang vi ofte variere med arbeidstakers stilling. Eksempelvis vil lojalitetsplikten ofte praktiseres strengere i en ledende stilling sammenlignet med en mer underordnet stilling.

Lojalitetsplikten nærmere innhold vil variere. Et klassisk eksempel er at man som arbeidstaker skal avstå fra å komme med ytringer som er skadelig for arbeidsgiver. Slike ytringer kan eksempelvis være negativ omtale i sosiale medier eller direkte til kunder.

Lojalitetsplikten innebærer også at man skal avstå fra å utføre arbeid for konkurrerende virksomhet. Dette betyr at arbeidstaker under ansettelsesforholdet skal avstå fra å for eksempel overføre kunder og ansatte til konkurrerende virksomhet.

Arbeidstaker skal også avstå fra å la eventuelle verv og bistillinger gå utover arbeidsplikten.

Varigheten på lojalitetsplikten kan strekke seg utover selve ansettelsesforhold ved såkalte konkurranseklausuler, altså bestemmelser i arbeidskontrakten som setter begrensninger på arbeidstakers mulighet til å starte konkurrerende virksomhet, eller å bli ansatt i konkurrerende virksomhet. (les mer om konkurranseklausuler her)

Begrensninger i lojalitetsplikten

Lojalitetspliktens utstrekning begrenses av den grunnlovfestede ytringsfriheten. Dette innebærer at arbeidstaker kan ytre seg på vegne av seg selv så lenge det ikke ytringene ikke er taushetsbelagt eller på annen måte er ment å skade arbeidsgivers virksomhet. Grensen mellom ytringsfrihet og lojalitetsplikt er ellers underlagt en konkret vurdering.

En videre begrensning på lojalitetsplikten følger av arbeidstakers plikt til å varsle om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen etter aml. § 2-4 (1). Ved varsling foreligger det likevel krav til fremgangsmåte som må overholdes av arbeidstakeren.

Konsekvenser ved brudd på lojalitetsplikten

Brudd på lojalitetsplikten medfører nødvendigvis et tillitsbrudd mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Tillit i arbeidsforholdet er en grunnleggende forutsetning for et vellykket arbeidsforhold. Brudd på lojalitetsplikten kan derfor gi grunnlag for oppsigelse eller avskjed.

Slik hjelper vi deg:
Vi bistår deg som arbeidsgiver med å kartlegge om du kan ha grunnlag til oppsigelse av en ansatt.

Oppsummering

Som alle parter i ethvert kontraktsforhold, har og arbeidstaker og arbeidsgiver gjensidige plikter.

Det er viktig at arbeidstaker er bevisst på arbeidsplikten, lydighetsplikten og lojalitetsplikten, da brudd på disse kan medføre oppsigelse eller avskjedigelse.

Hvorvidt det foreligger saklig grunnlag for oppsigelse eller avskjedigelse vil som oftest bero på en konkret vurdering, avhengig av hvor grovt pliktbruddet er.

Slik hjelper vi deg:
Vi svarer deg på alt du måtte lure på knyttet til arbeidstakers plikter og rettigheter på jobb.

Dette kan Codex Advokat hjelpe deg med

 • Vi bistår deg gjerne dersom du har spørsmål i tilknytning til arbeidstakers opptreden på jobb.
 • Codex Advokat har flere advokater med inngående kjennskap til arbeidsrett.

Bli kjent med våre advokater

sitat-lasse

Hva skjer når du tar kontakt med oss?

 • Du får en vurdering av behovet for advokatbistand.
 • Du får gode råd og juridisk støtte gjennom hele din sak.
 • Du får informasjon om hvilke rettigheter du har i din sak.

Dette lover vi deg

 • Du vil få ærlige og tydelige råd om muligheter, kostnader, risikoer og mulige resultater i din sak.
 • Du vil få bistand fra en dedikert og spesialisert advokat, som jobber sammen med deg for å oppnå et best mulig resultat.
 • Du vil få svar på alle dine spørsmål om arbeidsrett.
 • Dine interesser vil bli ivaretatt.
 • Du vil få en bekymring mindre.

Hvorfor bør du velge Codex Advokat?

 • Vi har bred erfaring innenfor arbeidsrettslige problemstillinger.
 • Vi er bistår deg uansett hvor i landet du befinner deg.
 • Vi er genuint interessert i å sørge for at våre klienter får en bekymring mindre.
 • Vi bistår deg som enten arbeidsgiver eller arbeidstaker, i prosesser for domstolene, i forhandlinger og ved behov for rene rådgivningstjenester.

Har du spørsmål knyttet til arbeidstakers opptreden på jobb? Snakk med oss.

Lasse Groven Egeberg

Senioradvokat

Arbeids­rett

Geir Kruge

Advokat og partner

Arbeids­rett

Alle advokater