Hjem
icon

Patentrettigheter

Blid mann i et sykkelverksted.

Patenter kan være svært verdifulle og bidra til å gjøre din virksomhet mer attraktiv. Et patent gir enerett til kommersiell utnyttelse av en oppfinnelse. Utvikling av nye oppfinnelser er gjerne ressurskrevende og ved patentbeskyttelse kan en innehaver enklere sikre at ingen andre får gevinsten for det arbeidet som er lagt ned. I tillegg kan et patent være et viktig bevis på at du var først ute med en oppfinnelse og dermed ikke krenker noen andres patentrettigheter.

Typiske oppfinnelser som kan patenteres er fremgangsmåter for å produsere noe, faktiske produkter og apparater.

Alt du trenger å vite om patent:

Hva må til for å få patent?

Det må være tale om en ny oppfinnelse som skiller seg vesentlig fra de som allerede finnes.

Hva som er nytt og hvilke oppfinnelser patentsøknaden sammenliknes med beror på hvilke oppfinnelser som er kjent på det tidspunkt søknaden inngis, eller fra prioriteringsdagen angitt i søknaden. Oppfinnelsen må ha teknisk karakter og effekt samt være reproduserbar.

Oppfinnelsen må også kunne utnyttes industrielt for å kunne patenteres.

Nyhetskravet i patentloven § 2 er objektivt, slik at oppfinnerens faktiske kunnskap ikke er avgjørende. Spørsmålet om en oppfinnelse er ny er en vurdering av om oppfinnelsen ikke kan «utledes direkte og utvetydig av et mothold» som en med alminnelig fagkunnskap vil kjenne til.

Dette medfører at annen nærliggende teknologi som allerede er kjent på tidspunktet hvor patentsøknaden er inngitt vil tas med i vurderingen av om oppfinnelsen fremstår som ny. Vilkåret er strengt og innebærer at alle publikasjoner rundt om i verden kan hindre en patentregistrering. Nyhetskravet har en side til kravet om oppfinnelseshøyde.

Oppfinnelseshøyde er betegnelse på kravet om at oppfinnelsen må adskille seg vesentlig fra de oppfinnelser som allerede er kjent på søknadsdagen. Det finnes unntak for de tilfeller hvor annen patentsøknad med liknende tekniske løsninger er innsendt men ikke offentliggjort på det tidspunktet hvor patentsøknaden inngis.

Hvorvidt kravet til oppfinnelseshøyde er oppfylt beror på en skjønnsmessig helhetsvurdering.

Momenter som kan få betydning er hvorvidt oppfinnelsen er et teknisk fremskritt på det aktuelle området, om den gir løsning på et lenge kjent problem, om oppfinnelsen har overraskende teknisk effekt og om en monopolisering på det aktuelle området vil ha for vidtrekkende konsekvenser sett i lys av oppfinnelsens nyvinning.

Hvordan sikrer du retten til et patent?

For å få patent på en oppfinnelse må søknad sendes til Patentstyret. Søknaden må inneholde beskrivelse av oppfinnelsen samt patentkrav.

Beskrivelsen av søknaden må være så tydelig at en annen fagmann basert på beskrivelsen skal kunne benytte oppfinnelsen.

Tydelighetskravet fremgår av patentloven § 8. Patentkravet er en nærmere bestemt angivelse av hva søker ønsker beskyttet.

Patentvernet kan opprettholdes i inntil 20 år. For å opprettholde patentet må det betales en årlig avgift. Vi har gode samarbeidspartnere som kan bistå deg med en slik søknad.

Arbeidstakeroppfinnelser

Utgangspunktet i norsk rett er at oppfinneren selv har retten på oppfinnelsen sin.

Likevel er det en egen lov for oppfinnelser i arbeidsforhold. Bedriftens investeringer i arbeidstakers kunnskap og utviklingsmuligheter kan ha stor betydning for oppfinnelsens tilblivelse.

Dersom det er en nær tilknytning mellom arbeidstakers arbeidsoppgaver, bedriftens virksomhet og oppfinnelsen vil retten til oppfinnelsen kunne tilkjennes arbeidsgiveren. Overføring av patent til arbeidsgiver kan være resultatet også ved mer perifer tilknytning, men vil da gjerne bero på en utpreget skjønnsmessig vurdering.

Arbeidstakeren vil i de fleste tilfeller ha rett på godtgjørelse. Det følger av arbeidstakeroppfinnelseslovens § 7 at en arbeidstaker som utgangspunktet har rett på rimelig godtgjørelse for den rett arbeidsgiver får overført til seg.

Det kan imidlertid være tilfeller hvor arbeidstakerens lønnsvilkår og andre godtgjørelser samlet gir grunn for å forvente den ytelse arbeidstakeren utøver ved overføring av patentet. Dersom det er tilfellet vil ikke arbeidstaker ha krav på ytterligere godtgjørelse.

En bedrift bør avklare spørsmål om rettigheter til oppfinnelser gjennom avtaler, for eksempel arbeidsavtaler.

Patenttvist

Når tredjemann lager produkter som etterligner enkelte elementer i et patentert produkt, eller kopierer hele produktet, kan dette tilsvare et patentinngrep.

Spørsmålet blir alltid en konkret vurdering av trekkene i patentkravene (det man har fått patent på) kontra trekkene som det nyere produktet har.

Den viktigste sanksjonen mot patentinngrep er forbud mot krenkende bruk. Det vil ofte være avgjørende for innehaveren å få stanset den rettsstridige bruken i løpet av svært kort tid, da salg og markedsføring av krenkende produkter sannsynligvis vil medføre tapt omsetning og markedsandeler.

På grunn av dette starter ofte slike saker med en begjæring om midlertidig forføyning.

Dette kan Codex Advokat hjelpe deg med

  • Codex Advokat har lang erfaring med patentrett og kan blant annet bistå med rådgivning og tvisteløsning.

Har du spørsmål knyttet til patent? Snakk med oss.