Hjem
icon

Feil lønns­utbetaling: Krav på tilbakebetaling?

Konsentrert kvinne med briller leser et dokument

Ved feil lønnsutbetaling vil arbeidsgiver ha et ønske om å kreve pengene tilbakebetalt. Men hva sier loven? Kan arbeidsgiver kreve tilbakebetaling av feil lønnsutbetaling? Les mer om dette i denne artikkelen.

Dette får du vite om feil lønnsutbetaling:

Har arbeidsgiver krav på tilbakebetaling?

Hvis arbeidstaker får utbetalt for mye i lønn, oppstår spørsmålet om arbeidstaker har en plikt til å betale dette tilbake til arbeidsgiver. Arbeidsgiver kan i slike tilfeller ha mulighet til å kreve tilbakebetalt beløp gjennom prinsippet om condictio indebiti.

Condicto indebiti

Condicto indebiti innebærer om retten til å kreve tilbakebetaling av et beløp som betaleren ikke var forpliktet til å betale.

For å finne ut om arbeidsgiver kan kreve tilbakebetaling etter condictio indebiti, må man i henhold til rettspraksis foreta en konkret vurdering av situasjonen, hvor en rekke momenter vil spille inn i vurderingen. Disse er ansvarsområde og utbetalingens størrelse.

Ansvarsområde

Hvem som er ansvarlig for at det har blitt feil i lønnsutbetalingen, vil være et forhold som tas inn i vurdering om tilbakebetalingen kan kreves. Den som er nærmest feilen er den som må ta ansvaret for konsekvensene. I de fleste tilfeller er dette arbeidsgiveren.

Hvis lønnsberegningen er skjedd etter at oppgavelisten eller timelisten er innlevert av arbeidstakeren, vil det være den ansatte som må ta konsekvensene av dette.

Utbetalingens størrelse

Hvis det kun er utbetalt et lite beløp, skal det mer til for at arbeidstaker merker at lønnsutbetalingen er feilaktig. Dersom utbetalingen er mye høyere enn normalt, vil dette tale for tilbakebetaling.

Hvor lang tid i etterkant kan man kreve tilbakebetaling?

Tiden fra lønnsutbetalingen fant sted og frem til tilbakebetalingen kreves, vil være et moment i vurderingen om arbeidsgiver kan kreve tilbake beløpet. Om det har gått lang tid siden lønnsutbetalingen, taler dette ofte mot at den ansatte skal få beholde beløpet.

Arbeidsgiver kan ikke kreve tilbakebetalt beløp hvis det er over tre år siden feilutbetalingen fant sted.

Kan arbeidsgiver foreta trekk i lønn og feriepenger ved feil lønnsutbetaling?

Arbeidsgiver har i utgangspunktet ikke mulighet til å foreta trekk i arbeidstakers lønn og feriepenger. Arbeidstaker og arbeidsgiver kan imidlertid inngå en skriftlig avtale om lønnstrekk dersom arbeidstakeren har fått for mye utbetalt i lønn. Det er ikke uvanlig at en slik regel inkluderes i en arbeidsavtale.

Har du spørsmål knyttet til feil lønnsutbetaling? Snakk med oss.

Har du spørsmål om feil lønnsutbetaling?

Kontakt oss