Hjem
icon

Tidsfrister ved arveoppgjør

To hender som holdes.

Ved et arveoppgjør er det mange oppgaver som skal gjøres, og det er mange tidsfrister du må overholde. Denne artikkelen gir deg en oversikt over hvilke frister du må forholde deg til ved et arveoppgjør.

Hvilke tidsfrister må du være klar over ved et arveoppgjør?

Privat skifte - 60 dager

Dersom du ønsker å foreta et privat skifte, må du innen 60 dager etter dødsfallet sende inn skjemaet «Erklæring om privat skifte av dødsbo». Denne skal sendes til skifteretten i den rettskretsen hvor avdøde hadde sin siste bolig.

Arveoppgjør kan være komplekst.
Rollen til advokaten er å veilede deg trygt gjennom arveoppgjøret, slik at du får en bekymring mindre.

Ved et privat skifte er det arvingene selv som må ordne med alt etter den avdøde. Én eller flere av arvingene må også påta seg fullt ansvar for avdødes gjeld. I forbindelse med dette vil det kunne lønne seg å sende inn et såkalt «preklusivt proklama» for å få oversikt over hvor mye den avdøde har i gjeld.

Et proklama bør sendes ut før arvingene påtar seg avdødes forpliktelser.

Ved privat skifte må også arvingene bli enige om selve fordelingen av arven, verdsetting av gjenstander og hvem som skal arve hvilke eiendeler.

Arvingene må selv melde fra til skattemyndighetene og til avdødes ulike avtalemotparter slik at avdødes skatteforpliktelser kan avklares og avdødes løpende forpliktelser om ønskelig stanses.

Uskifte - 60 dager

Hvis gjenlevende ektefelle eller samboer ønsker å sitte i uskiftet bo, må vedkommende innen 60 dager etter dødsfallet sende inn skjemaet «Melding om uskifte».

Dette skjemaet skal sendes inn til retten.

Fristen kan også forlenges av tingretten.

Offentlig skifte - 3 år

Fristen for å kreve et offentlig skifte utløpet 3 år etter dødsfallet. Retten kan også ta boet til behandling etter denne fristen dersom det foreligger «sterke rimelighetsgrunner» for det.

En arving kan når som helst kreve at et bo skal skiftes offentlig.

Et offentlig skifte vil foretas i regi av tingretten, men selve oppdraget med å gjennomføre et offentlig skifte settes bort til en bostyrer utenom tingretten. Ofte blir offentlige skifter gjennomført dersom arvingene ikke klarer å bli enige om fordelingen av arven.

Slik hjelper vi deg:
Våre advokater tar deg gjennom forskjellen på offentlig og privat skifte, og vil sammen med deg finne ut hva som er det mest fornuftige i din sak.

Testamentsarving - 6 måneder

Dersom du er en testamentsarving etter avdøde, må du påberope deg testamentet overfor tingretten innen 6 måneder etter at du fikk kunnskap om dødsfallet og testamentets eksistens.

Proklamafrist - 6 uker

Dersom du skal gjennomføre et privat skifte og er usikker på hvor mye den avdøde har i gjeld, kan du be om et såkalt «preklusivt proklama».

Dette innebærer at kreditorene skal melde sine krav innen en gitt tidsfrist. Denne fristen er på 6 uker fra siste kunngjøring av proklamaet. Dersom denne fristen ikke overholdes, har kreditoren som hovedregel tapt sitt krav mot avdøde.

Foreldelse av arveretten - 10 år

Arveretten foreldes 10 år etter dødsfallet.

Dette innebærer at du som arving har 10 år på å kreve arven etter arvelaterens dødsfall.

Dersom du ikke krever arven i løpet av 10 år, vil arveretten din falle bort. Denne regelen gjelder både for arvinger etter loven og testamentsarvinger, og gjelder uavhengig av om det blir foretatt et privat eller offentlig skifte.

Arvemelding - 6 måneder (Gjelder kun arv etter dødsfall før 01.01.14)

Melding om arv må sendes inn til skattefogden innen 6 måneder etter dødsfallet. Arvemeldingen skal inneholde informasjon om avdødes eiendeler, gjeld og arvefordeling.

Dette gjelder imidlertid kun dersom dødsfallet fant sted før 2014. Ved arveoppgjør etter noen som døde i 2014 eller senere, skal du ikke fylle ut og sende arvemelding til skatteetaten.

Slik hjelper vi deg:
Vi bistår deg i spørsmål om arveoppgjør og/eller tidsfrister, og gir deg gode råd på veien.

Bli kjent med våre advokater

Sitat - Silje

Hvorfor bør du velge Codex Advokat?

Vi i Codex Advokat er opptatt av å ha ledende spisskompetanse innenfor familie- og arverett, og er alltid opptatt av å finne gode løsninger for å kunne gi deg en bekymring mindre i fremtiden.

Hva skjer når du tar kontakt med oss?

  • Vi ønsker at det skal være lav terskel for å ta kontakt med oss.
  • Du får en trygg - og juridisk sterk støttespiller i ryggen.
  • Du får innledende råd og veiledning ut ifra din sak.

Dette lover vi deg

  • Vi gir deg raske og tydelige råd ut ifra din situasjon.
  • Vi sørger for å ivareta dine interesser samvittighetsfullt.
  • Du vil få bistand fra en spesialisert advokat, som sammen med deg jobber for å oppnå best mulig resultat i saken.
  • Du vil få en bekymring mindre.


Andreas Poulsson

Advokat og partner

Familierett og arv

Har du spørsmål om tidsfrister ved arveoppgjør?

Kontakt oss