Hjem
icon

Arbeidstaker­oppfinnelser

En mann står foran et whiteboard og forklarer noe.

Det er ikke uvanlig at en arbeidstaker utvikler en oppfinnelse som en del av sine arbeidsoppgaver. Men hvem eier egentlig rettighetene til en slik oppfinnelse? Har arbeidstakeren enerett til sin egen oppfinnelse, eller er det arbeidsgiveren som får rettighetene? Denne artikkelen skal gi deg svar på dette.

Dette får du vite om arbeidstakeroppfinnelser:

Hva er en arbeidstakeroppfinnelse?

I loven er en arbeidstakeroppfinnelse definert som «patenterbare oppfinnelser som gjøres av arbeidstakere i offentlig eller privat tjeneste».

Arbeidstakeroppfinnelsesloven

Ved arbeidstakeroppfinnelser er det gjerne usikkerhet rundt hvem det er som eier rettighetene til oppfinnelsen. Er det arbeidstakeren, som tross alt er oppfinneren? Eller er det arbeidsgiveren, som har lagt til rette for at oppfinnelsen kunne bli utviklet?

Det er Lov om retten til oppfinnelser som er gjort av arbeidstakere, også kjent som arbeidstakeroppfinnelsesloven, som regulerer slike situasjoner. I utgangspunktet har arbeidstaker rett til sin egen oppfinnelse.

Arbeidstakeroppfinnelsesloven § 3 sier:

«Arbeidstakere har samme rett til sine oppfinnelser som andre oppfinnere om ikke annet følger av bestemmelsene i denne lov.»

Det finnes imidlertid en del bestemmelser som regulerer når det er arbeidsgiveren som har rett på en slik oppfinnelse.

Arbeidsgiver kan ha rett til oppfinnelsen dersom:

  • Arbeidsoppgavene til arbeidstakeren omfatter forsknings- eller oppfinnervirksomhet, og har nådd frem til oppfinnelsen ved å gjøre disse arbeidsoppgavene
  • Oppfinnelsen er et resultat av en nærmere angitt oppgave som arbeidstaker har blitt pålagt av arbeidsgiver
  • Det er sterk tilknytning mellom oppfinnelsen og arbeidstakerens arbeidsoppgaver
  • Utnyttelsen av oppfinnelsen faller innenfor bedriftens virksomhetsområde
  • Det er inngått avtale om det, noe mange arbeidsgivere har som en del av arbeidsavtalen

I slike tilfeller skal arbeidstaker så fort som mulig melde fra skriftlig til arbeidsgiver om oppfinnelsen, og beskrive hva oppfinnelsen består i.

Dersom oppfinnelsen har blitt til under andre omstendigheter enn dette, vil arbeidstaker ha rett til sin egen oppfinnelse på samme måte som andre oppfinnere.

Hvordan må arbeidsgiver gå frem for å overta eller sikre seg retten til oppfinnelsen?

Dersom en arbeidsgiver ønsker å erverve rettighetene til en arbeidstakeroppfinnelse, må dette meldes fra skriftlig til arbeidstaker innen fire måneder etter at arbeidsgiver mottok melding om oppfinnelsen fra arbeidstaker. Arbeidsgiver må da gi beskjed om de ønsker å overta oppfinnelsen eller kreve en rett til den.

Før disse fire månedene er gått, kan ikke arbeidstaker uten skriftlig samtykke fra arbeidsgiver bestemme over oppfinnelsen, eller gjøre noe som reduserer mulighetene for patentering. Arbeidstaker kan heller ikke gjøre det mulig for andre å utnytte patentet.

Arbeidstaker har imidlertid mulighet til å søke om patent på oppfinnelsen. Arbeidsgiver skal varsles skriftlig før en slik søknad sendes inn til Patentstyret.

Hva innebærer publiseringsretten?

For oppfinnelser gjort av lærere og vitenskapelig personale ved høyskole eller universitet, vil det gjelde egne regler etter den såkalte publiseringsretten. Denne begrenser arbeidsgivers muligheter til å overta oppfinnelser.

Hensikten med regelen om publiseringsrett er at arbeidstakere ved høyskole eller universitet kan velge å publisere sin oppfinnelse, og dermed velge åpen spredning av kunnskap fremfor kommersiell utnyttelse av oppfinnelsen. Dette kan gjøres før fristen på fire måneder er utløpt. Dersom oppfinnelsen blir publisert, kan verken arbeidsgiver eller arbeidstaker i ettertid søke om patentering av oppfinnelsen. Oppfinnelsen kan da brukes fritt av allmennheten.

For å kunne benytte seg av publiseringsretten, må arbeidstaker gi arbeidsgiver et varsel om at vedkommende ønsker å benytte seg av denne. Dette varselet må gis samtidig som meldingen om oppfinnelsen. En tredjeparts rettigheter kan imidlertid være et hinder for å benytte seg av publiseringsretten, for eksempel dersom forskningsprosjektet har vært eksternt finansiert.

Dersom arbeidstaker ikke har «tatt skritt til publisering» av oppfinnelsen innen ett år etter at meldingen ble sendt til arbeidsgiver, kan arbeidsgiver kreve erverving av oppfinnelsen, og dermed også søke patent.

Publiseringsretten kan fravikes etter avtale.

Når har arbeidstaker krav på godtgjørelse?

Dersom arbeidsgiver skal overta eierskapet eller bruksretten til en arbeidstakeroppfinnelse, vil arbeidstaker kunne ha krav på godtgjørelse. Dette gjelder dersom verdien til rettighetene overstiger det arbeidstakeren kan forvente å yte ut fra lønn og andre goder som følger med stillingen.

Størrelsen på godtgjørelsen vurderes ut fra:

  • Verdien av oppfinnelsen
  • Omfanget av rettighetene som arbeidsgiver har overtatt
  • Ansettelsesvilkårene til arbeidstaker
  • I hvilken grad ansettelsen har hatt betydning for frembringelsen av oppfinnelsen

Dersom arbeidstaker ikke er fornøyd med godtgjørelsen, kan søksmål reises innen fem år fra det tidspunktet arbeidsgiver ervervet retten til oppfinnelsen.

Tvisteløsning ved patenttvist i arbeidsforhold

Dersom det oppstår en tvist, kan både arbeidsgiver og arbeidstaker bringe saken inn for en meklingsnemnd. Denne meklingen er gratis. I utgangspunktet består nemnda av én formann og to medlemmer. Dersom en av partene begjærer det, eller nemnda finner det nødvendig, kan imidlertid nemnda utvides med to medlemmer. Disse skal da representere henholdsvis arbeidstakers og arbeidsgivers side i saken.

Meklingsnemnda vil da hjelpe partene med å komme frem til en minnelig løsning, blant annet ved fremsettelse av forslag til forlik. Dette får da samme virkning som rettsforlik. Partene er imidlertid ikke pliktig til å godta forslag til forlik, og ved et eventuelt senere søksmål vil nemndsbehandling erstatte mekling i forliksrådet.

Nemnda er unntatt offentligheten. Allmennheten har derfor ikke anledning til å se dokumentene i saken.

Har du spørsmål knyttet til arbeidstakeroppfinnelser? Snakk med oss.