Hjem
icon

Kan overtid inkluderes i fastlønnen?

Kvinne som ser på en PC-skjerm.

Hovedregelen er at overtidstillegget skal utbetales som et tillegg til lønnsutbetalingen. For noen arbeidstakere er det likevel slik at overtidstillegget er inkludert i fastlønnen.

Regler om fastlønn - Dette får du vite:

Når har du krav på overtidsbetaling?

Når arbeidstaker arbeider utover alminnelige arbeidstid, så følger det av arbeidsmiljøloven § 10-6(11) at det skal betales et tillegg til den lønn arbeidstakeren har for tilsvarende arbeid i den alminnelige arbeidstiden. Overtidstillegget skal være minst 40 %. Dersom man har en timelønn på kr. 200,- vil overtidstillegget utgjøre kr. 80.

Ifølge arbeidsmiljøloven § 10-4(1) må den alminnelige arbeidstiden ikke overstige ni timer i løpet av 24 timer og 40 timer i løpet av syv dager. Det er altså arbeid utover dette som gir arbeidstaker rett til overtidsbetaling og overtidsgodtgjørelse.

Dersom virksomheten er bundet av tariffavtale kan den alminnelige arbeidstiden være fastsatt til 7,5 timer i løpet av 24 timer og 37,5 i løpet av sju dager. Da vil arbeidstaker kunne ha rett til overtidsbetaling fra et tidligere tidspunkt, enn det som arbeidsmiljøloven gir anvisning på.

Slik hjelper vi deg:

Våre advokater bistår deg i alle spørsmål du måtte ha knyttet til overtidsarbeid og lønn.

Unntak fra regelen om overtid

Noen arbeidstakere kan være unntatt arbeidsmiljølovens regler om overtid.

Dette gjelder arbeidstakere som innehar en ledende eller særlig uavhengig stilling etter arbeidsmiljøloven § 10-12.

Hvorvidt arbeidstakers stilling er å anse som ledende eller særlig uavhengig vil være gjenstand for en konkret vurdering hvor blant annet stillingens faktiske innhold og funksjon vil være relevante momenter.

Overtid inkludert i fastlønnen

Når arbeidstakeren har arbeidet overtid skal dette som utgangspunkt utbetales som et tillegg, og arbeidstaker skal motta overtidsgodtgjørelse i tillegg til ordinær lønn. I den anledning oppstår det ofte spørsmål om hvorvidt man kan avtalefeste at overtidsgodtgjørelsen skal være inkludert i arbeidstakers fastlønn.

Arbeidsmiljøloven § 10-6 (11) er ikke til hinder for at det avtales et fast tillegg i lønnen som er ment til å dekke opp for eventuell overtidsarbeid.

Dette forutsetter imidlertid at faktisk utført overtidsarbeid blir kompensert med full lønn og et tillegg på minst 40 %.

Det betyr at arbeidsgiver vil måtte påse at det avtalte tillegget faktisk dekker det arbeidstaker ville hatt krav på, dersom overtidsbetalingen hadde blitt beregnet på ordinær måte.

Har arbeidstaker arbeidet overtid utover det som det avtalte tillegget dekker, vil arbeidsgiver være nødt til å betale arbeidstaker en tilleggskompensasjon. Arbeidsavtalen bør derfor angi hva som er arbeidstakers grunnlønn og hva det avtalt tillegget utgjør.

Slik hjelper vi deg:

Sammen med deg utformer vi en arbeidsavtale som er tilfredsstillende for begge parter.

Dette kan Codex Advokat bistå deg med

 • Rådgivning knyttet til overtid og fastlønn
 • Spesialister innen arbeidsrett

Bli kjent med våre advokater

Sitat - Geir

Hva skjer når du tar kontakt med oss?

 • Du får en vurdering av behovet for advokatbistand.
 • Du får gode råd og juridisk støtte gjennom hele din sak.
 • Du får informasjon om hvilke rettigheter du har i din sak.

Dette lover vi deg

 • Du vil få ærlige og tydelige råd om muligheter, kostnader, risikoer og mulige resultater i din sak.
 • Du vil få bistand fra en dedikert og spesialisert advokat, som jobber sammen med deg for å oppnå et best mulig resultat.
 • Du vil få svar på alle dine spørsmål om arbeidsrett.
 • Dine interesser vil bli ivaretatt.
 • Du vil få en bekymring mindre.

Hvorfor bør du velge Codex Advokat?

 • Vi har bred erfaring innenfor arbeidsrettslige problemstillinger.
 • Vi er bistår deg uansett hvor i landet du befinner deg.
 • Vi er genuint interessert i å sørge for at våre klienter får en bekymring mindre.
 • Vi bistår deg som enten arbeidsgiver eller arbeidstaker, i prosesser for domstolene, i forhandlinger og ved behov for rene rådgivningstjenester.

Har du spørsmål knyttet til overtid og fastlønn? Snakk med oss!

Geir Kruge

Advokat og partner

Arbeids­rett

Lasse Groven Egeberg

Senioradvokat

Arbeids­rett

Alle advokater