Hjem
icon

Arv i og fra utlandet

Arv over landegrensene

Er den avdøde norsk statsborger bosatt i utlandet, eller utenlandsk statsborger bosatt i Norge?

I visse tilfeller kan et arveoppgjør være grenseoverskridende. Arv i utlandet kan by på en rekke tilleggsutfordringer.

Dette får du vite om arv i utlandet:

Norsk statsborger bosatt i utlandet - Hvordan blir dette arveoppgjøret?

I utgangspunktet er det loven i det landet avdøde bodde da døden inntraff som regulerer arveoppgjøret.

Som oftest er avdødes statsborgerskap uten betydning. Dette betyr altså at dersom en norsk statsborger bor i utlandet når vedkommende dør, er det dette landets arverett som gjelder, og bostedslandets arve- og skiftelov som regulerer arveoppgjøret.

Slik hjelper vi deg:
Vi bistår deg i alle spørsmål du måtte ha knyttet til arv i og fra utland.

Unntak fra hovedregelen

Høyesterett har blant annet nylig avgjort at arvinger som er bosatt i Norge, som har tatt imot arv fra utlandet, kan saksøkes her, selv om domstolen ved arvelaters siste bosted har avgjort arvespørsmål tidligere, HR-2021-291-A.

Dersom avdøde var bosatt i et nordisk land og det var åpenbart at avdøde hadde nærmere tilknytning til et annet nordisk land skal loven i sistnevnte stat legges til grunn for spørsmål om rett til arv.

Avdøde kan også ha fastsatt i testament at arveoppgjøret skal gjennomføres etter et bestemt lands rett. En del land aksepterer at det i et gyldig testament bestemmes at arveoppgjøret skal gjennomføres etter retten i det landet avdøde har statsborgerskap.

Ofte var avdøde gift, og for å avgrense avdødes bo må avdøde og gjenlevende ektefelle sin formue deles i to potter. Hvis første felles bostedsland for ektefellene var et annet land enn avdødes bostedsland, vil delingen mellom dødsboet og gjenlevende reguleres av retten i første felles bostedsland. Dette gjelder likevel ikke hvis avdøde var nordisk statsborger. Da gjelder hovedregelen om skifte av dødsboet også gjelde for skiftet mellom gjenlevende ektefelle og avdøde sitt bo.

Slik hjelper vi deg:
Vi vurderer saken din og undersøker hvorvidt norsk arverett kommer til anvendelse.

Arveavgift

I Norge var det tidligere arveavgift. Arv fra 2013 eller tidligere er avgiftspliktig til Norge. At det ikke lenger er arveavgift, innebærer at arvingen ikke skal betale arveavgift til Norge, uavhengig av hvilket land arvingen bor, og hvilket land avdøde bodde.

Om en nordmann etterlater seg eiendeler som en feriebolig, kan landet ferieboligen ligger ha regelverk som tilsier at arvingene må betale arveavgift av verdien.

Dersom et annet lands arverett legges til grunn, vil spørsmålet om arveavgift reguleres av dette landets lover.

Hvis avdøde for eksempel var bosatt i Spania, vil det være spansk rett som avgjør om det skal betales arveavgift. I Spania er det arveavgift. Dette betyr at selv om avdøde i et testament har fastsatt at norsk rett skal regulere arveoppgjøret, vil spansk rett likevel regulere beregning og betaling av den spanske arveavgiften.

Dersom en arving mottar avgiftsfri arv fra utlandet, kan det utløses skatt/avgift til arvingens bostedsland når arven tas inn i arvingens bostedsland.

Dette reguleres av bostedslandets skatteregler.

Det er altså mulig skatt/avgift både i landet avdødes verdier var, i landet der skiftet skjer, og i arvingens bostedsland. Dersom arven utløser skatt/avgift i flere land, kan disse landene ha en skatteavtaler seg imellom som bestemmer skattespørsmålene.

"Arveregler" USA og andre land

Dersom arvelater ønsker en annen fordeling enn loven i bostedslandet tilsier, må vedkommende opprette testament etter bostedslandets arvelov.

Om arvelater har eiendeler i andre stater enn bostedslandet, anbefales det å undersøke lovreglene både i bostedslandet og i landet der eiendelen er.

Noen ganger er det lurt å ha korresponderende testamenter etter begge lands rett, for å forenkle skifteoppgjøret. For eksempel vil en arvelater bosatt i Norge med fritidsbolig i Spania, være tjent med et testament også i Spania etter spanske rettsregler. Da vil den formelle overdragelsen til arvingene gli smidigere, selv om arveoppgjøret reguleres av norsk arvelov for norsk domstol. Det samme gjelder norske statsborgere som er bosatt i USA, som har eiendeler i Norge.

Utenlandsk statsborger bosatt i Norge - Hvordan blir dette arveoppgjøret?

Dersom den avdøde har utenlandsk statsborgerskap og bodde i Norge da vedkommende døde, er hovedregelen den samme som for norske statsborgere bosatt i utlandet. Det vil da være norsk lov som regulerer arveoppgjøret.

Også for disse oppgjørene er det flere unntak fra hovedregelen.

Unntakene ligner på de som gjelder for nordmenn som dør i utlandet, så som muligheten for avdøde selv å velg hvilket lands rett som skal anvendes.

Videre kan enkelte land legge statsborgerskapet til grunn når de åpner opp for å la spørsmålet om arv avgjøres i deres domstoler og etter deres lands rett.

Bli kjent med våre advokater

Sitat - Vegard

Hvorfor bør du velge Codex Advokat?

Vi i Codex Advokat er opptatt av å ha ledende spisskompetanse innenfor familie- og arverett, og er alltid opptatt av å finne gode løsninger for å kunne gi deg en bekymring mindre i fremtiden.

Hva skjer når du tar kontakt med oss?

  • Vi ønsker at det skal være lav terskel for å ta kontakt med oss.
  • Du får en trygg - og juridisk sterk støttespiller i ryggen.
  • Du får innledende råd og veiledning ut ifra din sak.

Dette lover vi deg

  • Vi gir deg raske og tydelige råd ut ifra din situasjon.
  • Vi sørger for å ivareta dine interesser samvittighetsfullt.
  • Du vil få bistand fra en spesialisert advokat, som sammen med deg jobber for å oppnå best mulig resultat i saken.
  • Du vil få en bekymring mindre.

Har du spørsmål knyttet til arv i utlandet? Snakk med oss.

Andreas Poulsson

Advokat og partner

Familierett og arv

Har du spørsmål om arv i utlandet?

Kontakt oss