Hjem
icon

Avkall på arv

En mor sitter i sengen og holder babyen sin i armene, mens bestemoren sitter ved siden av henne.

Hver arving har rett til å gi avkall på sin arv. Dette innebærer at vedkommende enten helt eller delvis velger å ikke motta sin rettmessige arv fra arvelater. Det var tidligere et viktig å skille mellom avkall og avslag på arv, ettersom disse omstendighetene hadde ulike konsekvenser på arveoppgjøret. I arveloven som trådte i kraft 01.01.2021 kom det ny bestemmelse om avkall på arv.

Dette får du vite om avkall på arv:

Avkall eller avslag på arv - Hva er forskjellen?

I gammel arvelov skilte man mellom avkall og avslag på arv. Før 01.01.2021 måtte den som ønsket å gi avkall på kommende arv, gjøre det mens arvelater fortsatt var i live. Hvis arvelater allerede var død, ga man avslag på arv.

Tidspunktet for dødsfallet skilte med andre ord disse omstendighetene.

Den praktiske betydningen av dette skillet var om den opprinnelige arvingen selv måtte betale arveavgift, noe som ikke var særlig praktisk etter arveavgiften ble fjernet i 2014.

Dersom du før 01.01.2021 avslo hele eller deler av arveretten etter arvelaters død, ville du strykes fra arveavtalen. Resultatet ble da at arven skulle fordeles som om du var død før arven falt. Dersom du hadde livsarvinger, altså barn eller deres etterkommere, skulle arven fordeles likt mellom dem. Dersom du ikke hadde livsarvinger, stod du friere til å bestemme hvem som skulle motta arven. Du kunne da bestemme at avslaget ble gitt til fordel for en annen medarving.

Å gi avkall på arv før 01.01.2021 innebar at du overfor arvelater takket nei til arven du hadde i vente. Avkallet kunne gjelde enten hele eller deler av arven, og man hadde også mulighet til å gi avkall på en bestemt gjenstand i arvelaters bo.

Resultatet av dette var at du ble sett bort fra på arvetavlen.

Den gamle loven skapte uenighet knyttet til virkningen av avkallet for avkallsgiverens egne livsarvinger. Lovteksten skilte mellom avkall fra livsarvinger og andre arvinger (utarvinger), og for utarvinger var lovens løsning at avkallet også fikk virkning for avkallsgiverens egne livsarvinger. Dersom du hadde barn ville dette også kunne påvirke dem, ettersom de ikke ville kunne tre inn som arvinger hvis avkallet var gitt mot et rimelig vederlag.

Slik hjelper vi deg:
Våre advokater bistår deg i ethvert arverettslig spørsmål, og sammen med deg finner vi den beste løsningen i din situasjon.

  • Les mer om: Arv

Avkall på arv gitt etter 01.01.2021

Arveloven, som trådte i kraft 01.01.2021, innebærer en endring knyttet til avkall og avslag på arv, da skillet ikke er videreført i den nye arveloven. I ny arvelov er det gitt en samlet regulering, og begge tilfellene omtales som avkall på arv.

I ny arvelov heter det at man kan gi helt eller delvis avkall på fremtidig arv eller falt arv. Regelen går ut på at arvingens eneste valg er om han eller hun ønsker å tre ut av sin arveposisjon, slik at arven fordeles etter lov eller testament som om arvingen var død før arvelateren.

Hvis arvingen som har gitt avkall har barn, går arven videre til barna. Ellers fordeles arven på søsken eller fjernere slektsarvinger, hvis ikke avdøde har bestemt noe annet i et testament.

Det er greit å være oppmerksom på at avkall på arv gitt før 01.01.2021 fortsatt vil gjelde for senere arveskifter.

I lovens nye bestemmelse er det videre presisert at det også kan gis avkall på retten til uskifte.

Hvem må være adressaten for avkallet?

Du kan gi et avkall på arv både muntlig og skriftlig, så lenge adressaten er arvelater eller dødsboet. Dersom du gir avkallet til en medarving, vil ikke avkallet være gyldig.

Må arvelater respektere avkallet?

I utgangspunktet er arvelater bundet av et avkall fra en arving. Dersom arvingen i ettertid angrer og ønsker å kalle tilbake avkallet, må arvelater godkjenne tilbakekallelsen.

Ugyldig avkall

I visse tilfeller kan det oppstå situasjoner hvor et avkall blir kjent ugyldig.

En arving kan ha gitt avkall på arven av bestemte grunner, som ikke lenger foreligger på det tidspunktet arvelater dør. Det vil da kunne oppstå spørsmål om avkallet er ugyldig på bakgrunn av de endrede forholdene. Dette kan for eksempel være relevant dersom arvingen gir avkall på sin arv for å gi økonomisk sikkerhet til en bror eller søster, som ikke lenger er i live på tidspunktet arvelater dør. Betingelsene for det opprinnelige avkallet har da også falt bort.

Hvorvidt avkallet blir kjent ugyldig må vurderes for hvert enkelt tilfelle. Dersom du velger å gi avkall på arven din på bakgrunn av bestemte grunner, kan det være fornuftig å vurdere å knytte betingelser til avkallet. I eksempelet som nevnt over ville det vært mulig å knytte en betingelse om at avkallet kun skal gjelde dersom nevnte bror eller søster fortsatt er i live når arvelater dør.

Bli kjent med våre advokater

Sitat - Vegard

Hvorfor bør du velge Codex Advokat?

Vi i Codex Advokat er opptatt av å ha ledende spisskompetanse innenfor familie- og arverett, og er alltid opptatt av å finne gode løsninger for å kunne gi deg en bekymring mindre i fremtiden.

Hva skjer når du tar kontakt med oss?

  • Vi ønsker at det skal være lav terskel for å ta kontakt med oss.
  • Du får en trygg - og juridisk sterk støttespiller i ryggen.
  • Du får innledende råd og veiledning ut ifra din sak.

Dette lover vi deg

  • Vi gir deg raske og tydelige råd ut ifra din situasjon.
  • Vi sørger for å ivareta dine interesser samvittighetsfullt.
  • Du vil få bistand fra en spesialisert advokat, som sammen med deg jobber for å oppnå best mulig resultat i saken.
  • Du vil få en bekymring mindre.


Andreas Poulsson

Advokat og partner

Familierett og arv

Har du spørsmål om avkall på arv?

Kontakt oss