Hjem
icon

Skifte av uskiftet bo

En gutt hjelper bestefaren sin med et filmkamera.

Skifte av et uskiftet bo kan skje enten før eller etter gjenlevende ektefelle/samboer sin bortgang. Gjenlevende kan når som helst kreve skifte av uskiftet bo, og vil ha ha rett på sin del av arven etter avdøde. I tillegg skal gjenlevende beholde sin del av uskifteboet. Dersom skiftet skjer etter at lengstlevende ektefelle er død, skal boet fordeles mellom begge ektefellers arvinger.

Dette får du vite om skifte av uskiftet bo:


Råderett - Hvordan kan du bruke midlene i uskiftet bo?

Gjenlevende ektefelle har i utgangspunktet råderett over hele uskifteboet. Dette innebærer at vedkommende kan benytte seg av boets midler på den måten de selv måtte ønske, gjennom forbruk, låneopptak eller salg av boets eiendeler.

Det er imidlertid visse begrensninger for hvilke disposisjoner gjenlevende kan utføre.

Slike disposisjoner innebærer blant annet å selge billig(gavesalg) eller gi bort fast eiendom, eventuelt gi bort gaver til store summer.

Grensen for hva som regnes som en slik gave, ligger på omtrent 20 % av boets totale verdi. Dersom gjenlevende ektefelle ønsker å gi bort større verdier enn dette, kreves det særskilt samtykke. Dette gjelder også dersom vedkommende gir bort flere gaver til én og samme person, som til sammen utgjør mer enn 20 % av boets verdi.

Øvrige arvinger kan kreve at gaver gitt i strid med nevnte begrensninger omstøtes.

Omstøtelse innebærer at gaven føres tilbake til boet. Dersom en arving ønsker en disposisjon omstøtt, må vedkommende reise et søksmål for domstolene senest ett år etter at de fikk kunnskap om gaven.


Slik hjelper vi deg:

Vi veileder deg gjennom hele den juridiske prosessen.


Skifte etter begge ektefellers bortgang - Hvordan foregår dette?

Når skifte av et uskiftet bo skjer etter at lengstlevende ektefelle har gått bort, skal boet deles likt mellom hver arvinggruppe, med mindre noe annet er avtalt. For særeiemidlene som vedkommende overtok i uskifteboet, skal skiftet skje på bakgrunn av verdien til disse midlene på det tidspunktet uskifteboperioden begynte.

Unntak kan forekomme dersom det er avtalt i en ektepakt.

I tilfeller hvor uskifteboet består av både felleseie og særeie, blir utgangspunktet for skiftet dannet av forholdet mellom verdien av særeiemidlene til hver av ektefellene, samt den andelen hver av dem skal ha av felleseiemidlene. Dersom det tidligere har blitt foretatt et delvis skifteoppgjør, må dette bli tatt hensyn til.


Slik hjelper vi deg:

Vi bistår deg i ethvert spørsmål vedrørende skifte av uskifteboet.


Skifte mens lengstlevende ektefelle lever - Hvordan foregår dette?

Gjenlevende ektefelle kan når som helst kreve at det blir gjennomført et skifte av uskifteboet, enten helt eller delvis. Vedkommende vil da ha krav på sin ektefellearv.

Dersom avdøde hadde barn, vil ektefellen i praksis beholde sin halvpart av uskifteboet, samt overta ¼ av den avdødes bo som ektefellearv. Ektefellen vil da sitte med ⅝ av boet, mens avdødes barn sitter med ⅜ av boet.

Gitt at den avdødes nærmeste slektninger er foreldre eller søsken, vil gjenlevende ektefelle få halvparten av avdødes arv, og vil dermed beholde ¾ av boet.

I de tilfeller hvor avdøde ikke hadde noen av disse arvingene, vil gjenlevende ektefelle arve hele førsteavdødes formue.

Dersom ekteparet hadde særeiemidler, må det foretas en forholdsmessig fordeling på samme måte som det gjøres ved skifte etter begge ektefellers død.

