Hjem

Permittering: Forlengelse av maksperioden

Av: Codex Advokat

Permitteringsperioden kan nå forlenges til 31. oktober 2021 for arbeidsgivere som per 17. september 2021 har 7 eller færre uker igjen av perioden med fritak for lønnsplikt.

Forlengelse

Hensyn bak permitteringsreglene

Arbeidsgivers adgang til å permittere en eller flere ansatte forutsetter at det foreligger en midlertidig driftsinnskrenkning eller driftsstans. Som følge av at permittering forutsetter at arbeidsforholdet skal gjenopptas, foreligger det grenser for hvor lenge ansatte kan være permitterte.

For å forhindre lengre permitteringsperioder er utgangspunktet at arbeidsgivers lønnsplikt gjeninntrer dersom arbeidstaker har vært helt eller delvis permittert uten lønn fra arbeidsgiver i 26 uker under en periode på 18 måneder.

Arbeidsgiver har plikt til å betale full lønn i en periode på 10 dager fra og med første dag etter at permitteringen inntrer, jf. Permitteringslønnsloven § 3. Denne perioden kalles arbeidsgiverperiode I, og skal ikke regnes med i 26-ukersperioden.

Opprinnelig maksperioden på 26 uker kan ses i sammenheng med at det ved behov for permitteringer utover denne perioden egentlig er snakk om driftsinnskrenkninger som egentlig er av mer vedvarende art slik at nedbemanning er et mer nærliggende tiltak enn permitteringer.

Utvidelse av permitteringsreglene – arbeidsgiverperiode II og forlengelse av periode uten lønnsplikt

Grunnet Covid-19-pandemiens innvirkning på næringslivet ble perioden der arbeidsgiver er fritatt fra lønnsplikten midlertidig utvidet fra 26 til 49 uker i en periode på 18 måneder, jf. Forskrift om lønnsplikt under permittering.

Når det har gått 49 uker skal arbeidsgivers lønnsplikt normalt gjeninntre uansett hvordan situasjonen er. Medregnet arbeidsgivers første og andre lønnspliktperiode, har arbeidsgiver til nå i utgangspunktet hatt adgang til å ha en ansatt permittert i maksimalt 52 uker.

Med den ovennevnte endringen i maksperioden for permittering kunne arbeidsgivere - som ved 1. februar 2021 hadde 35 eller færre uker igjen av perioden med fritak for lønnsplikt - få forlenget fritaksperioden til og med 30. September 2021. Arbeidstaker har på sin side rett på dagpenger i tilsvarende periode, under forutsetning om at vilkårene for dagpenger ellers er til stede.

Det er imidlertid viktig å merke seg at den utvidede fritaksperioden nå skal reduseres tilbake til opprinnelig ordning.

Fra og med 1. juli 2021 er arbeidsgiver dermed fritatt fra lønnsplikt i inntil 26 uker innenfor en periode på 18 måneder. Fritaksperioden løper fra utløpet av første arbeidsgiverperiode, som per dags dato er på 10 dager.

Endringen gjelder for nye permitteringstilfeller etter 1. juli.


Antallet uker med permittering før 1. juli, vil derfor ikke telle med i brukte permitteringsuker innenfor 18-månedersperioden. Dette for å sikre at permitteringsmuligheten for arbeidsgivere blir reell når det nå gåes tilbake fra utvidet til opprinnelig fritaksperiode.

Har du spørsmål knyttet til permittering? Snakk med oss.

Codex hjelper deg med blant annet

  • Alle spørsmål om permittering
  • Rådgivning innen permittering
Del