Hjem

Forlengelse av maksperioden for permittering

Av: Codex Advokat

Dato: 26.02.21

Permitteringsperioden kan nå forlenges til 30. September 2021 for arbeidsgivere som ved 1. februar 2021 har 35 eller færre uker igjen av perioden med fritak for lønnsplikt.

Forlengelse

Hensyn bak permitteringsreglene

Arbeidsgivers adgang til å permittere en eller flere ansatte forutsetter at det foreligger en midlertidig driftsinnskrenkning eller driftsstans. Som følge av at permittering forutsetter at arbeidsforholdet skal gjenopptas, foreligger det grenser for hvor lenge ansatte kan være permitterte. For å forhindre lengre permitteringsperioder er utgangspunktet at arbeidsgivers lønnsplikt gjeninntrer dersom arbeidstaker har vært helt eller delvis permittert uten lønn fra arbeidsgiver i 26 uker under en periode på 18 måneder. Arbeidsgiver har plikt til å betale full lønn i en periode på 10 dager fra og med første dag etter at permitteringen inntrer, jf. Permitteringslønnsloven § 3. Denne perioden kalles arbeidsgiverperiode I, og skal ikke regnes med i 26-ukersperioden.

Opprinnelig maksperioden på 26 uker kan ses i sammenheng med at det ved behov for permitteringer utover denne perioden egentlig er snakk om driftsinnskrenkninger som egentlig er av mer vedvarende art slik at nedbemanning er et mer nærliggende tiltak enn permitteringer.

Utvidelse av permitteringsreglene – arbeidsgiverperiode II og forlengelse av periode uten lønnsplikt

Grunnet Covid-19-pandemiens innvirkning på næringslivet har perioden der arbeidsgiver er fritatt fra lønnsplikten blitt midlertidig utvidet fra 26 til 49 uker i en periode på 18 måneder, jf. Forskrift om lønnsplikt under permittering. Arbeidsgiverperiode II har oppstått i forbindelse med denne utvidelsen. Arbeidstaker må forutsetningsvis ha vært permittert uten lønn i 30 uker innenfor en periode på 18 måneder for at arbeidsgiverperiode II, som varer i fem dager, skal inntreffe. Ordningen gjelder fra og med 1. mars 2021.

Når det har gått 49 uker skal arbeidsgivers lønnsplikt normalt gjeninntre uansett hvordan situasjonen er. Medregnet arbeidsgivers første og andre lønnspliktperiode, har arbeidsgiver til nå i utgangspunktet hatt adgang til å ha en ansatt permittert i maksimalt 52 uker.

Med den nylige endringen i maksperioden for permittering kan arbeidsgivere som ved 1. februar 2021 har 35 eller færre uker igjen av perioden med fritak for lønnsplikt nå få forlenget fritaksperioden til og med 30. September 2021. Arbeidstaker har på sin side rett på dagpenger i tilsvarende periode, under forutsetning om at vilkårene for dagpenger ellers er til stede.

Har du spørsmål knyttet til permittering? Snakk med oss.

Runa S. Falch

Advokatfullmektig

Arbeidsrett

Del