Arvingers krav - Hvilke rettigheter har arvinger?

I tilfellet der gjenlevende gir en eller flere arvinger helt eller delvis arveoppgjør uten samtykke fra alle arvingene og heller ikke tilbyr øvrige arvinger tilsvarende oppgjør, kan arvingene kreve uskifteboet skiftet.

Dersom gjenlevende ektefelle forsømmer oppfostringsplikten sin ved misbruk av uskifteboet, eller vesentlig minker størrelsen og verdien til uskifteboet, vil arvinger kunne kreve et skifte. De vil også kunne kreve et vederlag for tapt formue.

Så fremt avdøde hadde særkullsbarn som ikke var myndige da uskifteboet ble opprettet, kan disse kreve boet skiftet når de blir myndige.

Forutsatt at avdøde hadde særkullsbarn som ikke var myndige da uskifteboet ble opprettet, kan disse kreve boet skiftet når de blir myndige.

Bortfall av rett for uskiftet bo - Når mister du retten til å sitte i uskiftet bo?

Retten til å sitte med uskiftet bo faller bort dersom gjenlevende ektefelle gifter seg på nytt.

Arvinger kan også kreve skifte av uskifteboet dersom ektefellen inngår samboerskap, og samboerskapet har vart i mer enn to år.

Det samme gjelder dersom gjenlevende ektefelle og ny samboer har, har hatt eller venter barn sammen.

Utbetaling av delvis arveoppgjør - Når kan dette skje?

Når en gjenlevende ektefeller velger å sitte i uskiftet bo, kan vedkommende kun gi fullt eller delvis arveoppgjør til én eller flere arvinger dersom alle arvingene får forholdsmessig like mye. Eventuelt må arvingene gi et samtykke til at ikke alle får oppgjør.

Dersom noen arvinger har mottatt arv i strid med dette, kan hver arving kreve tilsvarende oppgjør. Dersom den gjenlevende ektefellen ikke er villig til å gi dem oppgjør, vil de kunne kreve skifte av uskifteboet.

Dødsdisposisjoner - Hva er dette?

En dødsdisposisjon innebærer at du bestemmer hva som skal skje med eiendelene dine etter at du dør.

Måten man foretar en dødsdisposisjon, er å opprette et testament.

En gjenlevende ektefelle har kun mulighet til å testamentere bort den delen av uskifteboet som vil være arv etter vedkommende. Vedkommende kan altså ikke råde over hele den avdødes andel uskifteboet i et testament. Gjenlevende ektefelle må overholde pliktdelsreglene, som innebærer at livsarvinger har krav på ⅔ av arven. Ved større bo kan det være aktuelt med å beløpsbegrense pliktdelsarven til kroner, som er 100.000.000 til hver livsarving.

Bli kjent med våre advokater

Sitat - Vegard

Hvorfor bør du velge Codex Advokat?

Vi i Codex Advokat er opptatt av å ha ledende spisskompetanse innenfor familie- og arverett, og er alltid opptatt av å finne gode løsninger for å kunne gi deg en bekymring mindre i fremtiden.

Hva skjer når du tar kontakt med oss?

  • Vi ønsker at det skal være lav terskel for å ta kontakt med oss.
  • Du får en trygg - og juridisk sterk støttespiller i ryggen.
  • Du får innledende råd og veiledning ut ifra din sak.

Dette lover vi deg

  • Vi gir deg raske og tydelige råd ut ifra din situasjon.
  • Vi sørger for å ivareta dine interesser samvittighetsfullt.
  • Du vil få bistand fra en spesialisert advokat, som sammen med deg jobber for å oppnå best mulig resultat i saken.
  • Du vil få en bekymring mindre.


Har du spørsmål knyttet til skifte av uskiftet bo? Snakk med oss.

Andreas Poulsson

Advokat og partner

Familierett og arv

Har du spørsmål om skifte av uskiftet bo?

Kontakt oss