Hjem

Permittere eller nedbemanne?

Av: Codex Advokat

Flere bedrifter har vært nødt til å permittere de ansatte i forbindelse med Covid-19 og de offentlige tiltak som ble iverksatt som følge av dette. En problemstilling som flere bedrifter nå står overfor er hvorvidt man skal opprettholde permitteringen eller beslutte å gjennomføre nedbemanning.

Eldre forretningskvinne ser alvorlig inn i kameraet.

Viktige forhold du trenger å vite om permittering eller nedbemanning:

Hva er permittering?

Permittering innebærer at en eller flere ansatte midlertidig, helt eller delvis blir løst fra arbeidsplikten, fordi virksomheten har besluttet å redusere eller stanse driften.

Dette kan skyldes nedgang i ordretilgang, mangel på arbeidsoppgaver eller stenging av virksomheten.

Hva er nedbemanning?

En nedbemanning innebærer at virksomheten reduserer arbeidsstokken.

Dette kan for eksempel skyldes at virksomheten befinner seg i en vanskelig økonomisk situasjon som gjør det nødvendig å kutte antall årsverk.

Hva er grunnlaget for å utvide permitteringsperioden nå?

Permittering forutsetter at situasjonen som begrunner permittering er av forbigående karakter, og at arbeidstaker kan gjenoppta arbeidet innen en viss tid.

Dersom årsaken til permittering vurderes å være varig, må virksomheten vurdere oppsigelse i stedet for fortsatt permittering.

I henhold til lov om lønnsplikt § 3 gjeninntrer arbeidsgivers lønnsplikt dersom arbeidstaker har vært helt eller delvis permittert uten lønn i 26 uker i løpet av en periode på 18 måneder. Dette for å forhindre lange permitteringer.

Når det gjelder bedriftens tidsperspektiv har utgangspunktet vært seks måneder.

Har situasjon vedvart seks måneder eller mer, vil dette kunne trekke i retning av at situasjonen ikke lenger er midlertidig.

Dette utgangspunktet gjelder fortsatt, men må likevel sees i lys av lovendringene som trådte i kraft 1. november 2020. Endringene innebar at fritaksperioden på 26 uker ble utvidet til 49 uker. Dette gjaldt arbeidstakere som har vært permittert i 30 uker eller mer per 1. januar 2021.

Det er imidlertid fastsatt at den utvidede fritaksperioden skal reduseres tilbake til opprinnelig ordning.

Fra og med 1. juli 2021 er arbeidsgiver dermed fritatt fra lønnsplikt i inntil 26 uker innenfor en periode på 18 måneder. Fritaksperioden løper fra utløpet av første arbeidsgiverperiode, som per dags dato er på 10 dager.

Endringen gjelder for nye permitteringstilfeller etter 1. juli. Antallet uker med permittering før 1. juli, vil derfor ikke telle med i brukte permitteringsuker innenfor 18-månedersperioden. Dette er for å sikre at permitteringsmuligheten for arbeidsgivere blir reell.

Merk – midlertidig forlengelse av perioden med fritak fra lønnsplikt under permittering!

Arbeidsgivere som har syv eller færre uker igjen av perioden med fritak fra lønnsplikt per 17. september 2021, jf. permitteringslønnsloven § 3 tredje ledd, får forlenget fritaksperioden frem til og med 31. oktober 2021.

Frem til og med 31. oktober 2021 gjelder ikke begrensningen om antall fritaksuker innenfor en periode på 18 måneder.

Selv om permitteringsperioden er utvidet, må arbeidsgiver likevel vurdere hvorvidt det fortsatt foreligger rettslig grunnlag for permittering. Det må her foretas en vurdering hvor blant annet fremtidig prognoser og markedsutviklingen vil stå sentralt.

Dette kan Codex Advokat bistå deg med

  • Spørsmål knyttet til permittering eller nedbemanning
  • Juridisk rådgivning
  • Støtte i sak

Har du spørsmål knyttet til permittering eller nedbemanning? Snakk med oss.

Anne-Marthe Aslaksrud

Advokat

Arbeidsrett

Del